Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vision, mål och strategier

Ett universitet som förstår, förklarar och förbättrar

Vår vision är att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. De mål och strategier vi formulerar hjälper oss att både uppfylla högskolelagens krav och nå vår fulla potential.


Genvägar till innehållet på denna sida:

Strategisk plan 2017–2026

Den strategiska planen som omfattar perioden 2017–2026 gäller för hela Lunds universitets verksamhet och har beslutats av universitetsstyrelsen.

Strategisk plan för Lunds universitet 2017–2026 (PDF 510 kB, ny flik)

Prioriterade områden

Vår vision är att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. I den strategiska planen lyfts sex viktiga utvecklingsområden fram för att leva upp till detta:

 • Utbildning och forskning ska vara sammanflätade.
 • Aktiva samarbeten stimuleras för att lösa samhällsutmaningarna.
 • Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter.
 • Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer.
 • Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer.
 • Potentialen i MAX IV och ESS nyttjas maximalt.

Värdegrund

Lunds universitet ingår i en världsvid universitetsgemenskap och står bakom de grundläggande värderingar som europeiska universitet har enats kring i Magna Charta Universitatum. Här slås vikten av autonomi och akademisk frihet fast. Universiteten ska stå fria från påtryckningar från omvärlden och försvara utbildningens och forskningens frihet, integritet och kvalitet. 

Värdegrunden är också förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska följa. Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter. Jämställdhet och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. 

Andra värderingar som kännetecknar Lunds universitet och har gjort så under lång tid är kritiskt och reflekterande perspektiv, saklighet, opartiskhet, nyfikenhet, engagemang, medmänsklighet och humor. 

Plattform för strategiarbete 2023–2027

Plattformen för strategiarbete är ett komplement till den strategiska planen och universitetets övriga strategiska arbete och ska underlätta en snabbare respons på omvärldsförändringar och ett brett engagemang. Den fungerar som vägledning och inspiration för hela organisationen.

Plattformen pekar ut fyra prioriterade strategiska utvecklingsområden:

 • Stark forskning idag och för framtiden
 • Utbildning i förändring
 • Kreativ lärande- och arbetsmiljö
 • Demokrati och globalt engagemang

De tre ledord som genomsyrar de prioriterade utvecklingsområdena är: innovativt, digitalt och hållbart.

Lika villkorsplan för Lunds universitet

Lunds universitet består av de människor som arbetar eller studerar här. Vi har olika roller, finns på olika platser och utför olika uppgifter, men formar tillsammans ett framgångsrikt universitet med stor bredd. Vi ska vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Det är en vision som förutsätter akademisk frihet men också en god arbets- och lärandemiljö.
 
Lunds universitets plan för lika villkor sträcker sig över perioden 2022–2027. I planen lyfts fyra övergripande mål:

 • Rekryteringsprocesser och karriärvägar ska vara fria från diskriminering.
 • Kunskapen om och förståelsen för jämställdhet och lika villkor ska vara hög i organisationen.
 • Arbetet mot diskriminering (SFAD) ska vara levande och aktivt systematiskt förebyggande.
 • Hanteringen av och förebyggande arbete mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier ska vara professionell. 

Lika villkorsplan för Lunds universitet 2022–2027 (PDF 350 kB, ny flik)
 

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakningen är en studie av omgivande faktorer som på olika sätt bedöms kunna påverka en organisations uppdrag och verksamhet.

Omvärldsbevakning 2023 (PDF 2,6 MB, ny flik)