Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vem gör vad?

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för hela verksamheten vid Lunds universitet.

Styrelsen består av företrädare för

 • universitetets lärare
 • studenter
 • samt representanter från övriga samhället.

Läs mer om universitetsstyrelsen

Rektor och universitetsledningen

 • Universitetets rektor svarar för ledningen av verksamheten närmast under universitetsstyrelsen.
 • Prorektor är rektors ställföreträdare.
 • Rektor har även utsett tre vicerektorer.
 • Förvaltningschefen svarar under rektor för universitetets administration och ekonomi samt den gemensamma förvaltningsorganisationen.
 • Rektorsrådet bereder och driver främst rektors frågor samt har ett samordningsansvar inom universitetsledningen.

Rektor, prorektor, vicerektorer, alla dekaner (fakultetschefer), förvaltningschefen och rektorsrådet utgör tillsammans rektors ledningsråd.

Läs mer om universitetsledningen

Fakulteter

Lunds universitet har följande fakulteter:

 • Ekonomihögskolan
 • Humanistiska & teologiska fakulteterna
 • Juridiska fakulteten
 • Konstnärliga fakulteten
 • Lunds tekniska högskola
 • Medicinska fakulteten
 • Naturvetenskapliga fakulteten
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten

Högsta beslutande organ vid fakulteterna är fakultetsstyrelserna.

Universitetets fakulteter

Institutioner och motsvarande enheter

Det är på institutioner den mesta av universitetets forskning och utbildning sker. Verksamheten vid en institution leds av en prefekt.

Universitetets institutioner

Universitetskollegiet

Universitetskollegiet fullgör – enligt universitetets arbetsordning – uppgiften om universitetsstyrelsens skyldighet att höra lärare, övriga anställda och studenter i processen att utse rektor och prorektor.

I kollegiet, som ska bestå av högst 48 ledamöter, ingår

 • vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare från samtliga fakulteter
 • representanter för övriga anställda
 • samt studentrepresentanter.

Läs mer om universitetskollegiet på vår webbplats för medarbetare

Utbildningsnämnden

Den universitetsgemensamma utbildningsnämnden ansvarar för fakultetsövergripande strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och på avancerad nivå.

Uppdraget omfattar också kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Nämnden, som bland annat består av representanter för samtliga fakulteter, beslutar i utbildningsrelaterade frågor på delegation från rektor.

Läs mer om utbildningsnämnden på vår webbplats för medarbetare

Forskarutbildningsnämnden

Den universitetsgemensamma forskarutbildningsnämnden ansvarar för fakultetsövergripande strategiska utbildningsfrågor på forskarnivå.

Uppdraget omfattar också kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Nämnden, som bland annat består av representanter för samtliga fakulteter, beslutar i forskarutbildningsrelaterade frågor på delegation från rektor.

Läs mer om forskarutbildningsnämnden på vår webbplats för medarbetare

Forskningsnämnden

Den universitetsgemensamma forskningsnämnden behandlar fakultetsövergripande strategiska forskningsfrågor, och har ett särskilt ansvar för att underlätta och stödja universitetets gränsöverskridande forskning.

Nämnden, som bland annat består av representanter för samtliga fakulteter och särskilda verksamheter, är i första hand beredande och rådgivande, men beslutar i särskilda frågor på delegation från rektor.

Läs mer om forskningsnämnden på vår webbplats för medarbetare

Fler nämnder

Vid universitetet finns även ett antal andra universitetsgemensamma nämnder som bereder och beslutar i särskilda frågor, till exempel

 • Disciplinnämnden
 • Nämnden för utredning av vetenskaplig oredlighet
 • Personalansvarsnämnden
 • Antagningsnämnden
 • Examensnämnden

Universitetsförvaltningen

Universitetets förvaltning ger administrativ service åt bland andra studenter, institutioner, fakulteter och styrelser.

Läs mer om universitetsförvaltningen

Internrevisionen

Internrevisionen är en oberoende, objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet med uppgift att tillföra värde och förbättra universitetets verksamhet.

Vid Lunds universitet är internrevisionen en fristående enhet, administrativt placerad under rektor.

Internrevisionen rapporterar resultatet av sitt arbete direkt till universitetsstyrelsen.

Se Internrevisionens rapporter på box.com

Läs mer om Internrevisionen i LUCAT

Lunds universitets bibliotek

Lunds universitets bibliotek är en nätverksorganisation som består av ett gemensamt universitetsbibliotek (UB) och fakulteternas bibliotek.

Nätverkets främsta uppgift är att stödja universitetets forskning och utbildning genom god tillgång till vetenskaplig litteratur och information. Verksamheten leds av universitetsbibliotekarien och biblioteksstyrelsen.

Läs mer på Lunds universitets biblioteks webbplats

 

Sidansvarig:

kontaktinformation

Lunds universitet
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
E-post: lu [at] lu [dot] se

 

Universitetets arbetsordning

Läs mer om hur universitetet är organiserat i universitetets arbetsordning.

Ladda ner senaste versionen av arbetsordningen (från december 2017)
(PDF – 160 kB, nytt fönster)

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen