Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studie- och arbetsmiljö

För Lunds universitet är det viktigt att du har en god arbetsmiljö i dina studier. Här kan du läsa mer om vad arbetsmiljö för studenter innebär i olika situationer och vilka som har ansvar för att den fungerar väl.

Begreppen studiemiljö och arbetsmiljö för studenter används i många sammanhang synonymt. Vid Lunds universitet pratar vi om arbetsmiljö för studenter. Detta eftersom du som student i stort sett likställs med arbetstagare i arbetsmiljölagen. Det innebär att du i dina studier har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Det betyder också att universitetet har ett ansvar att arbeta förebyggande för att förhindra att du som student blir sjuk eller skadad av dina studier. 

Som student har du även en skyldighet att medverka i arbetsmiljöarbetet genom att bland annat iaktta försiktighet och följa de regler och beslut gällande arbetsmiljö och säkerhet som finns på universitetet. 

Vid Lunds universitet råder nolltolerans mot alla former av trakasserier, kränkande beteende och hat, hot och våld.

Vad innebär arbetsmiljö för studenter?

Arbetsmiljö för studenter omfattar olika aspekter i din studiesituation som kan påverka ditt mående och din hälsa. Det omfattar såväl fysiska, sociala som organisatoriska aspekter. 

 • Fysiska aspekter kan till exempel vara ventilation, buller, kemiska ämnen och maskiner. 
 • Sociala aspekter kan till exempel vara hur du upplever stödet från din/dina lärare, hur stämningen är i din studiegrupp/program/kurs och hur bemötandet är från såväl andra studenter som från anställda. 
 • Organisatoriska aspekter kan till exempel vara hur din schemalagda tid ser ut, hur mycket återhämtning som möjliggörs under dina studier och hur organiseringen av utbildningen ser ut.

 • Det ska eftersträvas att alla studenter får tillräcklig schemalagd tid för att få möjlighet att lära känna sina studiekamrater. Och därigenom få ett bra studieklimat och ökad möjlighet till ett bra studieresultat.
 • Nya studenter, såväl på program som på fristående kurser, ska på schemalagd tid få en introduktion till studentlivet och vart man vänder sig i studiesociala frågor.
 • Tillfredsställande inomhusklimat (till exempel ventilation, belysning, akustik).
 • Det ska finnas tillgång till ett rimligt antal läsplatser och gruppstudierum med lämplig inredning och utrustning.
 • Det ska finnas tillgång till uppehållsrum med möjlighet att värma medhavd mat där detta kan anses vara rimligt med hänsyn till antal föreläsningar och schemalagd närvaro.
 • Viloutrymme ska finnas eller lätt kunna ordnas.
 • Städning och underhåll av toaletter ska planeras så att en bra hygien alltid uppnås.
 • Kläder ska kunna förvaras så att de inte smutsas ned eller skadas och så att risk för stöld motverkas.
 • Värdesaker som är obligatoriska för studiearbetet ska kunna förvaras tryggt och säkert.

För dig som bedriver studier med laborativa inslag

Om du läser ett program eller en kurs med laborativa inslag gäller också:

 • Rätt till medicinsk kontroll vid till exempel arbete med försöksdjur och vissa kemikalier.
 • Rätt att kostnadsfritt få den skyddsutrustning som behövs för ett säkert arbete, till exempel skyddsrock och skyddsglasögon.

Du som har en varaktig funktionsnedsättning och behöver stöd för att kunna studera på samma villkor som andra är välkommen att kontakta Pedagogiskt studentstöd.

Pedagogiskt stöd för dig med funktionsnedsättning

Det kan även finnas andra situationer då det kan vara aktuellt med någon form av anpassning av studierna. Enligt arbetsmiljölagen ska ”arbetsförhållandena anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende”.

Om du har ett tillfälligt behov av anpassning av din studieplan av medicinska eller andra skäl ska du meddela detta till din lärare, studievägledare, prefekt eller motsvarande. Det gäller även om du blir sjukskriven, oavsett om anledningen är studierelaterad eller ej. Du kan läsa mer om vad som gäller om du blir sjuk under studierna på sidan:

Om du blir sjuk och inte kan studera

Studenter som deltar i praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt till en god arbetsmiljö även under denna del av sina studier. Detta gäller oavsett om det handlar om en kortare eller längre period.

