Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Strategiska forskningsområden

Lunds universitet är engagerat i 12 nationella forskningsområden av strategisk vikt för Sverige. Forskningsområdena utvecklar flervetenskaplig excellent forskning med syfte att ta fram ny kunskap till nytta för samhället.

Forskare tittar på laboratorieprov. Foto.

 

De strategiska forskningsområdena är nyckelverksamheter för att förverkliga Lunds universitets vision att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor, så att vetenskaplig och konstnärlig kunskap får betydelse i strävan efter att åstadkomma hållbar utveckling.

Biodiversitet och ekosystemtjänster | BECC

Forskningen kombinerar empiriska studier med samhällsvetenskapliga metoder och ekonomisk och ekologisk modellering för att förstå hur markanvändning och klimatförändringar som orsakats av människor inverkar på biologisk mångfald och ekosystemtjänster på lokal, regional, nationell och global nivå.

BECCs presentationssida

Diabetesforskning | EXODIAB

Målet är att utveckla nya behandlingar och läkemedel som kan förhindra eller bota sjukdomen diabetes.

Forskningsområdet integrerar forskning inom olika områden med kliniska studier och befolkningsstudier (epidemiologi) samt skapar plattformar för samarbeten mellan akademin och industrin.

EXODIABs presentationssida

Epidemiologi | EpiHealth

Forskningens syfte är att kartlägga och förstå orsakerna till vanliga folksjukdomar som cancer, demens, diabetes, fetma och hjärt-och kärlsjukdomar. Detta görs genom att studera material i biobanker och databaser för att kartlägga riskfaktorer för sjukdom. Vidare syftar forskningen till att fram förebyggande insatser.

Inom EpiHealth utvecklas även nya epidemiologiska forskningsdatabanker.

EpiHealths presentationssida

E-vetenskaper | eSSENCE

E-vetenskaper är alla de vetenskaper som utvecklar och besvarar vetenskapliga frågor genom avancerad användning av datorer, datalagring och/eller uppbyggnad av nätverk. eSSENCE samlar och stödjer forskning och metodutveckling inom e-vetenskaper.

eSSENCEs presentationssida

Industriell hållbarhetsforskning | SPI

Forskningens mål är att integrera frågeställningar kring tillverkning, material och system - för att bidra till kunskap som kan göra tillverkningsindustrin mer konkurrenskraftig och mer långsiktigt hållbar.

Fokus ligger på att ta fram nya koncept inom produktutveckling, produktionssystem och tillverkningsprocesser som kan stödja miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Speciellt länken mellan teknik och ekonomi undersöks inom centrat.

SPIs presentationssida

IT-kommunikation | ELLIIT

Inom ELLIIT samarbetar forskare från olika discipliner för att möta samhällets utmaningar inom IT och kommunikation. Forskningen genomförs på grundläggande nivå och tillämpas också i samarbete med industri.

Forskningen har fokus på mobila bredband, industriell automation, bil- och flygindustrin, intelligenta hus, hälso- och sjukvård samt ett uppkopplat samhälle.

ELLIITs presentationssida

Klimatforskning | MERGE

Målet är att utveckla modeller som gör det möjligt att studera klimatet ur ett systemperspektiv som omfattar samspelet mellan atmosfären och jordbiosfären.

Genom den flervetenskapliga forskningen skapas förståelse för hur människans användning av jordens resurser påverkar klimatet, nu och i framtiden.

MERGEs presentationssida

Mellanösternstudier | Middle East in a Contemporary World (MECW)

Forskningen undersöker den geopolitiska regionen Mellanöstern i sin bredaste bemärkelse för att förstå och belysa demokratiska och sociala processer, migrationsflöden, rörelser, maktförhållanden och debatter.

MECWs presentationssida

Nanovetenskap | NanoLund

NanoLund är Sveriges största forskningsmiljö inom nanovetenskap och nanoteknik och engagerar forskargrupper inom teknik, medicin och naturvetenskap.

Centret har som mål att vara en internationellt framstående forskningsmiljö med tillgång till förstklassiga laboratorier och utrustning för karaktärisering, nano-fabrikation och modellering. Målet är att tillämpa nanoteknik för att lösa stora samhällsutmaningar inom exempelvis hälsa, förnybar energi och informationsteknologi.

NanoLunds presentationssida

Neurovetenskap | MultiPark

Forskningen syftar till att ta fram nya behandlingar för patienter med neurodegenerativa sjukdomar såsom Parkinsons och Alzheimers sjukdom.

Inom centrat genomförs experimentella biomedicinska studier samt studier av patienters levnadsvillkor för att hitta nya sätt att förhindra och förebygga sjukdom, och för att förbättra patienters allmänna fysiska funktioner, aktivitet och deltagande i samhället.

MultiParks presentationssida

Stamcellsforskning | StemTherapy

Forskningen har som mål att lindra mänskligt lidande till följd av kroniska sjukdomar och skador genom utveckling av nya behandlingsformer som baseras på stamceller. Detta görs genom att resultat från grundforskning om stamceller används för att ta fram nya behandlingssätt och botemedel.

StemTherapys presentationssida

Satsning på strategiska forskningsområden i Sverige

Regeringen beslutade 2009 om en långsiktig satsning på ett antal strategiska forskningsområden för att stimulera ny kunskapsutveckling och excellenta forskningsmiljöer. Lunds universitet är engagerat i 12 av dessa strategiska forskningsområden (SFO:er) - något som har gjort det möjligt för universitetet att långsiktigt utveckla profilerad forskning på högsta internationella nivå, i samlade kunskapsmiljöer med hög samhällsrelevans.

Societal transformation for a sustainable future - konferens 3 mars 2020