Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Frågor och svar i samband med kriget mellan Israel och Hamas

Så agerar Lunds universitet

Just nu pågår propalestinska demonstrationer på campus nationellt och internationellt. Här är en sammanställning av vanliga frågor som kommit in till Lunds universitet i samband med kriget mellan Israel och Hamas och demonstrationerna.

”Lunds universitet följer utvecklingen i Israel, Gaza och i regionen med stor bestörtning och oro. Lunds universitet fördömer alla terrorhandlingar och attacker på civila varhelst de genomförs i världen och står i alla lägen för mänskliga rättigheter.

Oavsett konflikt i världen ska Lunds universitet vara en fristad. Lunds universitet står för alla människors lika värde och ska vara en plats för studenter och anställda, oavsett etnicitet eller trosuppfattning. Det råder nolltolerans mot hot eller trakasserier på campus.”

Ovan uttalande från universitetet lades ut den 15 november 2023. 

Uttalandet gäller fortfarande och inbegriper situationen i Gaza. 

Länk till Rektorsbloggen:
Forskarna gör den stora insatsen för att förstå och förklara i dessa orostider – blogg.lu.se
 

Det är inte universitetets uppgift att driva utrikespolitiska frågor vilket betyder att medarbetare, studenter eller intressegrupper inte kan kräva att universitetet som arbetsgivare, utbildningsanordnare eller myndighet ska manifestera politiska uppfattningar eller förvänta sig att universitetet ska ta ställning i politiska frågor. 

Universitetet ska stå fritt från påtryckningar.
 

Lunds universitet har inga pågående övergripande samarbetsavtal i Israel eller i regionen. 

Lunds universitet står för akademisk frihet. Forskare har frihet att själv besluta hur och vem de samarbetar med under de lagar och förordningar som fastslagits av riksdag och regering. Detta kan innebära att universitetet genom utbyten och samarbeten verkar också i regioner där det råder krig eller konflikt. 

En grundläggande hållning är att studentutbyten och forskningssamarbeten har möjligheter att förändra och förbättra människors villkor runt om i världen. 
 

Lunds universitet gör inte skillnad på mänskligt lidande. Universitetets solidaritet för den ukrainska akademin och de fördömanden som universitetet gjort av Rysslands invasion av Ukraina handlar om att Ryssland, ett auktoritärt land som inte tillåter oliktänkande eller politisk opposition, har invaderat ett demokratiskt land. 

Agerandet är ett hot mot Europas och Sveriges säkerhet och demokrati – och därmed fria akademier. 

På uppmaning av den svenska regeringen – och efter att rektorer i Ryssland uttalat stöd för sitt lands politiska och militära ledning – har Lunds universitet frusit samarbeten med ryska lärosäten. 

Det är rimligt att under sådana omständigheter utestänga Ryssland och Belarus från akademiska samarbeten trots att Lunds universitet normalt alltid förordar akademiska samarbeten framför bojkott. Såväl ryska som belarusiska forskare och studenter är fortfarande välkomna till universitetet.

Lunds universitets rektor Erik Renström påpekade i media 2022 att regeringens uppmaning om att stoppa akademiska samarbeten med Ryssland och Belarus var ett stort intrång i den akademiska friheten. 

Bedömningen från rektor var att universitetet tvingades göra ett undantag i strid mot sina viktiga principer om akademisk frihet.

EU:s sanktioner och beslut om att medel från Horizon-programmet inte får användas för samarbete med ryska universitet har även lett till att enskilda forskningsprojekt strypts.
 

Genom globalt ansvarsfullt engagemang vill Lunds universitet bidra och uppmuntra till internationella samarbeten samtidigt som betydelsen av säkerhetsmässiga och etiska aspekter lyfts fram. Varje enskild forskare har ett ansvar, med stöd av en checklista, att tillse att forskning som bedrivs är etiskt och säkerhetsmässigt hållbar.
 

Det är universitetets uppgift att hjälpa akademiska kollegor runt om i världen. Det finns ett stort engagemang bland många av Lunds universitets anställda för att göra just detta. Vi har sedan kriget bröt ut i Ukraina stöttat den ukrainska akademin. 

Just nu är universitetets bedömning att situationen är alltför svår i Mellanösten för att etablera några nya samarbeten där. Förutom det humanitära lidandet i Gaza har kriget mellan Israel och Hamas också gjort att skolor och högskolor har  förstörts. Här är det viktigt att akademin kan stötta upp när det är möjligt. 

Lunds universitet arbetar genom Scholars at Risk och kan genom detta nätverk ta emot utsatta forskare i världen och ge dem en fristad. Någon förfrågan rörande palestinska forskare har ännu inte kommit. 
 

Internationella betalande studenter vid Lunds universitet som drabbas av allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av omedelbara och oväntade händelser har möjlighet att söka stipendiet Lund University Hardship Scholarship.

Lund University Hardship Scholarship – lunduniversity.lu.se

Lunds universitetet är medlem i nätverket Scholars at Risk. Scholars at Risk är ett nätverk med över 500 medlemsuniversitet i 42 länder som stödjer och försvarar principerna om akademisk frihet och försvarar mänskliga rättigheter för forskare runt om i världen. Genom detta nätverk kan utsatta akademiker finna en fristad vid något av medlemsuniversiteten. Någon förfrågan rörande palestinska forskare har ännu inte kommit.

Scholars at Risk – Medarbetarwebben

Universitetet inväntar också ett beslut från EU om att använda Erasmus-medel för att hjälpa studenter från Mellanösternregionen, på samma sätt som EU öppnade upp Erasmus för att hjälpa studenter från Ukraina. 

Lunds universitet följer Sveriges nationella lagstiftning om forskning och utbildning. Det gäller till exempel produkter för dubbla användningsområden (civila och militära ändamål), PDA, och som kontrolleras av Inspektionen för strategiska produkter.
 

 

Lunds universitet understryker vikten av yttrandefrihet och akademisk frihet. Fredliga demonstrationer är varje samhällsmedborgares rätt och universitetet försvarar alltid denna rättighet.

Lunds universitet välkomnar ett öppet meningsutbyte i samhället. Universitetet står för dialog och inte konflikt samt att respekt visas för andras åsikter. Lunds universitet accepterar inte trakasserier av medarbetare eller studenter eller att medarbetares eller studenters säkerhet äventyras.

Läs mer på rektor Erik Renströms blogg: