Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningssamverkan

Vår samverkan med partners inom offentlig sektor, näringsliv och samhälle ökar möjligheterna att tillsammans möta utmaningar inom områden som demokrati, digitalisering, hållbarhet och hälsa.

Genom att kombinera universitetets akademiska kunskap med expertis från olika samhällsaktörer inom allt från livsmedelsförsörjning till hållbara städer och kultur kan vi skapa långsiktiga resultat.

Vi tror på kraften i samverkan och välkomnar kommuner, regioner, näringsliv och andra organisationer att engagera sig. Tillsammans kan vi skapa innovativa lösningar, främja hållbar utveckling och forma framtiden.

Samverkansområden

Inom Lunds universitet pågår olika former av samverkan inom forskning. Här presenterar vi exempel på några universitetsövergripande samverkansområden samt exempel på pågående initiativ inom respektive samverkansområde.

Universitetets samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet främjar och stimulerar en ansvarsfull omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Genom att skapa nya konstellationer, främja innovation och sprida kunskap, bidrar vi till implementeringen av vetenskaplig kunskap i samhället. Dessutom stärker vi samarbetet mellan universitet och industri för att främja gemensamma innovationsprocesser. Ett exempel på detta är vårt engagemang i forskningsprogrammet STEPS.

Kontaktperson för samverkansområdet:
Josefin Ahlqvist, projektledare vid LU Samverkan
josefin [dot] ahlqvist [at] fsi [dot] lu [dot] se
 

Mistra STEPS

Forskningsprogrammet STEPS initierades 2016. Programmets vision är ett framtida samhälle där plaster utvecklas, produceras, används och återvinns på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi. I STEPS ingår

 • Lunds universitet
 • Köpenhamns universitet
 • RISE
 • IVL
 • 22 industripartners
 • Länsstyrelsen i Skåne.

Mistra STEPS webbplats

 

Lunds universitet samverkar aktivt med näringsliv och offentlig verksamhet inom områden som

 • nanovetenskap
 • materialforskning
 • halvledarteknologi
 • avancerad digitalisering.

Vårt mål är att stärka vår roll som kunskapscenter och kompetensresurs inom framtidens material, samtidigt som vi positionerar regionen som en attraktiv mötesplats för innovativa materiallösningar.

Genom samarbete, forskning och dialog främjar vi effektiv resursanvändning och omställning till smarta industrilösningar.

Kontaktperson för samverkansområdet:
Anna-Karin Alm, projektledare vid LU Samverkan och Nano Lund
anna-karin [dot] alm [at] ftf [dot] lth [dot] se
 


NanoLund

NanoLund är Lunds universitets center för nanovetenskap och fokuserar på att använda nanovetenskap och nanoteknik för att lösa stora samhällsutmaningar.

Dessa utmaningar inkluderar att

 • skapa ett samhälle baserat på förnybar energi
 • utveckla framtidens IT
 • främja nya diagnostikverktyg inom sjukvården
 • stödja tillväxten av en svensk industri som använder nanomaterial i sin produktion.

NanoLunds webbplats


ACT – Advanced Chip Technology

Inom kompetenscentrumet ACT arbetar svenska halvledarspecialister med forskning och utveckling av avancerad chipteknologi för att möta framtidens krav. 

Genom att kombinera vetenskaplig spetskompetens med kommersiell potential arbetar ACT för att möta industriella behov inom områden som efterfrågar teknik och kunskap.

Kompetenscentrumet har som mål att vara en attraktiv partner inom European Chips Act. Där kan centrumet med sina styrkor bidra till europeiska aktiviteter och samtidigt få tillgång till teknik och kunskap inom de områden där Sverige har en svagare position.

ACT finansieras av Vinnova.

Advanced Chip Technology, ACT – vinnova.se


Sentio

Kompetenscentret Sentios vision är att – på ett påtagligt sätt – förbättra hållbarheten, minska resursanvändningen och öka konkurrenskraften inom svensk industri. Detta ska man uppnå genom realtidsoptimering av produktionsprocesser och produktprestanda med hjälp av integrerad sensorteknik.

