Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fusk, störningar och trakasserier

Som student är du skyldig att hålla dig till de lagar och regler som gäller för Lunds universitet. En student som gör sig skyldig till fusk, störande verksamhet eller annan disciplinförseelse kan bestraffas med en varning eller avstängning.

En grundläggande regel för dig som är student vid Lunds universitet är: fuska inte. Men ibland kan det vara svårt, särskilt som ny student, att veta vilka krav som ställs. Se därför till att du genom din utbildning får information kring vad som gäller för till exempel referat och källhänvisningar i uppsatser och på tentor.

Högskoleförordningens fyra disciplinförseelser

I den akademiska världen talar man om så kallade ”disciplinförseelser” när det handlar om fusk och störningar.

1. Vilseledande när studieprestation ska bedömas – fusk

Om en utredning visar att du som student medvetet har vilselett vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, då kan disciplinnämnden klassa det som fusk och du kan straffas med en disciplinär åtgärd.

Ett exempel på fusk är att använda icke tillåtna hjälpmedel vid en tentamen, till exempel lappar eller otillåtna anteckningar. Vid hemtentamen eller uppsatsskrivning kan det räknas som fusk om du kopierar andras texter och försöker få det att se ut som att du själv har författat texten.

Det räcker med att du har försökt fuska för att det ska bli tal om disciplinåtgärd. Det kan handla om att du har med dig lappar till tentan med avsikten att använda dem. Du kan sedan vara skyldig även om du inte använder lapparna.

I synnerhet vid hemtentamen, där det är vanligt att institutionen uppmuntrar visst samarbete, är det viktigt att känna till att det även betraktas som fusk att hjälpa någon annan att fuska. Du kan alltså bli föremål för disciplinåtgärd om du låter någon annan kopiera dina egna svar.

Som student har du ansvar för att du tar del av den information institutionen ger gällande vad som är och inte är tillåtet vid tentamen, uppsats och så vidare. Observera att olika regler kan gälla vid olika institutioner. Även samma institution kan ha olika regler på olika kursmoment. Det är ditt ansvar att ta del av den information som ges!

2. Stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan

Om du bryter mot ordningsregler vid till exempel vid laborationer och tentamen så kan du bli föremål för en disciplinär åtgärd.

3. Störande verksamhet vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan

Biblioteken har ordningsregler och det är viktigt att du följer dem. Den vanligaste förseelsen är att studenter inte registrerar sina lån av bibliotekets böcker. En annan form av störande av verksamhet är när universitetets datornät används på ett otillåtet sätt.

4. Utsätter annan för trakasserier

Trakasserierna ska rikta sig mot annan student och kränka dennes värdighet i studierna eller mot arbetstagare vid högskolan. De former som avses är trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Även sexuella trakasserier kan vara en disciplinförseelse.

Det här är en disciplinär åtgärd

Om du som student blir fälld för fusk eller någon annan av disciplinförseelserna så får du en varning eller stängs av från undervisning under en begränsad tid, vanligast i sex veckor, som allra längst sex månader. Du stängs även av från prov och annan verksamhet inom ramen för utbildningen.

Processen för den som misstänks för fusk

Om du blir misstänkt för fusk eller annan disciplinförseelse ser processen ut så här:

1. Anmälan

Om du blir misstänkt för att ha fuskat, stört eller hindrat vid tentamen eller annan studieprestation så anmäls detta till rektor. Misstanken mot dig måste ha någon objektiv grund, men gränsen är låg. En misstanke med mycket tunt faktaunderlag kan räcka för att du blir anmäld. En rent subjektiv intuition räcker dock inte.

Alla anställda vid universitetet kan göra en anmälan till rektor, men vanligen är det en befattningshavare så som prefekt eller examinator som står bakom anmälan.

Du bör bli informerad av din institution om att misstanke om disciplinförseelse föreligger. Institutionen uppmanas av universitetet att gärna notera dina eventuella kommentarer i anslutning till detta samtal.

Rektor har gett juridiska avdelningen inom universitetsförvaltningen i uppdrag att sköta utredningen av anmälan. Den sköts alltså inte av institutionen.  

Universitetets information till anställda gällande disciplinärenden på Medarbetarwebben

2. Utredning

Tidigt under utredningen delger juridiska avdelningen inom universitetsförvaltningen studenten misstanke om disciplinförseelse. Du som student får då möjlighet att, vanligtvis skriftligen, redogöra för din inställning till det som framkommit i anmälan. Beroende på vilka uppgifter du lämnar kan detta skickas till anmälaren för kompletterande yttrande.

