Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Campusutveckling

Interiör från LUX, café och studieplatser. Foto.
Lunds universitets campus har byggnader från olika stilepoker från sent 1880-tal till 2000-tal. Interiör från LUX. Foto: Johan Persson

Lunds universitets campus ska vara attraktiva och förmedla universitetets identitet, med platser för social interaktion och möjlighet till återhämtning och rekreation – allt i en trygg och inkluderande miljö.

När samhället förändras, förändras även universitetet. Under de kommande 20–25 åren kommer cirka en tredjedel av universitetets lokalbestånd att förnyas eller anpassas till de behov som morgondagens utbildning, forskning och samverkan kräver.

De senaste årens distansstudier och distansarbete har till exempel påskyndat utvecklingen av hur vi använder ny pedagogik, nya arbetssätt och ny digital teknik i undervisning och samarbeten.

Universitetets campusplan sträcker sig till 2027, och arbete med att ta fram en ny pågår. Läs mer om campusplanen och universitetets organisation i campusutvecklingsfrågor nedan:

Campusplanen
 

Aktuella utvecklingsprojekt

Lunds universitet finns idag etablerat i Lund, Malmö, Helsingborg och Ljungbyhed (Trafikflyghögskolan) och har flera satsningar framför sig när det gäller campusutveckling. Här presenteras några aktuella utvecklingsprojekt:

 

Kontaktinformation

Madeleine Stjärne Starck
Projektledare Campusutvecklingskontoret
madeleine [dot] stjarne [at] bygg [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 30 10

Kartbild över kv Paradis. Google-foto.
Samhällsvetenskapliga fakulteten samlar sin verksamhet i anpassade lokaler i kulturhistoriska miljöer inom kvarteret Paradis i centrala Lund. Foto: Google

Campus Paradis och nytt centrum för samhällsvetenskap

Verksamheten vid universitetets samhällsvetenskapliga fakultet är idag utspridd, med institutionerna placerade långt ifrån varandra. Det råder också brist på moderna studie- och utbildningsmiljöer med uppdaterad teknik, och många av lokalerna behöver anpassas för bättre tillgänglighet.

Med Campus Paradis-projektet samlas fakultetens institutioner i ändamålsenliga lokaler inom kvarteret Paradis.

Genom en om- och nybyggnation i kvarterets norra del kompletteras Campus Paradis med ett nytt centrum för samhällsvetenskap, Cesam. Cesam ska tillgodose fakultetens behov av nya mötesplatser, moderna undervisnings- och studiemiljöer, ett modernt fackbibliotek med mera.

Missing media item.

Klicka på bilden för att förstora den och öppna i nytt fönster.

Fakta  |  Campus Paradis
och Cesam

Drivkraft: Att skapa ett samlat och verksamhetsanpassat centrum för universitetets samhällsvetenskapliga fakultet.

Yta:
Hus G och Cesam: 10.200 m2 (nybyggnad + ombyggnad)
Husen J, R och P:  7.800 m2 (ombyggnad)
Plats: Kvarteret Paradis
Arkitekt:  Jais Landén Krantz arkitekter
Beräknas vara klart:
Hus G: 2024
Cesam: 2028 (preliminärt)
Hus J: 2029 (preliminärt)
Husen R och P: 2030 (preliminärt)

Mer information:Fasad Forum Medicum, Lund. Skiss.
Med Forum Medicum har Medicinska fakulteten fått ett gemensamt hälsovetenskapligt och biomedicinskt kunskapscentrum i Lund. © Henning Larsen Architects

Forum Medicum

På Forum Medicum samlas Health Science Centers och Biomedicinskt centrums forskning och utbildning i ett gemensamt hälsovetenskapligt och biomedicinskt kunskapscentrum intill Universitetssjukhuset i Lund.

Den nya byggnaden ger goda möjligheter till tvärvetenskapliga samarbeten mellan Medicinska fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård och de tre forskningsområdena grundforskning, hälsovetenskaplig forskning och kliniknära forskning.

Med en central placering på campus blir Forum Medicum en naturlig mötesplats för fakultetens studenter, medarbetare och samarbetspartners.

Fakta  |  Forum Medicum

Drivkraft: Ett hälsovetenskapligt centrum för samverkan mellan medicin- och vårdutbildningarna och Medicinska fakultetens forskning.

