Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+ stipendium för studier

Med Erasmus+ mobilitetsprogram kan du som är student vid Lunds universitet läsa vid ett annat europeiskt lärosäte i 2–12 månader med stipendium. Lunds universitet har avtal med cirka 400 universitet och högskolor i Europa.

Information relaterad till Covid-19-pandemin

Informera dig om situationen i värdlandet och eventuella regler för inresa. Läs även värduniversitetets information relaterad till Covid-19. Håll dig uppdaterad under planeringsfasen såväl som innan avresa.

Kan jag söka Erasmusstipendium?

Du som har blivit nominerad till utbytesstudier via din fakultet till ett universitet inom Europa har möjlighet att söka ett Erasmus+ stipendium. Du kan göra din ansökan om stipendium när Erasmusdatabasen är öppen.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för vårterminen 2023 öppnar i slutet av november.

Vad är Erasmus+ och vilka länder ingår?

Erasmus+ mobilitetsprogram verkar för ökad internationell rörlighet bland studenter, ökad öppenhet och för att akademiska studier och kvalifikationer ska kunna tillgodoräknas inom hela EU. Programmet ger studenter möjlighet till utbyte och praktik i Europa med stipendium.

Läs mer om Erasmus+ mobilitetsprogram på Universitets- och högskolerådets hemsidor

Följande länder ingår i Erasmus+:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.

Studenter som har beviljats en utbytesplats till Storbritannien under höstterminen 2022, vårterminen 2023 eller hela läsåret 2022/2023 kan beviljas stipendium. Ansökan för VT23 öppnar i slutet av november.

Stipendiebeloppet för studier i Storbritannien är 510 €/månad.

Läs mer om Brexit på Universitets- och högskolerådets hemsida

Studenter vid Lunds universitet som ska åka på utbytesstudier till Schweiz har möjlighet att söka Erasmus+ stipendium under vårterminen 2022 samt läsåret 2022/2023.

Stipendiebeloppet för studier i Schweiz är 510 €/månad.

Om denna möjlighet kommer att finnas kvar efter läsåret 2022/23 är ännu inte beslutat. Informationen på denna sida uppdateras löpande.

Ska du studera på plats eller virtuellt?

Ska du bedriva dina studier

 • på plats i värdlandet
 • virtuellt från värdlandet
 • virtuellt från Sverige

Vilka möjligheter som erbjuds för dig bestäms av det universitet som du ska studera vid. 

Vilken typ av mobilitet du väljer att genomföra har betydelse för om du kan söka Erasmus+ stipendium.

Läs Europakommissionens definition av mobilitet och hur det påverkar Erasmus+ ansökan: 

Definition:

Mobiliteten sker fysiskt och/eller virtuellt i värdlandet.

Ansökan:

Om du ska delta i fysisk mobilitet ska du fylla i stipendieansökan.

Du är berättigad till stipendium om du är i värdlandet och undervisningen är virtuell pga covid-19, trots att den skulle varit fysisk.

Definition: 

Mobiliteten sker fysiskt och/eller virtuellt i värdlandet och virtuellt från Sverige/annat land som inte är värdlandet.

Ansökan:

Du har enbart möjlighet att ansöka om Erasmus+ stipendium för den del av utbytet som du genomför på plats i värdlandet.

När den fysiska mobiliteten övergår till planerad virtuell mobilitet är du inte berättigad till stipendium även om du väljer att befinna dig i värdlandet för att genomföra den virtuella delen av utbytet.

Definition: 

Mobiliteten sker virtuellt från Sverige/annat land, som inte är värdlandet.

Ansökan:

Om du ska delta i virtuell mobilitet ska du inte fylla i stipendieansökan. 

Studenter som ansökt om utbyte är skyldiga att omedelbart meddela erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] setitle="mailto:erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se" och sin koordinator om det sker förändringar i utbytets form eller start/slut-datum.

Ansökan om Erasmus+ stipendium för studier

Du kan ansöka om Erasmusstipendium för utbyte som varar mellan 60–360 dagar. Ansökan ska vara oss tillhanda innan mobilitetsperioden påbörjas. Mobilitetsdagar som har infallit innan din ansökan registrerats är inte stipendiegrundande.