För att förverkliga den ambitiösa visionen kommer centret ha en mycket tvärvetenskaplig sammansättning, med ett brett spektrum av kompetenser från industrin och akademin.
 

Lunds universitet är engagerat i att utveckla hållbara städer och främja hållbar mobilitet genom samarbete med kommuner, företag och samhällsaktörer.

Genom ökad finansiering och deltagande i gemensamma forsknings- och innovationsprojekt samt plattformar, som exempelvis Future by Lund och Viable Cities, skapar vi möjligheter för kunskaps- och kompetensutbyte samt stärker universitetets roll som kunskapsnav inom samhälls- och näringslivsutveckling.

Kontaktperson för samverkansområdet:
Patrik Rydén, projektledare vid LU Samverkan
patrik [dot] ryden [at] fsi [dot] lu [dot] se
 

Future by Lund

Future by Lund (FBL) är en innovationsplattform för utveckling av hållbara och attraktiva städer samt en arena för samverkan mellan universitet, kommun, organisationer och näringsliv. Bakom FBL står bland andra Lunds universitet och Lunds kommun.

Future by Lunds webbplats
 

Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer.

Programmet genomförs med stöd i en samlad satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Viable Cities webbplats


COMPEL

Transportsektorn världen över ställer om till fossilfri drift, och elektrifiering är den strategi som dominerar. Detta har lett till en allt större efterfrågan på forskning och kompetens inom batteriutveckling.

Chalmers, Lunds universitet och Uppsala universitet har sedan 2022 ett nära samarbete inom batteriforskning genom plattformen COMPEL (Competitiveness for the electrification of the transport system). Inom plattformen samarbetar lärosätena kring forskning, forskningsinfrastruktur och utbildning.

 

Genom samarbete med näringsliv och offentlig sektor verkar Lunds universitet som en ledande aktör inom hälsa och life science. Vi stärker kunskapsutvecklingen och bidrar till innovativa lösningar för att möta globala hälsoutmaningar.

Vårt mål är att vara en kompetensresurs och kunskapsnav inom området samt att öka kvalitet, förnyelse och samhällsrelevans inom utbildning och forskning. Vi strävar efter långsiktig samverkan för en mer hälsosam och hållbar framtid, och deltar bland annat i Genomic Medicine Sweden.

Kontaktperson för samverkansområdet:
Maria Johansson, projektledare vid LU Samverkan
maria [dot] johansson [at] fsi [dot] lu [dot] se
 

Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden, GMS, samordnar införandet av precisionsmedicin och banar väg för bättre diagnostik, vård och behandling i hela Sverige.

Genomic Medicine Swedens webbplats

 

I samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet strävar Lunds universitet efter att stärka den tvärvetenskapliga forskningen och främja samarbetsprojekt inom hållbar finans.

Vårt mål är att vara en kompetensresurs och kunskapsnav inom hållbar finans, samtidigt som vi främjar utbildning och forskning av hög kvalitet och samhällsrelevans. Vi deltar bland annat i Mistra BIOPATH och Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling SSCEN.

Kontaktperson för samverkansområdet:
Johanna Generosi, projektledare vid LU Samverkan
Johanna [dot] generosi [at] fsi [dot] lu [dot] se
 

Mistra BIOPATH

Mistra Biopath är ett forskningssamverkansprogram som hjälper företag och finanssektorn att integrera biologisk mångfald i beslutsfattandet kring markanvändning och investeringar. Målet är att förbättra metoder och utveckla verktyg för att öka kunskapen om vårt beroende av och påverkan på biologisk mångfald.

Mistra BIOPATH:s webbplats
 

SSCEN – Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling

Ekonomihögskolan, LTH och Sparbanken Skåne har tillsammans startat SSCEN, Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling vid Lunds universitet.

Centret främjar samarbete mellan universitet och näringsliv för att möta nya krav på företagens omställning till nollutsläpp och ökad hållbarhet.

Genom tvärvetenskapliga lösningar över flera forskningsämnen och fakulteter bidrar SSCEN till att möta dessa utmaningar.

