Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Polinerande bi. Foto: Sara Kurfess/Unsplash.

Vi undersöker hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster påverkas av förändringar i markanvändning och klimat. Kunskapen ska bidra till hållbara lösningar för både natur, miljö och människa.

En mångfald av djur, växter och organismer, varav flera är hotade på grund av mänsklig påverkan, är inte bara värdefullt för sin egen skull, utan också för vår överlevnad. Utan de viktiga ekosystemtjänster som naturen förser oss med – så som pollinering, kolinlagring och rening av vatten – hade vi inte klarat oss.

Världsledande forskningsmiljö

Vid forskningsmiljön BECC bedrivs världsledande forskning, där forskare vid universiteten i Lund och Göteborg samarbetar över ämnesgränser inom bland annat ekonomi, samhällsvetenskap och naturvetenskap.

Forskarna undersöker sambanden mellan klimatförändringar, markanvändning, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Detta arbete ökar vår förståelse för hur dessa faktorer påverkar varandra, samt bidrar till lösningar som kan skydda vår planet.

Forskarna bedriver forskning inom bland annat:

  • ekosystems och arters möjligheter att återhämta sig i en värld som påverkas av klimatförändringar och förändrad markanvändning
  • integrering av naturvård med jord- och skogsbruk
  • ekosystemtjänster så som pollinering, kolinlagring i mark och naturlig biologisk kontroll av skadegörare
  • kolets kretslopp 
  • policyprocesser på nationell och internationell nivå
  • ekonomiska styrmedel.

Användningsområden

I nära samarbete med verksamheter inom och utanför akademin tar forskarna fram nya lösningar inom exempelvis följande områden:

Genom att analysera mönster, tendenser och variationer inom biologisk mångfald kan forskarna ta fram mer genomarbetade kunskapsunderlag för beslutsfattare inom bland annat offentlig sektor och industri. Det gäller också ekosystemens motståndskraft mot klimatförändringarna.

För att hantera de kombinerade effekterna av klimatförändringar och försämrade eller förlorade livsmiljöer behöver vi öka vår kunskap om hur organismer reagerar på påfrestningar i deras miljö. Till exempel kan de ändra sitt utbredningsområde, anpassa sig eller dö ut. Det är därför viktigt att vi ökar vår förståelse för hur dessa faktorer påverkar ekosystemen på lång sikt.

Genom att forska på dessa kunskapsluckor kan forskarna bidra till att utveckla kostnadseffektiva och framtidssäkra strategier för att bevara biologisk mångfald.

För att få en ökad förståelse för klimatförändringar och deras påverkan på ekosystem och biologisk mångfald är det viktigt att förstå kolbalansen och studera vilken koppling den har till andra biogeokemiska kretslopp som kväve och fosfor.

Forskarna kombinerar denna kunskap med analyser av mänskligt beteende och beslutsfattande, empirisk ekologi och modellering som bygger på studier av tidigare ekosystem. 

Detta är nödvändigt för att vi ska kunna utveckla strategier inom markanvändning och markförvaltning som kan bidra till en minskning av utsläpp av växthusgaser.

Strategiskt forskningsområde

En stor del av forskningen inom biologisk mångfald och ekosystemtjänster vid Lunds universitet görs inom forskningsmiljön BECC – Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate som är ett strategiskt forskningsområde (SFO) i Sverige.

BECC bidrar med kunskap om kopplingen mellan klimat, markanvändning, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

BECC leds av Lunds universitet i nära samarbete med Göteborgs universitet.

Koordinator
Henrik Smith
Professor
Telefon: 046-222 93 79
henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se (henrik[dot]smith[at]biol[dot]lu[dot]se)

Forskningskoordinator
Josefin Madjidian
Telefon: 046-222 98 15
josefin [dot] madjidian [at] cec [dot] lu [dot] se (josefin[dot]madjidian[at]cec[dot]lu[dot]se)

Webbplats

BECC – becc.lu.se

Forskningsdatabas

Forskare, projekt och publikationer inom biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Lunds universitets forskningsportal


Aktuellt inom biologisk mångfald och ekosystemtjänster