Gör din ansökan, steg för steg:

 • Börja med att läsa igenom villkoren för en Erasmus+ student nedan.
 • Gå därefter till ansökningsdatabasen The Erasmus Database och registrera dig.
  Gå till ansökan om Erasmus+ stipendium för studier
 • Välj ”Application for Studies” i rutan “Make a new application” och registrera din ansökan.
 • Var noga med att ange studietiden korrekt (ej vistelsetid). Kontrollera terminstider på värduniversitets webbsida eller med din internationella koordinator om du är osäker. Det startdatum som ska anges är den första dag som du beräknas vara på plats av akademiska skäl (t.ex. officiell kursstart eller välkomstdag/vecka). Det slutdatum som ska anges är den sista dagen som du beräknas vara närvarande på grund av akademiska skäl (t.ex. sluttentamen eller sista kursdag).
 • När du i ansökningsprocessen får fram ditt ”Grant Agreement” ska du skriva ut det, skriva under och ladda upp det underskrivna avtalet igen i databasen. Det är viktigt att du själv går in i databasen och tittar när du får tillbaka det underskrivet av stipendiehandläggarna. Det är först då som din ansökan är beviljad. 
 • Gör det obligatoriska språktestet för Erasmus+ studenter. Läs mer om språktest nedan. 

Ansökningsperioden öppnar i juni och stänger sent på hösten då alla ansökningar till sena terminsstarter inkommit.

Det är viktigt att du skickar in din ansökan före mobilitetens start eftersom stipendiet inte kan betalas ut retroaktivt. Tänk på att det tar minst 3–4 veckor från det att du skickar in din ansökan till dess den första utbetalningen sker.

Ansökningar som inkommit under sommaren behandlas i mitten av augusti. Du får ett besked via e-post när handläggningen påbörjas.

Din ansökan räknas som inkommen så snart du skickat in den.

När du ansöker om Erasmus+ stipendium lovar du att uppfylla villkoren nedan. 

Du ska:

 • Inte tidigare ha varit på Erasmus/Erasmus+ studier eller praktik i mer än sammanlagt 12 månader på samma studienivå (kandidat, master respektive forskarutbildningsstudier räknas separat), inklusive den studieperiod du söker stipendium för.
 • Ha studerat heltid vid Lunds universitet i minst ett år senast vid avresa.
 • Vara nominerad för Erasmus+ utbyte via Lunds universitet.
 • Av Lunds universitet vara lovad fullt erkännande av studierna vid värduniversitetet vid hemkomsten.
 • Inte erlägga studieavgifter till värduniversitetet.
 • Studera heltid under minst två och högst tolv månader. EU Kommissionen räknar 30 dagar per månad, dvs minst 60 och högst 360 dagar. Om du avbryter din studieperiod, så att den blir kortare än två månader blir du återbetalningsskyldig av stipendiet. 
 • Heltidsstudier innebär 1,5 ECTS per vecka. Detta betyder att om du till exempel studerar 10 veckor, måste ditt Learning Agreement innehålla 15 ECTS. Hur poängen är fördelade veckovis spelar ingen roll för stipendiet. Det viktiga är att den totala poängen stämmer överens med din studieperiod.
 • Ej samtidigt uppbära stipendium eller liknande från annat EU-organ eller uppbära Crafoordska stiftelsens resestipendium.
 • Vara boende i värdlandet under studieperioden. OBS! Detta gäller även för studier i Danmark.
 • Fylla i avtalet ”Grant Agreement, Erasmus+ Studies” innan mobiliteten påbörjas. 
 • Ha ditt ”Learning Agreement” klart innan mobiliteten påbörjas. Dokumentet måste signeras av dig, hemuniversitetet och värduniversitetet. Kontakta din koordinator vid Lunds universitet för information om ”Learning Agreement”. 
 • Göra det språktest före mobiliteten som krävs för Erasmus+ studenter. Länken skickas automatiskt till dig när ditt Grant Agreement är signerat av båda parter. Det finns även möjlighet att delta i en språkkurs online.
 • Efter avslutad mobilitet besvara en obligatorisk enkät från Erasmus+. 
 • Efter avslutad mobilitet ladda upp blanketten ”Confirmation of Study Period” i ERASMUS-databasen. Blanketten ska vara underskriven av värduniversitetet.
 • Meddela eventuella ändringar som berör perioden för dina utbytesstudier till din koordinator och stipendiehandläggaren vid Externa relationer via e-post. 