Yta: 15.000 m2 nybyggnad,
6.000 m2 ombyggnad
Plats: Sölvegatan, Lund
Arkitekt: Henning Larsen Architects/Sweco Architects
Färdigställt: 2023
Hållbarhet: Miljöbyggnad Guld

Mer information:


 

Ny fasad Maskinhuset. Skiss.
Maskinhuset på LTH har fått nya verkstäder och labblokaler med avancerad utrustning, och undervisningssalar anpassade för ny pedagogik. ©Sweco arkitekter

Maskinhuset

Maskinhuset (eller M-huset) på Lunds Tekniska Högskola har ett stort antal gäster – både nationella och internationella. Flera av institutionerna utför spetsforskning, däribland Motorlab, Robotlab och Avdelningen för industriell elektroteknik och automation – IEA – med likströmslaboratorium, ett nytt batterirum för litiumbatterier med mera.

Den nya byggnaden uppfyller dagens höga krav på den fysiska forskningsmiljön, till exempel när det gäller precisionsutrustning i verkstäder och laboratorier.

I huset byggs också två stora salar – Teknodromen och Ångpannehallen – för undervisning utifrån ny pedagogik (Active Learning Classroom). Salarna blir en gemensam resurs för hela LTH.

Maskinhuset uppfördes 1963. Här forskar och utbildar man idag inom bland annat reglerteknik, industriell elektroteknik, hållfasthetslära och energivetenskaper.

Fakta  |  Maskinhuset

Drivkraft: Att bygga nya verksamhetsanpassade verkstäder och laboratorier med precisionsutrustning, samt lärosalar för undervisning utifrån ny pedagogik.

Yta: 570 m2 nybyggnad,
20.000 m2 ombyggnad
Plats: Lunds Tekniska Högskola
Arkitekt: Sweco arkitekter 2023/
Klas Anshelm 1963
Hållbarhet: Miljöbyggnad Silver
Färdigställt: 2023

Mer information:


 

Arkitektskiss, exteriör Konstnärliga fakulteten i Varvsstaden. Illustration.
De konstnärliga högskolorna får nya, gemensamma lokaler i Varvsstaden i Malmö. © Marge arkitekter

Konstnärligt campus i Varvsstaden, Malmö

I den nya stadsdelen Varvsstaden i Malmö skapas ett gemensamt campus för Musikhögskolan, Teaterhögskolan och Konsthögskolan, som tillsammans utgör Lunds universitets konstnärliga fakultet.

Ett gemensamt konstnärligt campus stärker och synliggör fakultetens utbildning och forskning, och ger goda förutsättningar för att skapa ny konstnärlig och pedagogisk kunskap för framtiden.

Det ökar också möjligheterna till samverkan med regionens konst-, kultur- och utbildningssektorer, och erbjuder en samlad nationell och internationell mötesplats för konst, teater och musik.

Fakta  |  Konstnärligt campus, Varvsstaden

Drivkraft: Att skapa ett gemensamt campus för de tre konstnärliga högskolorna, och en nationell och internationell mötesplats för konst, musik och teater.

Yta: 19.000 m2 (nybyggnad + ombyggnad)
Plats: Varvsstaden, Malmö
Arkitekt: Marge arkitekter
Hållbarhet: Miljöbyggnads-
certifiering är under utredning.

Mer information:


 

Kungshusets entré. Foto.
Kungshusets baksida har blivit fram­sida sedan en ny entré tagits upp från ett fönster mot Universitetsplatsen. Foto: Kennet Ruona

Kungshuset

Sedan januari 2024 sitter universitetsledningen med staber i Kungshuset. Gammalt och nytt går hand i hand i den omsorgsfullt renoverade byggnaden. Dryga 40-talet medarbetare har sina arbetsplatser i huset, en del i öppna kontorslandskap, andra i egna rum. I samband med renoveringen har huset också fått en ny entré, som vetter mot Universitetsplatsen och fontänen.

Genom att ledning och staber åter samlas i Kungshuset knyter man an till historien, samtidigt som man förstärker universitetsplatsen och universitetets identitet i staden.

Under närmare 200 år – från 1688 fram till 1882 – var Kungshuset universitetets huvudbyggnad. Huset byggdes ursprungligen 1584, och utgör tillsammans med övriga delar av universitetsplatsen ett statligt byggnadsminne. 