När ärendet är tillräckligt utrett skickas det till disciplinnämnden för prövning. Du som student får möjlighet att närvara vid nämndens sammanträde och uttala dig.

Det finns en möjlighet att ett ärende tar slut utan att det kommer till disciplinnämnden. Rektor kan lämna ett ärende utan vidare åtgärd och kan också meddela en varning. Det tredje alternativet är att ärendet lämnas till disciplinnämnden.

Nämnden får under sammanträdet tillfälle att ställa frågor till både studenten och företrädaren för institutionen. Vanligen tar nämnden efter sammanträdet enskild överläggning och fattar slutligt beslut i ärendet. Om så sker underrättas studenten muntligen om nämndens beslut. Studenten får även beslutet i skriftlig form skickat till sig inom en vecka efter att beslutet är fattat.

3. Varning eller avstängning

De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning.

Ett beslut om avstängning innebär att studenten under tiden för avstängningen inte får delta i någon form av verksamhet inom ramen för utbildningen vid Lunds universitet. Det innebär att du är förbjuden att delta i undervisning, prov, seminarier, vistas i laboratorielokaler eller liknande. Du kan bli avstängd alltifrån några veckor till flera månader, dock sammanlagt högst sex månader. Du har inte rätt till studiemedel under avstängningsperioden. Universitetet är skyldigt att informera Centrala studiestödsnämnden om ett beslut om avstängning.

Om rektor beslutar om en varning kan studenten kräva att beslutet prövas av disciplinnämnden. Om disciplinnämnden beslutar om avstängning eller varning kan du som student överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

4. Vad händer med examinationen?

Disciplinnämnden får inte pröva om en tentamen/uppsats eller dylikt ska examineras över huvud taget. Nämnden kan inte heller, för det fall examination sker, bestämma om en tentamen/uppsats ska godkännas eller underkännas. Dessa frågor avgör alltid examinator. Vanligen skjuts examinationen upp i avvaktan på avgörande av frågan om studenten har gjort sig skyldig till disciplinförseelse eller inte.

Studenten fälls

Examinatorn behöver inte examinera den aktuella tentamen eller uppsatsen om du som student gjort dig skyldig till någon form av fusk. I enstaka fall kan det vara befogat att genomföra examination trots att studenten blivit fälld för disciplinförseelse. Det kan gälla då studenten på ett så tidigt stadium upptäckts ha tillgång till otillåtna hjälpmedel, att personen i fråga uppenbart inte haft tillfälle att använda dem. Examinator får dock även i ett sådant fall anses ha rätt att vägra examinera tentamen, som kan anses som ogiltig med hänvisning till att studenten har brutit mot en viktig ordningsregel.

I de fall tentamen eller uppsatsen har godkänts redan innan disciplinnämnden kommer fram till att studenten gjort sig skyldig fusk, kan examinator ompröva examinationsbeslutet och ändra resultatet till underkänt.

Studenten frias 

Om fusk inte kan bevisas bör examination normalt ske. Det kan i undantagsfall vara motiverat att vägra att examinera ett prov, trots att studenten har friats från misstanken om fusk. Det kan finnas fall där en student har använt otillåtna hjälpmedel utan att han eller hon har förstått att det inte var tillåtet. I sådant fall kan det ändå vara rimligt att examination inte sker.

Källa: Nils Jareborgs skrift ”Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör” (PDF 71 kB, ny flik)

Kontaktinformation

För frågor om disciplinärenden kan du kontakta Juridiska avdelningen.

Juridiska avdelningen
disciplin [at] lu [dot] se

Akademisk hederlighet

Att plagiera innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller ett diagram, och framställer materialet som ditt eget. Inom det vetenskapliga samhället är plagiering inte accepterat.

När du ska skriva en inlämningsuppgift, uppsats eller hemtenta är det viktigt att du informerar dig om vilka regler som gäller. Observera att olika regler kan gälla för olika utbildningar och olika tentamensformer. Det är viktigt att du får veta vilka hjälpmedel som får eller inte får användas, och hur du ska använda dig av citat och hänvisa till källor.

Om du inte kan hitta några regler bör du fråga din lärare. Du bör också sätta dig in i hur man skriver vetenskapliga texter inom just ditt ämnesområde.

Mer om referenser på bibliotekens webbplats

Högskoleförordningen på Karnov Open (se tionde kapitlet)

Lunds universitets regelverk

I Lunds universitets samlade regelverk hittar du beslutsdokument som PDF-filer. Flera av reglerna gäller dig som student.