Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Minor Field Studies

Att genomföra fältarbete utomlands med syfte att samla data eller material till ett examensarbete ger dig värdefull praktisk erfarenhet. Det är också en god förberedelse för att verka i globala sammanhang.

Kontaktinformation

Maria Nilsson
Externa relationer
MFS [at] er [dot] lu [dot] se (MFS[at]er[dot]lu[dot]se)

Om stipendiet

Du som är i slutet av din utbildning och vill fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor kan söka stipendium för fältarbete utomlands.

Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat stipendium för fältarbete i ett låg- eller medelinkomstland.  Stipendiet ger dig möjlighet att samla material till ett examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå.

Fältstudien ska relatera till av något eller några av de globala målen för hållbar utveckling (vilka FN:s medlemsländer antagit genom Agenda 2030) samt kopplas till regeringens reformagenda för biståndet som fastställer sju prioriteringar för svenskt utvecklingssamarbete. 

Ditt examensarbete ska skrivas på engelska.

Du kan söka stipendiet oavsett vilken fakultet du studerar vid.

Lunds universitet har tilldelats bidrag för att kunna utlysa 9 MFS-stipendier inför höstterminen 2024. Eftersom det tar tid att sätta ihop en ansökan så rekommenderar vi att du läser igenom villkoren och instruktionerna samt börjar förbereda din ansökan redan innan ansökningsperioden öppnar.

Om du inte är behörig att ansöka om MFS så kan du söka Crafoordska stiftelsens resestipendium för datainsamling.

Crafoordska stiftelsens resestipendium

Ansökan för MFS som ska genomföras hösten 2024 stängde den 20 maj 2024. Hemresan ska vara genomförd senast 1 februari 2025 för MFS som genomförs under hösten 2024.

Framtida ansökningsperioder annonseras här.

Informationsmöte om MFS

Under öppen ansökningsperiod ges ett informationsmöte om hur du gör din ansökan via Zoom. 

MFS-stipendium kan sökas av studenter från alla akademiska discipliner. Du kan beviljas MFS flera gånger under din studietid, men stipendiet kan inte sökas retroaktivt. Studenter måste ansöka genom sitt egna lärosäte.

Villkor

Fältstudien ska relatera till ett eller flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling, som medlemsländerna antagit genom Agenda 2030 samt kopplas till regeringens reformagenda för bistånd som anger inriktningen för svenskt bistånd och som fastställer sju prioriteringar för svenskt utvecklingssamarbete.

FN:s globala mål för hållbar utveckling − sdgs.un

Bistånd för en ny era – Frihet, egenmakt och hållbar tillväxt − Regeringen.se

Uppsatsen ska vara skriven på engelska.

För att kunna söka stipendiet krävs också att du

 • genomför fältstudien som en del av ett examensarbete på kandidat-, magister- eller mastersnivå vid Lunds universitet.
 • är registrerad student vid Lunds universitet vid ansökningstillfället eller har beviljat studieuppehåll från din fakultet samt kommer att vara registrerad på uppsatskurs vid Lunds universitet under fältperioden.
 • är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. EU-medborgares permanenta uppehållsrätt (PUR) är inte likställt med permanent uppehållstillstånd (PUT) och berättigar inte till stipendiemedel. Student från övriga Norden som inte är svensk medborgare ska ha varit folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beviljandet av stipendiemedel.

Du får inte

 • ha påbörjat utbildning på forskarnivå eller
 • ha blivit beviljad något annat Sida-finansierat stipendium för den aktuella fältstudieperioden. Om du söker annat stipendium för samma fältstudieperiod ska detta kunna utläsas i din ansökan.

Regler för ut- och hemresa

Din resa till och från värdlandet måste ske i samband med fältstudiens start och avslut. Avfärd från Norden kan först ske när du har uppfyllt särskilda krav inför avresan.

Hemresan ska vara genomförd senast 1 februari 2025 för MFS som genomförs under hösten 2024.

Du kan söka MFS stipendium för fältarbete i länder som Sverige bedriver utvecklingssamarbete i. På hemsidan ’Openaid.se’ hittar du en aktuell lista. Länder vars namn är ljusgråa i listan går inte att välja. 

Länder och regioner − Openaid.se

Utrikesdepartementet (UD) avråder

Observera att MFS inte kan beviljas till ett land eller en region som Utrikesdepartementet (UD) avråder från att resa till. Läget kan snabbt förändras när det gäller säkerheten i olika länder och regioner. UD ansvarar för att informera om risker med att resa till särskilt farliga områden. Ett tips när du förbereder din MFS-ansökan är att noga undersöka hur säkerhetsläget ser ut i det område du planerar att besöka. Du måste själv jämföra listan på MFS samarbetsländer med om UD avråder från resor.

MFS inte får genomföras när UD utfärdar en: 

 • avrådan från icke-nödvändiga resor i hela landet
 • avrådan från alla resor i hela landet
 • uppmaning till alla svenskar att lämna landet/del av land

Notera! 

