Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Minor Field Studies

Att genomföra fältarbete utomlands med syfte att samla data eller material till ett examensarbete ger dig värdefull praktisk erfarenhet. Det är också en god förberedelse för att verka i globala sammanhang.

Kontaktinformation

Maria Nilsson
Externa relationer
MFS [at] er [dot] lu [dot] se

Om stipendiet

Du som är i slutet av din utbildning och vill fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor kan söka stipendium för fältarbete utomlands.

Minor Field Studies – MFS – är ett SIDA-finansierat stipendium för fältarbete i ett utvecklingsland.  Stipendiet ger dig möjlighet att samla material till ett examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå.

Fältstudien ska genomsyras av något eller några av de globala målen för hållbar utveckling (vilka FN:s medlemsländer antagit genom Agenda 2030). Ditt examensarbete ska skrivas på engelska.

Du kan söka stipendiet oavsett vilken fakultet du studerar vid.

Möjligheterna att tilldelas ett MFS-stipendium är goda, men att sätta ihop en ansökan är tidskrävande.

Obs! MFS-programmet kommer att läggas ner på grund av att Sidas budget har begränsats. Sista möjligheten att ansöka var januari 2023.

 • 15–30 januari 2023 (ansökan är nu stängd)

Hemresan för MFS under våren 2023 ska vara slutförd senast 4 juni 2023.

MFS-programmet läggs ner på grund av att Sidas budget har begränsats.

Sista möjligheten att ansöka var i januari 2023.

MFS-stipendium kan sökas av studenter från alla akademiska discipliner. Du kan beviljas MFS flera gånger under din studietid, men stipendiet kan inte sökas retroaktivt.

Observera att Lunds universitet inte längre tar emot ansökningar från andra lärosäten.

Villkor

Fältstudien ska genomsyras av ett eller flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling, som medlemsländerna antagit genom Agenda 2030
FN:s globala mål, länk

Uppsatsen ska vara skriven på engelska (eller på vistelselandets språk om detta godkänts av din handledare).

För att kunna söka stipendiet krävs också att du

 • är registrerad student vid Lunds universitet vid ansökningstillfället eller har beviljat studieuppehåll från din fakultet samt är registrerad på uppsatskurs vid Lunds universitet under fältperioden.
 • har goda språkkunskaper i engelska och förstår svenska. Om handledare godkänt att du kan skriva på värdlandets språk måste dina kunskaper även där vara goda. 
 • är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige.*
 • genomför fältstudien som en del av ett examensarbete på kandidat-, magister- eller mastersnivå vid Lunds universitet.

*Observera att EU-medborgares permanenta uppehållsrätt inte är att likställa med PUT. Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare kan få dispens. Du ska då vara folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beviljandet.

Du får inte

 • ha påbörjat utbildning på forskarnivå eller
 • blivit beviljad något annat UHR- eller Sida-finansierat stipendium för den aktuella fältstudieperioden.

Regler för ut- och hemresa

Din resa till och från värdlandet måste ske i samband med fältstudiens start och avslut. Avfärd från Norden kan först ske när du har uppfyllt särskilda krav inför avresan.

Hemresan för MFS under våren 2023 ska vara slutförd senast 4 juni 2023.

På studera.nu kan du se vilka länder du har möjlighet att söka MFS-stipendium i:

Minor Field Studies – studera.nu

Observera att om Utrikesdepartementet (UD) har utfärdat en reseavrådan kan MFS-stipendium inte beviljas för fältstudier i detta land/del av land. Detta gäller både när UD avråder från alla resor samt från icke nödvändiga resor.

Länder som UD avråder från att resa till – regeringen.se

Stipendiet på 27 000 kronor är ett bidrag som delvis täcker utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med till exempel studiemedel från CSN.

Fältstudien ska pågå under minst åtta sammanhängande veckor (56+ dagar).

Porträtt Marion, MFS-stipendiat. Foto.

Jag ville arbeta i ett projekt som hjälper människor istället för att skriva en dammig uppsats som ingen kommer att läsa.

     
      Marion, MFS-stipendiat
      i Nepal

Så ansöker du

En väl genomarbetad ansökan utgör ett förarbete till din studie, och är något som du har nytta av under fältperioden. Vid bedömningen av din ansökan läggs stor vikt vid studiens genomförbarhet. Din utmaning är att förmedla detta genom din ansökan.

