Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Promotionslexikon

Absens

Absens betyder frånvarande, och används om en promovend som promoveras men inte är närvarande vid själva ceremonin. Under ceremonin läses namnet på personen upp, med tillägget ”absens”.

Doktor (efter avlagda prov)

Doktor efter avlagda prov (EAP) är den officiella svenska termen för det latinska doctor iuvenis, pl. doctor iuvenes, det vill säga de doktorer som avlagt en doktorsexamen.

Fakultet

Fakulteterna utgår i promotionssammanhang från hur många fakulteter som fanns i universitetets begynnelse. De var fyra till antalet:

 • teologiska fakulteten
 • juridiska fakulteten
 • medicinska fakulteten
 • filosofiska fakulteten

Den ursprungliga filosofiska fakulteten markerar fortfarande sin samhörighet genom att ha en gemensam promotor och består av följande:

 • humanistiska fakulteten
 • samhällsvetenskapliga fakulteten
 • naturvetenskapliga fakulteten
 • ekonomiska fakulteten (Ekonomihögskolan)

Numera finns det nio fakulteter vid Lunds universitet sedan följande har tillkommit:

 • tekniska fakulteten (Lunds tekniska högskola)
 • konstnärliga fakulteten

Hedersdoktor

Hedersdoktor, på latin doctor honoris causa, är en värdighet som delas ut av en fakultet. Till hedersdoktorer utses personer som uträttat något storartat för universitetet eller samhället, som fakulteten vill hedra och knyta till sin forskningsgemenskap.

Ofta är det akademiker vid andra lärosäten som utnämns till hedersdoktorer, men lika ofta har hedersdoktorerna sin hemvist utanför den akademiska världen. Varje år promoveras omkring 20 hedersdoktorer vid Lunds universitet.

Insignier

Insignierna är de hederstecken med symbolisk innebörd som förekommer i samband med promotionen. Insignierna är ett bevis för att en doktor är promoverad. En del av dem har för länge sedan försvunnit. Det gäller till exempel boken och värjan. Vid promotionen förekommer hatten, lagerkransen, ringen och diplomet. I samband med promotionsceremonin delas insignierna ut till promovendi.

Gemensamma fakultetsinsignier är ring och diplom.

Beroende på fakultetstillhörighet bär man sedan antingen hatt eller lagerkrans:

 • hatt för teologiska, juridiska, medicinska, tekniska och konstnärliga fakulteterna samt för ekonomie doktorer vid ekonomiska fakulteten
 • lagerkrans för den ursprungliga filosofiska fakulteten, med undantag för ekonomie doktorer

Doktorshatten symboliserar frihet och makt. Den är svart och veckad. Den teologiska hatten har svart rosett, de övriga fakulteterna har ett guldspänne framtill som representerar respektive fakultet.

Lagerkransen var i den antika världen en symbol för vetenskapliga, litterära och atletiska meriter. Seden att lagerkröna promovendi förekommer endast i Sverige och Finland.

Doktorsringen är av guld och symboliserar trohet mot vetenskapen. Fakulteterna har fakultetsspecifika symboler som pryder ringen.

Diplomet var från början en skriftlig stadfästelse av de rättigheter som tillkom de promoverade. Diplomen som delas ut till promovendi i Domkyrkan är på latin och försedda med universitets sigill.

Tidigare delades diplomen ut av en pojke som symboliserade guden Apollon. I takt med att promovendi blev fler, blev uppgiften övermäktig för en 5-åring och en marskalk tog hans plats.

Jubeldoktor

Jubeldoktor, på latin doctor jubilaris, är en titel som föräras de doktorer som promoverats vid Lunds universitet för femtio år sedan.

Under promotionen tilldelas jubeldoktorerna ett nytt diplom. Jubeldoktorer vid humanistiska, samhällsvetenskapliga, ekonomiska och naturvetenskapliga fakulteterna tilldelas en ny krans.

Kransflicka

Kransflickorna gör entré under doktorspromotionens andra hälft, och bär med sig kransar som ska delas ut till doktorer som promoveras vid den ursprungliga filosofiska fakulteten.

Kransflickorna symboliserar de nio musorna, som under antiken inspirerade tänkare och konstnärer till stordåd. Oftast är kransflickorna döttrar till några av promovendi.

Läs artikeln "Ett för Lundapromotionerna egendomligt bruk. Om den lundensiska kransflicketraditionen" av Fredrik Tersmeden (PDF, 4,3 MB, ny flik)

Kursorer

Kursorer kallas de två personer iklädda blå kåpor som går framför rektor i processionen och sedan sitter framför katedern under ceremonin. Kursorerna är rektors hedersvakter och bär varsin spira som gavs till universitetet vid invigningen 1668.