Fakta  |  Kungshuset

Drivkraft: Att samla universitetets ledning i en central, historiskt viktig byggnad för kortare beslutsvägar, ökad samverkan och en stärkt identitet för universitetet.

Yta: 1.500 m2 (ombyggnad)
Plats: Lundagård
Arkitekt: Ombyggnad Tengbom
Färdigställt: 2023

Mer information:

 


Skiss över tillbyggnad i Botaniska trädgården.
Med anpassningen och tillbyggnaden av Palmhuset säkras nu fortsatt tillgång till sällsynt växtmaterial för universitetets forskare och studenter. ©White arkitekter.

Palmhuset

Botaniska trädgårdens växthus uppfördes under 1860-talet i vetenskapligt syfte, och växterna – en del mycket gamla, sällsynta och värdefulla – används fortfarande i både undervisning och forskning.

Projektet omfattar bland annat en ny entré och en uppdatering av de tekniska systemen i både Palmhuset och de intilliggande växthusen. Dessutom höjs Palmhusets taket med tre meter, så att de 150 år gamla kottepalmerna får plats att fortsätta växa. Detta innebär både en modern arbetsmiljö för verksamheten, och att det unika växtmaterialet säkras även för kommande generationer forskare, studenter och besökare.

Hela kvarteret Botanicum är klassat som statligt byggnadsminne sedan 1974.

Fakta  |  Palmhuset

Drivkraft: Att säkra fortsatt tillgång till sällsynt växtmaterial för forskare och studenter, samt förbättra arbetsmiljön.
Yta: Cirka 250 m2 nybyggnad och cirka 850 m2 ombyggnad
Plats: Botaniska trädgården
Arkitekt: White arkitekter
Beräknas vara klart: tidigast 2025
Hållbarhet: Miljöbyggnads-
certifiering är under utredning.

Mer information:

 


Översiktsbild Science Village, Lund. Arkitektskiss.
Visionsbild över Science Village med Space och Spektra i förgrunden. © Wihlborgs

Universitetets etablering i Science Village

Etableringen i Science Village är av stor strategisk betydelse för hela universitetet, och Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola (LTH) kommer ha verksamhet i området.

Etableringen är indelad i två etapper – NanoLunds etablering i Nanolab Science Village och samlokaliseringen av verksamheter inom LTH och Naturvetenskapliga fakulteten.

Etapp 1 refererar till NanoLunds etablering i området med det tänkta Nanolab Science Village, med inflyttning i nybyggda lokaler 2028 (kan komma att ändras). Placering av labbet är fastställd och en process för att upphandla hyresvärd är påbörjad. 

Nästa fas omfattar arbetet att slutföra den påbörjade upphandlingsprocessen av hyresvärd.

Kontaktinformation 

Anneli Löfgren, projektledare
anneli [dot] lofgren [at] ftf [dot] lth [dot] se 
046-222 84 99

Etapp 2 innebär en samlokalisering av verksamheter som i dag ingår i fysiska institutionen, större delen av kemiska institutionen och delar av institutionen för elektro- och informationsteknik (EIT). Tillsammans skapas en tvärvetenskaplig miljö nära forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Inflyttning är planerad till år 2030 (kan komma att ändras). 

I nästa fas ingår att utvärdera det lokalprogram som togs fram i december 2023. Målet är att ta fram en förstudieskiss för att konkretisera lokalbehoven och möjliggöra en smidig övergång till nästa del av projektet nämligen upphandling av hyresvärd. 

Lokalprogramsbearbetning förväntas pågå fram till hösten 2024 och förstudien beräknas vara klar våren 2025. Upphandlingsunderlaget för hyresvärd är tänkt att sammanställas sommaren 2025.

Arbetet följer de riktlinjer som fastställdes i rektorsbeslut (STYR 2022/2785) från december 2023. Uppdraget tilldelades LU Byggnad i nära samarbete med LTH och Naturvetenskapliga fakulteten.