  Du ska själv ha en idé om hur du vill genomföra din fältstudie. I samråd med handledare eller andra kontaktpersoner, utvecklar du sedan ett genomförbart projekt.

  Olika organisationer kan också erbjuda projektuppslag. Externa Relationer kan bistå med eventuella kontaktvägar.

  Konkretisera och formulera följande:

  • Vad du ska göra
  • Var du ska göra det
  • Hur det ska genomföras (metod, teori)
  • Vem/vilka ska hjälpa dig (kontakter i värdlandet?)

  • Avgränsa din studie. Tänk på att två månader går fort, särskilt i en ny miljö.
  • Välj ett ämne som rör utvecklingsproblematik.
  • Tänk på att det är en fältstudie. Välj därför ett ämne som gör att du måste vara på plats för att kunna utföra din studie och inte en skrivbordsstudie.
  • Fundera över val av metod. Tänk på att studien ska vara genomförbar.
  • Om du ska använda tolk, fundera över vad det kan innebära för ditt resultat. Fundera över vad det har för betydelse om tolken du anlitar är man vs. kvinna, känd vs. främmande, insatt i ditt ämne vs. ej insatt, officiell vs. ej officiell, lokal vs. ej lokal. Om du inte ska använda tolk och intervjuerna inte genomförs på respondenternas förstaspråk, tänk på hur detta kan påverka svaren och tolkning av svaren.

  Ansökan steg-för-steg

  Ansökan görs online. Den ska vara skriven på god engelska och innehålla sju bilagor (se nedan).

  1. Registrera dig i ansökningsdatabasen
  2. Förbered bilagor för ansökan. Alla ansökningshandlingar ska vara på engelska.
  3. Gå till ansökan som är öppen under aktuell ansökningsperiod
  4. Ladda upp samtliga dokument i din ansökan och skicka in den online under ansökningsperioden.

  Observera: Det är viktigt att din ansökan är komplett när du skickar in den – ofullständiga ansökningar behandlas inte.

  Här nedan kan du läsa om vad som bör ingå i var och en av de sju bilagorna som du ska bifoga din ansökan. Innehållet är baserat på Universitets- och högskolerådets allmänna villkor.

  Projektbeskrivningen är den viktigaste bilagan. Den ska förmedla att din uppsatsplan är genomarbetad och att din fältstudie är genomförbar. Den får omfatta max 5 sidor och ska vara skriven på engelska. Projektbeskrivningen ska innehålla följande:

  • Projekttitel, syfte, frågeställning och teori inklusive
   • Metodreflektion om val av ämne och dess koppling till utvecklingsproblematik samt hur studien kan komma värdlandet till nytta   
   • Metoddiskussion kring urval och hur du ska få tillgång till studieobjektet  
  • Koppling till FN:s globala mål
   • Beskrivning av hur din fältstudie ska genomsyras av något eller några av de globala målen för hållbar utveckling (vilka FN:s medlemsländer antagit genom Agenda 2030).
  • Planer och reservplaner
   • Tidplan inklusive förarbete, preliminära resedatum och arbete efter hemkomst   
   • Plan för praktiskt genomförande på plats   
   • Beskrivning av din "plan B" – alltså vilka som är dina reservplaner och alternativupplägg för studien om ursprungsplanen av olika anledningar behöver ändras
  • Reflektioner
   • Reflektion kring risk- och säkerhetsaspekter. Beskriv hur fältstudien behöver anpassas för att säkerställa säkerhet och hälsa för dig själv och de personer som du träffar, bland annat med hänsyn till pågående pandemi.   
   • Reflektion kring etiska aspekter
  • Källhänvisning (denna behöver inte räknas in i de max fem sidorna som projektbeskrivningen får utgöra)


  FN:s globala mål för hållbar utveckling – globalamalen.se

  Budget inklusive resekostnader, eventuella kostnader för tryckning av uppsatsen, vaccinationer, dagliga omkostnader baserade på levnadsomkostnaderna i det aktuella landet, eventuella merkostnader för utrustning eller tekniska tjänster, schablonbelopp om 1000 kronor för diverse övriga kostnader (till exempel litteratur, kartor).

  Om du söker stipendier vid flera lärosäten, eller hos någon annan finansiär, för samma fältstudieperiod ska detta kunna utläsas i din ansökan.