Spirorna bär de latinska inskriptionerna Sapientia humana respektive Sapientia divina, det vill säga den mänskliga respektive gudomliga visdomen. 

Läs mer om dräkter och föremål vid akademiska högtider

Latin

Latin är det språk som genomgående används under promotionsceremonin. Även en del av promovendis förnamn latiniseras under såväl ceremonin som på diplomet.

Marskalkar

För att bistå under promotionsakten finns ett stort antal marskalkar på plats. Marskalkarna går även med i processionen och bär marskalksband i olika färger som symboliserar fakulteterna:

 • lila för den teologiska fakulteten
 • blå för den juridiska fakulteten
 • grön för den medicinska fakulteten
 • röd/vit för den tekniska fakulteten
 • röd/gul för den konstnärliga fakulteten samt
 • röd för de fakulteter som ingick i den ursprungliga filosofiska fakulteten (de nuvarande humanistiska, samhällsvetenskapliga, ekonomiska och naturvetenskapliga fakulteterna).

I processionen förekommer även gul/blå marskalksband som bärs av övermarskalk, biträdande övermarskalk och härold.

På plats i Domkyrkan finns även studentmarskalkar som bär vit/blå marskalksband.

Parnass

Katedern i Domkyrkan kallas i promotionssammanhang parnassen och symboliserar det grekiska berget Parnassos som var helgat åt de grekiska gudarna Apollon och Dionysos. Under promotionsceremonin förs promovendi över parnassen, av promotorn, vilket symboliserar att promovendi från och med nu har rätt att bedriva akademisk undervisning.

Procession

Processionen utgår från Universitetshuset, prick klockan 12.00, och går sedan ner genom Lundagård och in i Domkyrkan.

Först i processionen går övermarskalken, därefter promotorerna och sedan respektive fakultet med sina jubeldoktorer, hedersdoktorer och doktorer efter avlagda prov i ordningen:

 • teologiska fakulteten
 • juridiska fakulteten
 • medicinska fakulteten
 • tekniska fakulteten
 • konstnärliga fakulteten
 • humanistiska fakulteten
 • samhällsvetenskapliga fakulteten
 • ekonomiska fakulteten
 • naturvetenskapliga fakulteten

Efter dem följer rektor, universitetsledning och honoratiores.

Sist i processionen går fakulteternas lärare och promoverade gäster (hospites). Processionen eskorteras av marskalkar.

Studenternas fanborg och studentnationernas fanor deltar också i processionen.

Promotor

Promotor kallas den person som utses av respektive fakultet att promovera fakultetens doktorer under ceremonin i Domkyrkan. Promotorn ska vara professor och själv promoverad. Under ceremonin talar promotorn latin.

Promovend

Promovendus/promovenda kallas den som ska promoveras, (pl. promovendi). Promotus/promota benämns den som är promoverad, (pl. promoti).

Salut

Salut skjuts med kanon flera gånger under doktorspromotionens gång som en hyllning till promotionens huvudpersoner.

Wendes salutbatteri bistår universitetet med denna uppgift:

 • respektive promotor saluteras med ett skott
 • respektive fakultets jubeldoktorer får ett gemensamt skott
 • varje hedersdoktor saluteras med ett skott
 • de samlade nya doktorerna inom en fakultet med två skott

Talarer

Talarerna är de svarta fotsida dräkter som promotorerna, dekanerna och professorerna bär under promotionen och vid andra akademiska högtider. Längs kragarna på talarerna sitter snoddar i respektive fakultets färg(-er).

Läs mer om dräkter och föremål vid akademiska högtider

Övermarskalk

Övermarskalken leder Akademiintendenturen och är ansvarig för alla akademiska högtider vid Lunds universitet, inklusive doktorspromotionen. Akademiintendenturen planerar, administrerar och genomför såväl ceremonin i Domkyrkan som promotionsmiddagen.

Kommande promotioner

 • 31 maj 2024

 • 23 maj 2025

 • 29 maj 2026

Kontaktinformation Akademiintendenturen

Carin Brenner, övermarskalk
Charlotta Sokulski Bateld,
biträdande övermarskalk
Annica Blomberg, biträdande övermarskalk
Elin Krook, projektkoordinator
Robert Nyberg, akademiadministratör
Selinay Özbek, akademiadministratör
Maria Blad, kommunikatör


Telefon: 046-222 70 06

overmarskalk [at] rektor [dot] lu [dot] se (overmarskalk[at]rektor[dot]lu[dot]se)
 

Besöksadress:
Stora Algatan 4, Lund

Postadress:
Akademiintendenturen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Fakturering:
Information om hur du som leverantör fakturerar med elektronisk faktura