Med mobilitetsperiod avses den tid som du spenderar fysiskt i värdlandet, antingen på campus, på distans eller en kombination av dessa, för att genomföra aktiviteter godkända för mobilitet. 

Om du tar emot Erasmus+ stipendium utan att ovanstående villkor uppfylls, riskerar du att bli återbetalningsskyldig. 

Samtliga Erasmusstudenter ska göra ett språktest innan avresa. Språktestet är obligatoriskt, medan språkkurserna som erbjuds är frivilliga.

Om du ska delta i fysisk mobilitet (se definition ovan) kommer språktestet att skickas via e-post till dig när din stipendieansökan är behandlad. Tänk på att titta i mappen för skräppost, då dessa utskick ibland hamnar där.

Om du ska delta i virtuell mobilitet (se definition ovan) skickar du ett mail till erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se.
Mailet ska innehålla följande information: ditt namn, personnummer (ÅÅ-MM-DD), studieperiod, e-postadress samt undervisningsspråk. Språktestet skickas via e-post till dig.
 

Språkkurs före mobilitetsstart

En språkkurs i värdlandet kan vara stipendieberättigad om den ligger i direkt anslutning till mobilitetens början. Språkkursen får inte räknas in som en del i minimitiden på 60 dagar. Learning Agreement (LA) ska omfatta ämnesstudier på heltid (1,5 ECTS/vecka), man kan inte läsa färre poäng av sina ämnesstudier och ersätta dessa med språkstudier. 

Vid stipendieansökan ska språkkursen inte räknas in i studietiden.

Endast tiden för ämnesstudier ska anges i ansökan. 

Tiden för språkkursen redovisas genom att du laddar upp kursintyg i databasen, då språkkursen är avslutad. 

Utbetalning av extra stipendium för språkkurs sker vid andra utbetalningen av Erasmusstipendiet.

Språkkursen måste vara fysisk, dvs inte digital, för att vara stipendieberättigad.

Erasmus+ studenter kan ansöka om ett EU-finansierat stipendium, via Lunds universitet. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Stipendiebeloppet beräknas per dag och varierar beroende på vilket land man åker till. För läsåret 2022/23 gäller följande stipendiebeloppet för studier:

Grupp 1: Programländer med höga levnadskostnader

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge 
Studier 510 €/månad (30 dagar)
Studier 17 €/dag

Grupp 2: Programländer med medelhöga levnadskostnader

Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike.
Studier 460 €/månad 30 dagar)
Studier 15,3 €/dag

Grupp 3: Programländer med låga levnadskostnader

Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern.
Studier 460 €/månad (30 dagar)
Studier 15,3 €/dag
 

Stipendiebeloppet betalas ut i svenska kronor.

En första utbetalning kommer motsvara ungefär 70% av det beräknade totala stipendiebeloppet. För att få den första utbetalningen måste du ha gjort det språktest som krävs för Erasmus+ studenter samt signerat och laddat upp ditt Grant Agreement.

Den andra utbetalningen, på ca 30%, får du efter avslutad mobilitet när all dokumentation är oss tillhanda och alla åtaganden fullgjorda.

Notera att den totala stipendiesumman beräknas först när du har avslutat dina studier och laddat upp blanketten "Confirmation of Study period” i Erasmusdatabasen. Blev din studieperiod längre eller kortare än planerat räknas stipendiet om och den totala stipendiesumman justeras vid den andra utbetalningen.

Tänk på att du behöver ha god framförhållning för att få dina pengar i tid. Det tar minst tre veckor från det att du gjort språktestet tills den första utbetalningen sker till ditt bankkonto. Undantag från denna regel kan gälla under semestertider samt om Lunds universitet inte får pengar från Universitets- och högskolerådet i tid.
 

