Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Akademiska befattningar vid Lunds universitet

På denna sida kan du läsa om alla akademiska befattningar vid Lunds universitet som är gemensamt reglerade och vad som krävs för att få söka dem. Ibland kan det finnas ytterligare krav från den anställande fakulteten. Det framgår i så fall i utlysningen.

Genvägar till sidans innehåll:

Doktorand

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning. Vid heltidsstudier innebär det fyra år. Förutsättningen för att bli anställd som doktorand är att du antagits till en forskarutbildning. I arbetsuppgifterna kan även undervisning och annat institutionsarbete ingå, dock max 20 procent av arbetstiden.

Institutionsarbetet kan kompenseras med en förlängning av doktorandanställningen. Även föräldraledighet, sjukdom eller förtroendeuppdrag kan innebära förlängning av anställningen.

Som doktorand är du inte röst- och nomineringsberättigad vid val till universitetskollegiet eftersom du i detta sammanhang räknas som student. I övrigt räknas du som anställd och har bland annat rätt till stöd från företagshälsovården och samtliga förmåner enligt villkorsavtalen.

Mer om utbildning på forskarnivå

Postdoktor

Det här är en meriteringsanställning (tidsbegränsad läraranställning) som främst är inriktad på forskning.

Anställningen är tänkt som ett inledande steg i din akademiska karriär och regleras i ett central kollektivavtal.

För att kunna anställas som postdoktor krävs det att du har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms likvärdig. Det är främst den som avlagt sin doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst tre år innan tiden för anställningsbeslutet som ska erbjudas anställningen.

Vid särskilda skäl (exempelvis om du varit föräldraledig eller sjuk) kan det göras undantag från denna regel. Det är i så fall viktigt att du i din ansökan anger skälen till varför du ansöker senare än tre år från din doktorsexamen.

Vanligtvis innebär en postdoktoranställning heltidsarbete under två till tre år vilket framgår av utlysningen (informationen om den lediga anställningen). En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning men även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna. Dock max 20 procent av arbetstiden.

Anställningen kan förlängas om det finns särskilda skäl, till exempel

  • ledighet på grund av sjukdom
  • föräldraledighet
  • klinisk tjänstgöring
  • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
  • tjänstgöring inom totalförsvaret

eller andra liknande omständigheter samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid Lunds universitet är postdoktor en läraranställning enligt anställningsordningen vilket innebär att du omfattas av det lokala arbetstidsavtalet för lärare.

Inom universitetet förekommer även postdoktorer som är stipendiefinansierade. Med ett stipendium räknas du inte som anställd och omfattas inte av avtalade anställningsförmåner.

Som vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare kan du väljas till olika funktioner som till exempel ledamot i universitetsgemensamma nämnder eller organ samt till prefekt i enlighet med universitetets arbetsordning.

Biträdande universitetslektor

Detta är en meriteringsanställning (tidsbegränsad läraranställning) och första steget i en så kallad tenure track som regleras i högskoleförordningen. Anställningstiden framgår av utlysningen och kan variera mellan fyra och sex år.

Av utlysningen framgår även att du kan ansöka om att prövas för en tillsvidareanställning som lektor och vad som krävs för en sådan befordran.

För att söka en tjänst som biträdande universitetslektor krävs det att du har avlagt doktorsexamen eller att du har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Du bör även ha avlagt din doktorsexamen högst fem år innan ansökningstiden för den aktuella tjänsten har gått ut.

Vid särskilda skäl (exempelvis om du varit föräldraledig eller sjuk) kan det göras undantag från denna regel. Det är i så fall viktigt att du i din ansökan anger skälen till varför du ansöker senare än fem år från din doktorsexamen.

Anställningen kan förlängas om det finns särskilda skäl, till exempel

  • ledighet på grund av sjukdom
  • föräldraledighet
  • klinisk tjänstgöring eller
  • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer.

Vid Lunds universitet är biträdande universitetslektor en läraranställning enligt anställningsordningen vilket innebär att du omfattas av det lokala arbetstidsavtalet för lärare.  

Som vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare kan du väljas till olika funktioner som till exempel ledamot i universitetsgemensamma nämnder eller organ samt till prefekt i enlighet med universitetets arbetsordning.

Lärare inom konstnärlig verksamhet

Denna befattning kan sökas av dig med konstnärlig kompetens. Anställningstiden är upp till fem år men kan förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än tio år.  

Vid Lunds universitet är lärare inom konstnärlig verksamhet en läraranställning enligt anställningsordningen vilket innebär att du omfattas av det lokala arbetstidsavtalet för lärare.  

Som vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare kan du väljas till olika funktioner som till exempel ledamot i universitetsgemensamma nämnder eller organ samt till prefekt i enlighet med universitetets arbetsordning.

Gästprofessor

Denna befattning kan sökas av dig som har en anställning vid ett annat lärosäte och som kan tillföra en speciell kompetens till universitetet. Du kan vara gäst i högst fem år.

Vid Lunds universitet är gästprofessor en läraranställning enligt anställningsordningen vilket innebär att du omfattas av det lokala arbetstidsavtalet för lärare.  

Som vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare kan du väljas till olika funktioner som till exempel ledamot i universitetsgemensamma nämnder eller organ samt till prefekt i enlighet med universitetets arbetsordning.