Kontaktinformation

Knut Deppert, projektledare
knut [dot] deppert [at] ftf [dot] lth [dot] se 
046-222 95 20

Charlotte von Brömssen, lokalplanerare, LU Byggnad
charlotte [dot] von_bromssen [at] bygg [dot] lu [dot] se (charlotte[dot]von_bromssen[at]bygg[dot]lu[dot]se)
046-222 69 36

Science Village i stadsdelen Brunnshög i nordöstra Lund innefattar MAX IV, ESS och centrala Science Village. I framtiden blir Science Village en del av en dynamisk och internationell miljö, där nya vetenskapliga idéer och samarbeten kan växa fram mellan lärosäten, näringsliv och andra delar av samhället.

Förutom universitetets verksamheter kommer centrala Science Village inrymma bland annat

  • Lund Science Center för aktiviteter och utställningar
  • The Loop – en mötesplats för näringsliv, akademi och forskning
  • Space – kontor och laboratorier

samt kontor, restauranger och caféer.

sciencevillage.com

Fakta  |  Lunds universitet
i Science Village

Drivkraft: Att skapa nya, kreativa och kunskapsintensiva miljöer och genom användandet av MAX IV och ESS bidra till framgångsrik forskning till nytta för omvärlden.
Plats: Science Village, Brunnshög
Yta: 5.700 m2 (Etapp 1)
30.000–40.000 m2 (Etapp 2)
Beräknas vara klart
2028 (Etapp 1)
2030 (Etapp 2)
Hållbarhet: Certifiering är under utredning.

Mer information:

 


Universitetshuset
Den omfattande renoveringen av universitetshuset innebär bland annat bättre arbetsmiljö, flexibla studielokaler och en universitetsgemensam reception. Foto: Kennet Ruona

Universitetshuset

För att förbättra arbetsmiljön och tillgängligheten ska universitetshuset nu genomgå en omfattande renovering. Utöver förbättrade arbetsplatser och ceremoniella lokaler kommer huset bland annat att få en universitetsgemensam reception, flexibla lokaler för undervisning och seminarier, samt studieplatser.

Målet är att huset ska vara en öppen och välkomnande byggnad för studenter, medarbetare och besökare, och även fortsatt vara en plats för universitetets möten, evenemang och ceremonier.

Universitetshuset invigdes år 1882 som Lunds universitets huvudbyggnad. Huset utgör tillsammans med övriga delar av universitetsplatsen ett statligt byggnadsminne, och har ett stort symboliskt värde för hela universitetet.

Fakta  |  Universitetshuset

Drivkraft: Att skapa ett öppet och inbjudande universitetshus där studenter, anställda och allmänhet kan få vägledning och svar på frågor om universitetet, och som fortsatt kan vara en plats för universitetets högtider.

Yta: 4.600 m2 (ombyggnad)
Plats: Lundagård  
Arkitekt: Under upphandling/
Helgo Zettervall 1882
Beräknas vara klart: 2028 (preliminärt)
Mer information:

 

Campusplanen

Campusplanen är ett visionsdokument som beskriver den långsiktiga utvecklingen av universitetets möjliga geografiska utbredning i Lund. Den färdigställdes under 2012 och gäller fram till 2027.

Planen har tagits fram av Lunds universitet i samarbete med bland andra Akademiska Hus och Lunds kommun, och fastställts av universitetsstyrelsen.

Under 2022 påbörjades arbetet med en ny campusutvecklingsplan, som ska gälla under åren 2025–2050.

Campusplanen 2012–2027 (PDF 20 MB, ny flik)

Campusutvecklingsrådet deltar i framtagandet av campusutvecklingsplanen och slår fast dess riktlinjer. Rådet identifierar utvecklingsområden för campusutvecklingen och för dialog med viktiga externa samarbetspartner, samt bistår när det gäller omvärldsbevakning av campusutvecklingen vid andra universitet i Sverige och internationellt.

Campusutvecklingsrådets ledamöter – se sidan om rektors rådgivande grupper

Campusutvecklingskontoret arbetar för att Lunds universitet effektivt ska kunna utnyttja befintlig kunskap och erfarenhet när det gäller utveckling av campus. Kontoret sammanställer och tillgängliggör information från tidigare och pågående projekt inom universitetet, och från aktuell forskning inom området.

Campusutvecklingskontoret arbetar också i nära dialog med campusutvecklingsrådet, och utgör länken mellan enskilda fakulteters visioner och den helhetssyn som krävs för att skapa en attraktiv universitetsmiljö.