Universitetet har ett övergripande ansvar för att studenter på VFU/praktik inte hamnar i farliga arbetsmiljöer som kan leda till att studenten blir sjuk eller skadas. Det är dock verksamheten, där du gör din praktik, som ansvarar för att säkerställa att du skyddas från ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Under din VFU/praktik ansvarar du själv för att

 • följa de instruktioner och rutiner som finns på arbetsplatsen
 • använda den skyddsutrustning som krävs för arbetsuppgiften
 • ha dialog med chef/handledare på arbetsplatsen om brister upptäcks i arbetsmiljön och vid behov även med utsedd person på universitetet. Om möjligt förs även dialog med skyddsombud på arbetsplatsen.

Om något händer under praktik/VFU

 • Råkar du ut för ett tillbud eller en arbetsskada ska chefen/handledaren informeras på den arbetsplats där du är placerad. Universitetet ska även informeras i ett tidigt skede i enlighet med på förhand uppgjord överenskommelse.
 • En anmälan om tillbud eller arbetsskada/olycksfall ska göras av universitetet.

Om en allvarlig olycka eller ett allvarligt tillbud drabbar dig under din VFU/praktik är det universitetet som ansvarar för att anmäla olyckan eller tillbudet till Arbetsmiljöverket.

Ansvaret för arbetsmiljön för studenter

Ansvaret för studenternas arbetsmiljö ligger alltid ytterst på rektor. Rektor fördelar dock ansvaret för att utföra arbetsmiljöuppgifterna vidare i organisationen. Det är vanligtvis prefekten på institutionen som har ansvaret för att arbeta förebyggande i arbetsmiljön, men hen kan också fördela detta vidare. 

Prefekten/motsvarande ska regelbundet undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera/följa upp de olika faktorer som påverkar arbetsmiljön för studenter. Detta görs bland annat genom fysiska och studiesociala skyddsronder.

Fysiska skyddsronder innebär att ansvarig, tillsammans med studerandeskyddsombud, undersöker vilka eventuella risker som kan finnas i den fysiska arbetsmiljön. Detta görs oftast genom besök i de aktuella lokalerna för att se att allt fungerar som det är tänkt. 

Minst en gång per läsår ska studenternas organisatoriska och sociala arbetsmiljö undersökas genom studiesociala skyddsronder. 

Dessa studiesociala skyddsronder är en form av strukturerade diskussioner med syfte att undersöka de faktorer som påverkar studenterna i deras arbetsmiljö samt att hitta eventuella risker i arbetsmiljön innan de leder till ohälsa hos studenter. Syftet är även att undersöka, upptäcka och analysera eventuella risker för diskriminering eller repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten. 

De studiesociala skyddsronderna ska baseras på relevant information från kursvärderingar, rapporterade tillbud och olyckor, relevant statistik med mera. 

Ansvarig vid universitetet ska alltid genomföra de studiesociala skyddsronderna tillsammans med studerandeskyddsombud och/eller annan utsedd studentrepresentant. Det är dock alltid universitetet som ansvarar för att organisera, planera och genomföra de studiesociala skyddsronderna.

Prata med din prefekt/motsvarande och/eller studerandeskyddsombud om du vill veta mer om hur arbetet går till på just din utbildning.

Studerandeskyddsombudets roll

Ett studerandeskyddsombud är en student som är vald att företräda alla studenter på en institution eller inom ett visst studieområde i arbetsmiljöfrågor. Studerandeskyddsombuden har inget eget ansvar i arbetsmiljöarbetet utan deras roll är att representera studenterna och samverka med prefekt/motsvarande i det förebyggande arbetet.

Hitta ditt närmaste studerandeskyddsombud

Kontaktinformation

Vid allmänna frågor om studenters arbetsmiljö:

Marie Gruvhammar
Arbetsmiljösamordnare
+46 46 222 03 42
marie [dot] gruvhammar [at] stu [dot] lu [dot] se (marie[dot]gruvhammar[at]stu[dot]lu[dot]se)

Ett urval av regler och beslut inom Lunds universitet