Adjungerad lärare

Denna befattning är avsedd för dig som har en anställning utanför högskolesektorn. Anställningens omfattning kan vara högst 50 procent och finns till för att skapa en brygga mellan näringsliv eller klinik och akademi. Du kan vara adjungerad professor i max 12 år och adjungerad lektor eller adjungerad adjunkt i max två år med möjlighet till förnyelse utan en bortre gräns.

Vid Lunds universitet är adjungerad lärare en läraranställning enligt anställningsordningen vilket innebär att du omfattas av det lokala arbetstidsavtalet för lärare.  

Som vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare kan du väljas till olika funktioner som till exempel ledamot i universitetsgemensamma nämnder eller organ samt till prefekt i enlighet med universitetets arbetsordning.

Avtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare – arbetsgivarverket.se

Forskare och biträdande forskare

Som forskare och biträdande forskare kan du antingen ha en tidsbegränsad anställning eller en tillsvidareanställning.

Tidsbegränsad anställning

Den tidsbegränsade anställningen är främst avsedd för dig som vill meritera dig inom forskning.

Eftersom anställningen inte omfattas av Lunds universitets anställningsordning kan du inte ansöka om befordran till en tillsvidareanställning som lärare utan får söka dessa anställningar i konkurrens. Du har inte heller möjlighet att examinera eller väljas till vissa funktioner enligt universitetets arbetsordning.

Du omfattas normalt av flextid för teknisk och administrativ personal och ska registrera din arbetstid samt söka semester på samma sätt som gäller för teknisk och administrativ personal. Anställningstiden begränsas enligt lagen om anställningsskydd (LAS) och kan inte förlängas utöver två år.

Tillsvidareanställning

Som tillsvidareanställd forskare eller biträdande forskare kan du få stora möjligheter till forskning. Viss undervisning kan förekomma, normalt upp till 20 procent.

Anställningen omfattas inte av Lunds universitets anställningsordning eller arbetstidsavtalet för lärare. Det innebär bland annat att du inte kan ansöka om att befordras till en högre anställning, men du kan fortfarande kompetensutveckla dig och meritera dig inom ramen för anställningen och söka andra läraranställningar i konkurrens.

Eftersom du inte betraktas som lärare enligt Lunds universitets anställningsordning kan du inte examinera och inte heller väljas till olika funktioner enligt universitetets arbetsordning.

Du omfattas normalt av flextid för teknisk och administrativ personal och ska registrera din arbetstid samt söka semester på samma sätt som gäller för teknisk och administrativ personal.

Universitetsadjunkt

Denna befattning är till för dig som vill undervisa och som inte har en doktorsexamen, men en examen på avancerad nivå eller motsvarande.

Vid Lunds universitet är universitetsadjunkt en läraranställning enligt anställningsordningen vilket innebär att du omfattas av det lokala arbetstidsavtalet för lärare.  Anställningen kan vara på visstid eller en tillsvidareanställning.

Du har möjlighet att ansöka om befordran till universitetslektor om fakulteten medger detta.

Universitetslektor

Denna befattning är till för dig som vill både undervisa och forska och kan sökas om du har en doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms likvärdig. Inom konstnärlig verksamheten kan den vetenskapliga skickligheten ersättas med konstnärlig skicklighet beroende på utlysningens krav.

Vid Lunds universitet är universitetslektor en läraranställning enligt anställningsordningen vilket innebär att du omfattas av det lokala arbetstidsavtalet för lärare. 

Anställningen kan vara på visstid eller en tillsvidareanställning. Ibland kan en anställning vara förenad med en anställning vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning. Då krävs att du uppfyller anställningsvillkoren för båda anställningarna.

Som vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare kan du väljas till olika funktioner som till exempel ledamot i universitetsgemensamma nämnder eller organ samt till prefekt i enlighet med universitetets arbetsordning

Du har möjlighet att ansöka om befordran till professor om fakulteten medger detta.

Docent

Att vara docent är ingen befattning eller anställning utan en akademisk titel som markerar en högre kompetens än en doktorsexamen. Ibland krävs docentkompetens eller motsvarande för att kunna utföra vissa arbetsuppgifter, till exempel att vara huvudhandledare för doktorander.

Riktlinjerna för att ansöka om docentkompetens skiljer sig åt mellan olika fakulteter och ämnesinriktningar. Gemensamt är att du kan bli antagen som docent efter en särskild ansökan och prövning vid den egna fakulteten.

Professor

Det här är den främsta akademiska befattningen och kräver hög pedagogisk och vetenskaplig skicklighet och inbegriper huvudsakligen forskning och handledning av doktorander. Även undervisning förekommer och uppmuntras.

Vid Lunds universitet är professor en läraranställning enligt anställningsordningen vilket innebär att du omfattas av det lokala arbetstidsavtalet för lärare.  Anställningen är alltid en tillsvidareanställning.

Ibland kan en anställning vara förenad med en anställning vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning. Då krävs att du uppfyller anställningsvillkoren för båda anställningarna.

Som vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare kan du väljas till olika funktioner som till exempel ledamot i universitetsgemensamma nämnder eller organ samt till prefekt i enlighet med universitetets arbetsordning.