Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fusk, störningar och trakasserier

Som student är du skyldig att hålla dig till de lagar och regler som gäller för Lunds universitet. En student som gör sig skyldig till fusk, störande verksamhet eller dylikt kan bestraffas med en varning eller avstängning.

Högskoleförordningens fyra disciplinförseelser

I den akademiska världen talar man om fyra så kallade ”disciplinförseelser” när det handlar om fusk, störningar och trakasserier. Enligt Högskoleförordningen får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som begår någon av förseelserna:

Försöka vilseleda – fusk

Disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Det räcker med att du har försökt fuska för att det kan bli tal om disciplinåtgärd.

Fusk – vad är det?

Störa eller hindra undervisning, prov eller annan verksamhet

Detta kan handla om att du bryter mot ordningsregler vid till exempel laborationer och tentamen. Till exempel att du stör vid en salstenta genom att prata under provet eller uppträder på ett olämpligt sätt.

Störa i bibliotek eller på andra platser på universitetet

Biblioteken har ordningsregler och det är viktigt att du följer dem. Den vanligaste förseelsen är att studenter inte registrerar sina lån av bibliotekets böcker. En annan form av störande av verksamhet är när universitetets datornät används på ett otillåtet sätt.

Utsätta en annan student eller personal för trakasserier

Disciplinära åtgärder får också vidtas mot studenter som enligt diskrimineringslagen utsätter en annan student eller anställd för trakasserier på grund av:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.

Även sexuella trakasserier kan vara en disciplinförseelse.

I kapitel 10 i högskoleförordningen kan du läsa om disciplinförseelserna i sin helhet och mer om disciplinära åtgärder. 

Högskoleförordningen på Notisum.se

Fusk – vad är det?

Om en utredning visar att du som student medvetet har försökt vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, kan en disciplinär åtgärd i form av varning eller en tidsbestämd avstängning vidtas mot dig.

Ett exempel på fusk är att använda icke tillåtna hjälpmedel vid en tentamen, till exempel lappar eller otillåtna anteckningar. Vid hemtentamen eller uppsatsskrivning kan det räknas som fusk om du kopierar andras texter och försöker få det att se ut som att du själv har författat texten.

Det räcker med att du har försökt fuska för att det kan bli tal om disciplinåtgärd. Det kan handla om att du har med dig lappar till tentan med avsikten att använda dem. Du kan sedan vara skyldig även om du inte använder lapparna.

I synnerhet vid hemtentamen, där det är vanligt att institutionen uppmuntrar visst samarbete, är det viktigt att känna till att det även betraktas som fusk att hjälpa någon annan att fuska. Du kan alltså bli föremål för disciplinåtgärd om du låter någon annan kopiera dina egna svar.

Ett annat exempel på fusk är plagiat. Att plagiera innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller ett diagram, och framställer materialet som ditt eget. Inom det vetenskapliga samhället är plagiering inte accepterat.

Ta reda på vilka regler som gäller

När du ska skriva en inlämningsuppgift, uppsats eller hemtenta är det viktigt att du informerar dig om vilka regler som gäller. Observera att olika regler kan gälla för olika utbildningar och olika tentamensformer. Det är viktigt att du får veta vilka hjälpmedel som får eller inte får användas, och hur du ska använda dig av citat och hänvisa till källor. Om du inte kan hitta några regler bör du fråga din lärare. Du bör också sätta dig in i hur man skriver vetenskapliga texter inom just ditt ämnesområde.

Om referenshantering på bibliotekens webbsida

Som student har du ansvar för att du tar del av den information institutionen ger gällande vad som är och inte är tillåtet vid tentamen, uppsats och så vidare.

Så här går det till vid misstänkt fusk eller annan disciplinförseelse

Om du blir misstänkt för fusk eller annan disciplinförseelse ser processen ut så här:

Om du blir misstänkt för att ha fuskat, stört eller hindrat vid tentamen eller annan studieprestation så anmäls detta till rektor. Misstanken mot dig måste ha någon objektiv grund, men gränsen är låg. En misstanke med mycket tunt faktaunderlag kan räcka för att du blir anmäld. En rent subjektiv intuition räcker dock inte.

Alla anställda vid universitetet kan göra en anmälan till rektor, men vanligen är det en befattningshavare så som prefekt eller examinator som står bakom anmälan.

Du bör bli informerad av din institution om att misstanke om disciplinförseelse föreligger. Institutionen uppmanas av universitetet att gärna notera dina eventuella kommentarer i anslutning till detta samtal.

Rektor har gett juridiska avdelningen inom universitetsförvaltningen i uppdrag att sköta utredningen av anmälan. Den sköts alltså inte av institutionen.  