  Intyg från handledare vid Lunds universitet som intygar den planerade fältstudiens lämplighet och som ansvarar för att den håller likvärdig nivå som övriga examensarbeten.

  Handledaren ska vara väl förtrogen med den metod som du avser att använda och ha kunskap om fältmetodik generellt.

  Om du vid ansökningstillfället inte har en utsedd handledare, kontakta din institution/program och ta reda på vid vilken tidpunkt du kommer att bli tilldelad en. Ladda upp den skriftliga information du får.

  Dokument – till exempel en utskriven mejlkonversation eller en formell inbjudan – som styrker att det finns en kontaktperson i det land där studien ska utföras, som kommer att vara behjälplig med praktiska arrangemang, kontakter med resurspersoner och stöd under hela din fältperiod.

  Kontaktpersonen ska vara knuten till en organisation, företag eller universitet.

  Din kontaktperson behöver också kort beskriva organisationen/företaget/universitetet och på vilken ort i värdlandet hen befinner sig.

  Kontaktpersonen behöver vara på plats i värdlandet under hela din fältperiod.

  Beviljade stipendiaters kontaktpersoner behöver, i ett senare skede, skriva under ett kontrakt och ett säkerhetsintyg.

  Hur hittar man en kontaktperson?

  • Vid Lunds universitet finns det många forskningsområden och etablerade forskningssamarbeten med lärosäten och organisationer över hela världen. Sök i Lunds universitets forskningsdatabas för att hitta forskare som är experter inom det område som du är intresserad av. Fråga om råd. 
   Sök i Lunds universitets forskningsportal portal.reseach.lu.se
  • Googla på organisationer inom ditt intresseområde.
  • Läs mer om Sidas arbete i olika regioner samt partnerskap mellan Sida och lokala organisationer.
   Läs mer på Sida.se
  • Landets ambassad kan ha tips och råd om organisationer, eller hänvisa dig vidare.

  Resultat- och registreringsintyg från Lunds universitet kan fås via din institution eller via Ladok. Ladda upp dessa två dokument som en pdf.

  Ladok för studenter – logga in

  Ditt CV ska vara max 1 A4-sida. Lista dina meriter och lyft fram internationell erfarenhet.

   

  Bifoga kopia av pass. Personbevis där medborgarskap framgår accepteras också.

  Om du inte är svensk medborgare ska du bifoga ditt PUT-dokument (intyg om permanent uppehållstillstånd).

  Om du är medborgare i ett annat nordiskt land, bifoga ett intyg från Skatteverket som styrker att du har varit folkbokförd i Sverige i 12 månader.

  När du har skickat in din ansökan

  Bedömning av ansökan

  Externa relationer gör en första bedömning om grundläggande krav uppfylls (se under Behörighet och villkor och Ansökan steg-för-steg). Därefter skickas ansökan för bedömning till respektive fakultet/institution.

  Utifrån fakultetens granskning och i enlighet med Universitets- och högskolerådets ”Allmänna villkor” bedöms ansökningarna i en universitetsgemensam bedömningskommitté, bestående av cirka 4–6 personer, som beslutar om stipendietilldelning.

  Besked om stipendium

  Besked om stipendietilldelning ges vanligtvis sex veckor efter ansökningsomgången stängt.

  Om du beviljas stipendium

  Innan det är dags att resa är det en hel del saker du behöver förbereda. Här har vi samlat information som är bra att ta del av. Tänk dock på att den inte är heltäckande, och att du själv har ett ansvar att hålla dig informerad.

  Inför avresan

  Låt UD veta var du är

  Du ska lämna dina kontaktuppgifter till UD/svenska ambassaden via den så kallade Svensklistan. Uppgifterna du lämnar används för att du ska kunna kontaktas om det blir nödvändigt i en större krissituation i landet. Uppgifterna sparas enbart under den period du själv anger och tas sedan automatiskt bort.

  Anmäl dig till Svensklistan på swedenabroad.se

  Om UD avråder från resa

  Om UD inför en avrådan från resor till det land där du genomför din fältstudie ska du omgående avbryta dina fältstudier och återvända till Sverige. Om UD inför en avrådan medan du är iväg blir du inte återbetalningsskyldig för stipendiet. Ladda ner appen och tänk på att tillåta push-notiser.


  Information om Resklar-appen på regeringen.se