Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hållbar planet

Utmaningar inom miljöfrågor & hållbarhet

Vi har ett ansvar att lämna över vår planet i ett skick som säkerställer ett bra liv för framtida generationer. Vår forskning bidrar till att förstå problemen i vår omvärld men också till att lösa nuvarande och framtida miljö- och klimatkriser.

Vid Lunds universitet möts forskare för att ta sig an frågor som klimatförändringar, föroreningar och förlust av biologisk mångfald.

Forskarna ägnar sig åt frågor som hållbar konsumtion och produktion, nanoteknik, stadsutveckling, degradering av naturliga habitat, naturbaserade lösningar och flera andra tvärvetenskapliga forskningsområden. En stor del av forskningen sker i nära samarbete med nationella och internationella experter, industri, offentlig sektor och andra samhällsaktörer.

Forskningen bidrar till hållbara innovationer

Kunskapen används för att bidra till bättre luftkvalitet i städer, cirkulärt byggande, förnybara bränslen, energieffektiv vattenrening och energisnåla komponenter.

Andra exempel på innovationsområden är avancerade klimatmodeller där resultaten används i FN:s klimatpanel IPCC:s rapporter och i modeller för mer mångsidig markanvändning. Modellerna kan svara mot ökade behov när det gäller livsmedels- och energisäkerhet, samtidigt som de stärker biologisk mångfald och en rad värdefulla ekosystemtjänster.

Forskarna undersöker också olika politiska processer, styrmedel, omställningen till en klimatneutral och resurseffektiv ekonomi, samt hur material, tillverkningsprocesser och materialåtervinning kan göras mer hållbara.

Samarbeten för att lösa samhällsutmaningar

I nära samarbete med verksamheter inom och utanför akademin tar forskarna fram nya lösningar inom exempelvis följande områden:

Många av de byggmaterial och byggprocesser som används idag kräver stora mängder naturresurser och energi. För att kunna ställa om till en klimatneutral och resurseffektiv ekonomi behövs i stället en byggindustri som är cirkulär, och därigenom hållbar.

Tillsammans med byggindustrin bryter forskarna nu ny mark inom bland annat energianvändning vid produktion av material och konstruktioner, samt återanvändning av byggmaterial.

En hållbar cirkulär byggindustri

Vad innebär en hållbar organisation? Hur ska man mäta, jämföra och förstå prestationer inom hållbarhetsområdet?

I dag saknas standardiserade processer, vilket gör att det är svårt att kvalitetssäkra och integrera arbetet inom området. Företag har därför svårigheter med att utvärdera sig själva och koppla sin prestation till resultat och en långsiktigt hållbar utveckling.

Vid Lunds universitet samarbetar forskare både nationellt och internationellt för att ta fram förslag på prestationsmått och standardiserade mätprocesser inom hållbarhet för organisationer.

Hållbara organisationer | EVRACSI

En långsiktigt hållbar markanvändning är central för att trygga mat- och energiproduktion, skapa en biobaserad ekonomi, hantera klimatförändringen, bevara biologisk mångfald och leva upp till de globala hållbarhetsmålen.

Forskare samarbetar över sektors- och ämnesgränser för att bidra med kunskap om hur och vad marken ska användas till, och hur intensivt landskapen kan brukas. De undersöker också vilka styrmedel och policyn som krävs för att vi ska få till en långsiktigt hållbar markanvändning.

Hållbar markanvändning | LU Land

Malmö, Helsingborg och Lund ska bli klimatneutrala städer 2030. Genom ömsesidigt kunskapsutbyte mellan forskare, städer, näringsliv och andra samhällsaktörer ska Lunds universitet hjälpa Malmö, Helsingborg och Lund att nå målet att bli klimatneutrala år 2030.

Klimatneutrala städer 2030 – Öppen akademi

Energisnål elektronik med bättre prestanda, nya verktyg för att hantera celler och molekyler inom biomedicin. Nanotekniken revolutionerar flera områden. Men de egenskaper som gör material i nanostorlek så användbara kan också göra dem skadliga för djur, växter och människor.

Forskarna arbetar därför tillsammans med industrin för att utveckla effektiva produkter som bygger på nanoteknologi, men på sätt som varken skadar människor eller miljön. Det handlar till exempel om att identifiera vilka material som kan vara skadliga, och att ta fram analysmetoder som kan mäta långsiktiga effekter ute i naturen.

Nanosäkerhet | Nanosafe4all