Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Öppna samhällen

Utmaningar inom hållbart samhällsbyggande och demokrati

Vår forskning ska bidra till ett mer öppet samtalsklimat och en starkare demokrati. Genom tvärvetenskapliga samarbeten kan vi lyfta globala samhällsproblem, främja mänskliga rättigheter och bidra till social hållbarhet.

Vid Lunds universitet bedrivs forskning som skapar förståelse för samtidens stora samhällsfrågor. Genom att belysa aktuella samhällsutmaningar kan forskarna ge en orientering i en svåröverblickbar värld och främja rättvisa, inkluderande och demokratiska samhällen.

Forskning för demokrati och öppenhet

Forskarna ägnar sig åt frågor som rör bland annat fred, demokratisering, internationella relationer, flykt- och migrationsrörelser, ekonomiska och sociala ojämlikheter, religion, kultur, mänskliga rättigheter och politik. I nära samarbete med lokala, nationella och internationella organisationer utvecklar forskarna nya metoder, teorier och strategier som tillsammans verkar för öppna samhällen.

Forskningen inom detta område ökar vår förståelse för människan som kulturell och samhällelig varelse, samtidigt som den säkerställer att medborgarna får en nyanserad förståelse av sin historia, samtid och framtid.  Det skapar goda förutsättningar för att förstå och påverka samhällsutvecklingen i positiv riktning inom till exempel samhällsorganisering, social hållbarhet och mänskliga rättigheter.

Samarbeten för att lösa samhällsutmaningar

I nära samarbete med verksamheter inom och utanför akademin tar forskarna fram nya lösningar inom exempelvis följande områden:

Hur utformar man ett bostadsområde på bästa sätt, eller ett torg eller en skola? Stadsplanering kommer att bli allt viktigare i takt med att urbaniseringen och effekterna av klimatet blir mer kännbara.

Tillsammans med flera kommuner i Skåne identifierar forskarna problem och lösningar som kan bidra till en mer hållbar stadsutveckling.

Hållbar stadsutveckling | Urban Arena Testbeds

Ofta förknippas kulturarv med företeelser av kulturhistoriskt värde; materiella ting som föremål och monument, eller immateriella uttryck som musik, eller mat från en konkret plats. Men migrationen gör att vad som betraktas och vem som definierar kultarv i samhället förändras. 

Forskarna arbetar tillsammans med Öresundsregionens offentliga kulturarvsinstitutioner för att stödja dem i arbetet med kulturarvet i en tid av omfattande migration över nationsgränserna och mobilitet inom Sverige.

Kulturarv, migration och mobilitet i ett öppet demokratiskt samhälle

Äldre behöver bra bostäder att åldras i, friska som sjuka. Men att skapa goda livsvillkor för den åldrande befolkningen kräver ny kunskap om inkluderande bostäder och bostadsområden.

Forskarna samarbetar med privat och offentlig sektor för att bidra till en mer inkluderande bostadspolitik för äldre.

Sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen

Digitalisering och ny teknik gör att antalet bilder och deras komplexitet ökar. Hur kan bilder tillgängliggöras så att personer med synnedsättning får information och kan använda sig av innehåll?

Forskarna samverkar kring forskning och utveckling av syntolkning, bildbeskrivning och tillgänglig kommunikation.

Syntolkning för tillgänglig kommunikation