Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Strategiska forskningsområden

Lunds universitet är engagerat i 11 nationella forskningsområden av strategisk vikt för Sverige. Forskningsområdena utvecklar flervetenskaplig excellent forskning med syfte att ta fram ny kunskap till nytta för samhället.

Forskare tittar på laboratorieprov. Foto.

De strategiska forskningsområdena är nyckelverksamheter för att förverkliga Lunds universitets vision att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor, så att vetenskaplig och konstnärlig kunskap får betydelse i strävan efter att åstadkomma hållbar utveckling.

Forskningen kombinerar empiriska studier, samhällsvetenskapliga metoder och ekonomisk och ekologisk modellering för att förstå hur markanvändning och klimatförändringar påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Denna forskning riktar sig in mot både lokal, regional, nationell och global nivå.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster | BECC

Målet är att utveckla nya behandlingar och läkemedel som kan förhindra eller bota sjukdomen diabetes.

Forskningsområdet integrerar forskning inom olika områden med kliniska studier och befolkningsstudier (epidemiologi) samt skapar plattformar för samarbeten mellan akademin och industrin.

Diabetesforskning | EXODIAB

Forskningens syfte är att kartlägga och förstå orsakerna till vanliga folksjukdomar som cancer, demens, diabetes, fetma och hjärt-och kärlsjukdomar. Detta görs genom att studera material i biobanker och databaser för att kartlägga riskfaktorer för sjukdom. Vidare syftar forskningen till att fram förebyggande insatser.

Inom EpiHealth utvecklas även nya epidemiologiska forskningsdatabanker.

Epidemiologi | EpiHealth

E-vetenskaper är alla de vetenskaper som utvecklar och besvarar vetenskapliga frågor genom avancerad användning av datorer, datalagring och/eller uppbyggnad av nätverk. eSSENCE samlar och stödjer forskning och metodutveckling inom e-vetenskaper.

E-vetenskaper | eSSENCE

Forskningens mål är att integrera frågeställningar kring tillverkning, material och system - för att bidra till kunskap som kan göra tillverkningsindustrin mer konkurrenskraftig och mer långsiktigt hållbar.

Fokus ligger på att ta fram nya koncept inom produktutveckling, produktionssystem och tillverkningsprocesser som kan stödja miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Speciellt länken mellan teknik och ekonomi undersöks inom centrat.

Industriell hållbarhetsforskning | SPI

Inom ELLIIT samarbetar forskare från olika discipliner för att möta samhällets utmaningar inom IT och kommunikation. Forskningen genomförs på grundläggande nivå och tillämpas också i samarbete med industri.

Forskningen har fokus på mobila bredband, industriell automation, bil- och flygindustrin, intelligenta hus, hälso- och sjukvård samt ett uppkopplat samhälle.

IT-kommunikation | ELLIIT

Målet är att utveckla modeller som gör det möjligt att studera klimatet ur ett systemperspektiv som omfattar samspelet mellan atmosfären och jordbiosfären. Genom den flervetenskapliga forskningen skapas förståelse för hur människans användning av jordens resurser påverkar klimatet, nu och i framtiden.

Klimatforskning | MERGE

Forskningen undersöker den geopolitiska regionen Mellanöstern och Nordafrika (MENA) i sin bredaste bemärkelse och bidrar med nya perspektiv på demokratiska och kulturella processer, migrationsflöden, sociala rörelser, klimatförändringar och säkerhetsdebatter som rör regionen.

Mellanösternforskning | Middle East in a Contemporary World (MECW)

NanoLund är Sveriges största forskningsmiljö inom nanovetenskap och nanoteknik och engagerar forskargrupper inom teknik, medicin och naturvetenskap.

Centret har som mål att vara en internationellt framstående forskningsmiljö med tillgång till förstklassiga laboratorier och utrustning för karaktärisering, nano-fabrikation och modellering. Målet är att tillämpa nanoteknik för att lösa stora samhällsutmaningar inom exempelvis hälsa, förnybar energi och informationsteknologi.

Nanovetenskap | NanoLund

Forskningen syftar till att ta fram nya behandlingar för patienter med neurodegenerativa sjukdomar såsom Parkinsons och Alzheimers sjukdom.

Inom centret genomförs experimentella biomedicinska studier samt studier av patienters levnadsvillkor för att hitta nya sätt att förhindra och förebygga sjukdom, och för att förbättra patienters allmänna fysiska funktioner, aktivitet och deltagande i samhället.

Neurovetenskap | MultiPark

Forskningen har som mål att lindra mänskligt lidande till följd av kroniska sjukdomar och skador genom utveckling av nya behandlingsformer som baseras på stamceller. Detta görs genom att resultat från grundforskning om stamceller används för att ta fram nya behandlingssätt och botemedel.

Stamcellsforskning | StemTherapy

Satsning på strategiska forskningsområden

Regeringen beslutade 2009 om en långsiktig satsning på ett antal strategiska forskningsområden för att stimulera ny kunskapsutveckling och excellenta forskningsmiljöer. Lunds universitet är idag engagerat i 11 av dessa strategiska forskningsområden (SFO:er) - något som har gjort det möjligt för universitetet att långsiktigt utveckla profilerad forskning på högsta internationella nivå, i samlade kunskapsmiljöer med hög samhällsrelevans.

Omslag, broschyr.
Strategi för Lunds universitets strategiska forskningsområden 2020–2030. (PDF 3,5 MB, ny flik)