Om du ska delta i fysisk mobilitet (se definition ovan) omfattas du av Kammarkollegiets försäkring Student UT enligt villkoren som finns på Kammarkollegiets hemsida.

Läs villkoren för Student Ut på Kammarkollegiets hemsida

Om du ska delta i virtuell mobilitet (se definition ovan) omfattas du inte av Kammarkollegiets försäkring Student UT och du måste därför teckna en egen försäkring. 

Har du frågor som gäller försäkringar, kontakta Externa relationer vid Lunds universitet: studentinsurance [at] er [dot] lu [dot] se

Du kan få ett extra bidrag på 50 € om du väljer att resa till eller från din destination med tåg, buss eller samåka med bil. Minst halva sträckan måste vara med något/några av dessa färdmedel. Du styrker grönt resande genom att ladda upp kopior på biljetterna i Erasmusdatabasen.

För att få bidrag för samåkning krävs att ni är minst två personer i bilen. Du styrker din bilresa genom att ladda upp kvitton för hyrbil, bensin, vägavgifter, broavgifter etc i Erasmusdatabasen. När du kommit fram till destinationen skickar du ett mail till erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] setitle="mailto:erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se", med kopia till din medresenär, för att bekräfta din ankomst.

Om du väljer att resa grönt får du även stipendium för en resdag. Väljer du att resa grönt i båda riktningarna får du stipendium för två resdagar. Dessa dagar läggs till din totala studieperiod. Du styrker grönt resande genom att ladda upp kopior på biljetterna i Erasmusdatabasen.

Det extra bidraget om 50 Euro vid grönt resande betalas endast ut en gång per mobilitet oavsett om du reser grönt i båda riktningarna.

Om du genomför ett utbyte och har barn, ett eller flera, finns möjlighet att ansöka om ett tilläggsstipendium, oavsett om barnet/barnen följer med på mobiliteten eller ej. Tillägget är 250 euro extra per månad utöver den ordinarie stipendiesumman, oavsett antal barn.
 
Du ansöker om detta extrabidrag samtidigt som du fyller i din ansökan om Erasmusstipendium. Du måste styrka att du är förälder och detta gör du genom att ladda upp ett Familjebevis i databasen. Av Familjebeviset ska det framgå att sökande är förälder till barnet, bådas namn och relation ska framgå av intyget som beställs från Skatteverket och levereras med post till förälderns folkbokföringsadress. Inget annat intyg accepteras.
 
Du får 70% av barntillägget vid första utbetalningen. Resterande 30% betalas ut tillsammans med andra utbetalningen.

För dig som behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under dina utlandsstudier finns det möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Tillägget är på 250 euro extra per månad utöver den ordinarie stipendiesumman.

Du kan ansöka om bidrag för upp till 100% täckning av de merkostnader som uppstår under din utlandsvistelse.

Merkostnader kan vara ökade omkostnader för dig eller lärosätet som inte finansieras på annat sätt, t ex:

 • Anteckningsstöd
 • Transporter
 • Anpassat undervisningsmaterial
 • Anpassat boende
 • Assistent/medföljare
 • Vård eller liknande i värdlandet

Kontakta din handläggare på avdelningen Pedagogiskt stöd för att ansöka om detta bidrag

Pedagogiskt Stöd utfärdar ett intyg som du laddar ner från NAIS och därefter bifogar till din ansökan om Erasmus+ stipendiet. Ladda upp intyget i ansökningsdatabasen under ”verify fewer opportunities”.

Om du avbryter dina Erasmusstudier

Blir du tvungen att avbryta dina erasmusstudier i förtid ska du genast kontakta din koordinator och stipendiehandläggarna på erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se.

Är det på grund av omständigheter som du inte kan råda över kan du åberopa Force Majeure. Du kan få hjälp med detta av Erasmus+ stipendiehandläggarna. 

Kontaktinformation

Externa relationer
erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] setitle="mailto:erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se"

Postadress:
Lunds universitet
Sektionen Externa relationer
"Erasmusstudier"
Box 117
221 00 Lund

Erasmus+ stipendieansökan för studier