SSCEN:s webbplats

 

Inom forsknings- och innovationspolitik främjar vi kvalitet inom samverkansinsatser för systeminnovation. Målet är att stärka tvärvetenskaplig forskning, öka gemensamma projekt och säkra finansiering.

Vi vill förbättra universitetets roll som kompetensresurs och främja kvalitet inom utbildning och forskning. Genom ömsesidig förståelse skapar vi en stark grund för långsiktig samverkan med samhällsnytta och driver fram forskning, innovation och samhällsutveckling.

Kontaktperson för samverkansområdet:
Emily Wise, projektledare vid LU Samverkan
emily [dot] wise [at] fsi [dot] lu [dot] se
 

LIEPT-modellen

LIEPT-modellen är ett verktyg för att följa utvecklingen inom innovationsekosystem. Den är framtagen av Lunds universitet i samarbete med Future by Lund och kombinerar olika metoder för att ge en helhetsbild av förändringar över tid.

Modellen använder också finansieringsdata för att visa vilka projekt som får stöd och var pengarna kommer ifrån, vilket ger insikter om nya projekt och tillväxt inom olika områden.


SESAM-projektet

Stora belopp investeras årligen i forskningsinfrastruktur i Sverige, bland annat i form av experimentell utrustning, resurser och tjänster.

SESAM-projektet syftar till att göra labbinfrastrukturer mer tillgängliga för både lärosäten och näringslivet. Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och RISE leder projektet, med flera andra lärosäten involverade. Finansiering kommer från Vinnova.

SESAM-projektets webbplats
 

ekip

Kulturella och kreativa näringar är prioriterat inom EU. Dessa omfattar bland annat

 • arkitektur
 • mode
 • design
 • audiovisuell produktion
 • kulturarv
 • förlagsverksamhet
 • bildkonst.

Ekip har beviljats 6 miljoner euro av EU-kommissionen för att utveckla policyrekommendationer som främjar innovation inom dessa sektorer under perioden 2023–2026.

Projektet samlar 17 partners i Europa och koordineras av Lunds universitet.

Kontaktperson:
Charlotte Lorentz Hjorth, projektledare vid LU Samverkan
charlotte [dot] lorentz_hjorth [at] fsi [dot] lu [dot] se

Ekips webbplats


SPIRIT

Inom ramen för ett regeringsuppdrag till Vinnova arbetar SPIRIT (Swedish Platforms for Advanced Infrastructures in Research, Innovation & Technology) med att implementera en nationell innovationsarena för material- och livsvetenskaper kopplad till landets stora forskningsinfrastrukturer.

 

LINXS – Institute of Advanced Neutron and X-ray Science

LINXS är ett institut för avancerade studier som bland annat har som uppdrag att främja vetenskap och utbildning med fokus på användningen av neutroner och röntgenstrålar. 

Institutet ska också attrahera världsledande forskare för kortvariga, fokuserade forskningsbesök och skapa internationella nätverk.

LINXS webbplats

 

Strategiska samverkansavtal

Våra universitetsövergripande strategiska samverkansavtal är partnerskap mellan Lunds universitet och utvalda aktörer, där vi samverkar för att nå gemensamma mål.

Strategiska samverkansavtal

EIT Knowledge Innovation Communities (KIC)

Lunds universitet deltar aktivt i flera av de Knowledge Innovation Communities – KIC-ar – som initierats av EU för att stärka Europas innovationsförmåga.

EIT Knowledge Innovation Communities (KIC)

Tematiska samverkansinitiativ

En av universitetets uppgifter är att bidra till lösningar av centrala samhällsutmaningar. För att lyckas med detta krävs breda tvärvetenskapliga samarbeten inom akademin i samverkan med verksamheter utanför universitetet.

Tematiska samverkansinitiativ

 

Samarbeta med oss

Representerar du en kommun, ett företag eller någon annan organisation och är intresserad av att samarbeta med oss på Lunds universitet?

Då är du varmt välkommen att höra av dig till någon av våra projektledare på LU Samverkan.

Kontakta LU Samverkan