Information till anställda gällande disciplinärenden på universitetets medarbetarwebb

Tidigt under utredningen delger juridiska avdelningen inom universitetsförvaltningen studenten misstanke om disciplinförseelse. Du som student får då möjlighet att, vanligtvis skriftligen, redogöra för din inställning till det som framkommit i anmälan. Beroende på vilka uppgifter du lämnar kan detta skickas till anmälaren för kompletterande yttrande.

När ärendet är tillräckligt utrett skickas det till disciplinnämnden för prövning. Du som student får möjlighet att närvara vid nämndens sammanträde och uttala dig.

Det finns en möjlighet att ett ärende tar slut utan att det kommer till disciplinnämnden. Rektor kan lämna ett ärende utan vidare åtgärd och kan också meddela en varning. Det tredje alternativet är att ärendet lämnas till disciplinnämnden.

Nämnden får under sammanträdet tillfälle att ställa frågor till både studenten och företrädaren för institutionen. Vanligen tar nämnden efter sammanträdet enskild överläggning och fattar slutligt beslut i ärendet. Om så sker underrättas studenten muntligen om nämndens beslut. Studenten får även beslutet i skriftlig form skickat till sig inom en vecka efter att beslutet är fattat.

Om du som student blir fälld för fusk eller någon annan av disciplinförseelserna så får du en varning eller stängs av från utbildningen vid Lunds universitet under en begränsad tid.

Ett beslut om avstängning innebär att studenten under tiden för avstängningen inte får delta i någon form av verksamhet inom ramen för utbildningen vid Lunds universitet. Det innebär att du är förbjuden att delta i undervisning, prov, seminarier, vistas i laboratorielokaler eller liknande. Du kan bli avstängd alltifrån några veckor till flera månader, dock sammanlagt högst sex månader. Den vanligaste längden på en avstängning är sex veckor. Du har inte rätt till studiemedel under avstängningsperioden. Universitetet är skyldigt att informera Centrala studiestödsnämnden (CSN) om ett beslut om avstängning.

Om rektor beslutar om en varning kan studenten kräva att beslutet prövas av disciplinnämnden. Om disciplinnämnden beslutar om avstängning eller varning kan du som student överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Disciplinnämnden får inte pröva om en tentamen/uppsats eller dylikt ska examineras över huvud taget. Nämnden kan inte heller, i det fall som examination sker, bestämma om en tentamen/uppsats ska godkännas eller underkännas. Dessa frågor avgör alltid examinator. Vanligen skjuts examinationen upp i avvaktan på avgörande av frågan om studenten har gjort sig skyldig till disciplinförseelse eller inte.

Studenten fälls

Examinatorn behöver inte examinera den aktuella tentamen eller uppsatsen om du som student gjort dig skyldig till någon form av fusk. I enstaka fall kan det vara befogat att genomföra examination trots att studenten blivit fälld för disciplinförseelse. Det kan gälla då studenten på ett så tidigt stadium upptäckts ha tillgång till otillåtna hjälpmedel, att personen i fråga uppenbart inte haft tillfälle att använda dem. Examinator får dock även i ett sådant fall anses ha rätt att vägra examinera tentamen, som kan anses som ogiltig med hänvisning till att studenten har brutit mot en viktig ordningsregel.

I de fall tentamen eller uppsatsen har godkänts redan innan disciplinnämnden kommer fram till att studenten gjort sig skyldig till fusk, kan examinator ompröva examinationsbeslutet och ändra resultatet till underkänt.

Studenten frias 

Om fusk inte kan bevisas bör examination normalt ske. Det kan i undantagsfall vara motiverat att vägra att examinera ett prov, trots att studenten har friats från misstanken om fusk. Det kan finnas fall där en student har använt otillåtna hjälpmedel utan att han eller hon har förstått att det inte var tillåtet. I sådant fall kan det ändå vara rimligt att examination inte sker.

Vidare läsning

Om du vill veta mer om disciplinansvar för studenter och ta del av informationskällan till texten på den här webbsidan kan du läsa dokumentet "Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör" av Nils Jareborg.

Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör (PDF 212 kB, ny flik)

Kontaktinformation

För frågor om disciplinärenden kan du kontakta Juridiska avdelningen.

Juridiska avdelningen
disciplin [at] lu [dot] se (disciplin[at]lu[dot]se)

Lunds universitets regelverk

I Lunds universitets samlade regelverk hittar du beslutsdokument som PDF-filer. Flera av reglerna gäller dig som student. 

Regelverket hittar du på universitetets medarbetarwebb: