Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vem gör vad?

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för hela verksamheten vid Lunds universitet.

Styrelsen består utöver ordförande och rektor av företrädare för

 • universitetets lärare
 • studenter
 • samt representanter från övriga samhället.

Läs mer om universitetsstyrelsen

Rektor och universitetsledningen

 • Universitetets rektor svarar för ledningen av verksamheten närmast under universitetsstyrelsen.
 • Prorektor är rektors ställföreträdare.
 • Rektor har även utsett fem vicerektorer.
 • Förvaltningschefen svarar under rektor för universitetets administration och ekonomi samt den gemensamma förvaltningsorganisationen.

Läs mer om universitetsledningen

Rektors ledningsråd

Utöver universitetsledningen ingår följande i ledningsrådet:

 • samtliga dekaner (fakultetschefer)
 • rektor för Campus Helsingborg
 • Lunds universitets studentkårers (LUS) ordförande och vice ordförande
 • universitetsbibliotekarien
 • kommunikationsdirektören (adjungerad)

Fakulteter

Lunds universitet har följande fakulteter:

 • Ekonomihögskolan
 • Humanistiska & teologiska fakulteterna
 • Juridiska fakulteten
 • Konstnärliga fakulteten
 • Lunds tekniska högskola
 • Medicinska fakulteten
 • Naturvetenskapliga fakulteten
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten

Högsta beslutande organ vid fakulteterna är fakultetsstyrelserna.

Universitetets fakulteter

Institutioner och motsvarande enheter

Det är på institutioner den mesta av universitetets forskning och utbildning sker. Verksamheten vid en institution leds av en prefekt.

Universitetets institutioner

Universitetskollegiet

Universitetskollegiet fullgör – enligt universitetets arbetsordning – uppgiften om universitetsstyrelsens skyldighet att höra lärare, övriga anställda och studenter i processen att utse rektor och prorektor.

I kollegiet, som ska bestå av högst 48 ledamöter, ingår

 • vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare från samtliga fakulteter
 • representanter för övriga anställda
 • samt studentrepresentanter.

Läs mer om universitetskollegiet på vår webbplats för medarbetare

Utbildningsnämnden

Den universitetsgemensamma utbildningsnämnden ansvarar för fakultetsövergripande strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och på avancerad nivå.

Uppdraget omfattar också kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Nämnden, som bland annat består av representanter för samtliga fakulteter, beslutar i utbildningsrelaterade frågor på delegation från rektor.

Läs mer om utbildningsnämnden på vår webbplats för medarbetare

Forskarutbildningsnämnden

Den universitetsgemensamma forskarutbildningsnämnden ansvarar för fakultetsövergripande strategiska utbildningsfrågor på forskarnivå.

Uppdraget omfattar också kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Nämnden, som bland annat består av representanter för samtliga fakulteter, beslutar i forskarutbildningsrelaterade frågor på delegation från rektor.

Läs mer om forskarutbildningsnämnden på vår webbplats för medarbetare

Forskningsnämnden

Den universitetsgemensamma forskningsnämnden behandlar fakultetsövergripande strategiska forskningsfrågor, och har ett särskilt ansvar för att underlätta och stödja universitetets gränsöverskridande forskning.

Nämnden, som bland annat består av representanter för samtliga fakulteter och särskilda verksamheter, är i första hand beredande och rådgivande, men beslutar i särskilda frågor på delegation från rektor.

Läs mer om forskningsnämnden på vår webbplats för medarbetare

Fler nämnder

Vid universitetet finns även ett antal andra universitetsgemensamma nämnder som bereder och beslutar i särskilda frågor, till exempel

 • Disciplinnämnden
 • Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed
 • Personalansvarsnämnden
 • Antagningsnämnden
 • Examensnämnden

Universitetsförvaltningen

Universitetets förvaltning ger administrativ service åt bland andra studenter, institutioner, fakulteter och styrelser.

Läs mer om universitetsförvaltningen

Internrevisionen

Internrevisionen är en oberoende, objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet med uppgift att tillföra värde och förbättra universitetets verksamhet.

Vid Lunds universitet är internrevisionen en fristående enhet, administrativt placerad under rektor.

Internrevisionen rapporterar resultatet av sitt arbete direkt till universitetsstyrelsen.

Se Internrevisionens rapporter på box.com

Läs mer om Internrevisionen i Lucat

Universitetets biblioteksverksamhet

Lunds universitets samlade biblioteksverksamhet består av

 • Universitetsbiblioteket (UB)
 • fakultetsbiblioteken samt
 • ett antal fristående bibliotek.

Överbibliotekarien är chef för UB, som leds av biblioteksstyrelsen. Styrelsen har även ett övergripande ansvar för universitetets samlade biblioteksverksamhet och dess utveckling.

Kontaktinformation

Lunds universitet
046-222 00 00 (växel)
lu [at] lu [dot] se (lu[at]lu[dot]se)

Universitetets arbetsordning

Läs mer om hur universitetet är organiserat i universitetets arbetsordning.

Arbetsordning för Lunds universitet (PDF 405 kB, ny flik)