 • Om avrådan från icke-nödvändiga resor/alla resor gäller endast en del av ett land, kan studenter genomföra en MFS-studie i en säker del av landet så länge studenten kan ta sig dit/hem utan att resa genom en del med en avrådan.
 • Om avrådan införs, eller ändras, efter avresa och avser ”icke nödvändiga resor” så ska lärosätet i samråd med berörda utlandsmyndigheter och studenter avgöra om det är lämpligt att stanna i landet eller återvända till Sverige.
 • Om avrådan införs, eller ändras, efter avresa och avser ”alla resor” ska studenten resa hem inom 30 dagar.
 • Om avrådan införs, eller ändras, efter avresa och ”uppmanar till att lämna land/del av land” ska lärosätet säkerställa att studenten omedelbart följer avrådan och lämnar landet/del av land.

Om UD inför en avrådan när du är på plats i värdlandet behöver du inte tänka på att uppfylla kravet på att befinna dig i fält i minst 8 veckor. Detta anges i MFS allmänna villkor.

Lunds universitet ska även säkerställa att studenter inte vistas i ett giltigt land/del av land om det bedöms medföra stor risk för studenten, eller berörda personer i vistelselandets, personliga säkerhet och hälsa även om det inte finns några restriktioner eller avrådan via UD.

Länder som UD avråder från att resa till – regeringen.se

Stipendiet på 30 000 kronor är ett bidrag som delvis täcker utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med till exempel studiemedel från CSN.

Fältstudien ska pågå under minst 8 sammanhängande veckor motsvarande minst 56 dagar räknat från utresedatum från Sverige till utresedatum från vistelselandet.

Sustainable development goals. Logo.
Porträtt Marion, MFS-stipendiat. Foto.

Jag ville arbeta i ett projekt som hjälper människor istället för att skriva en dammig uppsats som ingen kommer att läsa.

     
      Marion, MFS-stipendiat
      i Nepal

Så ansöker du

En väl genomarbetad ansökan utgör ett förarbete till din studie, och är något som du har nytta av under fältperioden. Vid bedömningen av din ansökan läggs stor vikt vid studiens genomförbarhet. Din utmaning är att förmedla detta genom din ansökan.

Du ska själv ha en idé om hur du vill genomföra din fältstudie. I samråd med handledare eller andra kontaktpersoner, utvecklar du sedan ett genomförbart projekt. Olika organisationer kan också erbjuda projektuppslag.

Konkretisera och formulera följande:

 • Vad du ska göra
 • Var du ska göra det
 • Hur det ska genomföras (metod, teori)
 • Vem/vilka ska hjälpa dig (akademisk kontakt hemma/kontakter i värdlandet?)

 • Avgränsa din studie. Tänk på att två månader går fort, särskilt i en ny miljö.
 • Välj ett ämne som rör utvecklingsproblematik.
 • Tänk på att det är en fältstudie. Välj därför ett ämne som gör att du måste vara på plats för att kunna utföra din studie och inte en skrivbordsstudie.
 • Fundera över val av metod. Tänk på att studien ska vara genomförbar.
 • Om du ska använda tolk, fundera över vad det kan innebära för ditt resultat. Fundera över vad det har för betydelse om tolken du anlitar är man vs. kvinna, känd vs. främmande, insatt i ditt ämne vs. ej insatt, officiell vs. ej officiell, lokal vs. ej lokal. Om du inte ska använda tolk och intervjuerna inte genomförs på respondenternas förstaspråk, tänk på hur detta kan påverka svaren och tolkning av svaren.

Ansökan steg-för-steg

Ansökan görs online. Den ska vara skriven på god engelska och innehålla åtta bilagor (se nedan).

 1. Registrera dig i ansökningsdatabasen
 2. Förbered bilagor för ansökan. Alla ansökningshandlingar ska vara på engelska. Undantag görs endast för Ladok-utdrag samt intyg från Skatteverket som kan laddas upp på svenska.
 3. Gå till ansökan som är öppen under aktuell ansökningsperiod
 4. Ladda upp samtliga dokument i din ansökan och skicka in den online under ansökningsperioden.

Observera: Det är viktigt att din ansökan är komplett när du skickar in den – ofullständiga kommer att nekas.

Här nedan kan du läsa om vad som bör ingå i bilagorna som du ska bifoga din ansökan. Innehållet är baserat på Programkontorets allmänna villkor.

Projektbeskrivningen är den viktigaste bilagan. Den ska förmedla att din uppsatsplan är genomarbetad och att din fältstudie är genomförbar. Den får omfatta max 5 sidor och ska vara skriven på engelska. Projektbeskrivningen ska innehålla följande:

 • Projekttitel, syfte, frågeställning och teori inklusive
  • Metodreflektion om val av ämne och dess koppling till utvecklingsproblematik samt hur studien kan komma värdlandet till nytta   
  • Metoddiskussion kring urval och hur du ska få tillgång till studieobjektet  
 • Koppling till FN:s globala mål samt regeringens reformagenda för Sveriges bistånd "Bistånd för en ny era"
  • Beskrivning av hur din fältstudie relaterar till ett eller flera av de globala målen för hållbar utveckling (vilka FN:s medlemsländer antagit genom Agenda 2030). Ange vilka mål med siffror samt namn i din projektbeskrivning.
  • Koppla dina valda hållbara mål till något/några av regeringens sju tematiska prioriteringar för bistånd.
 • Planer och reservplaner
  • Tidplan inklusive förarbete, preliminära resedatum och arbete efter hemkomst   
  • Plan för praktiskt genomförande på plats   
  • Beskrivning av din "plan B" – alltså vilka som är dina reservplaner och alternativupplägg för studien om ursprungsplanen av olika anledningar behöver ändras. Beskriv alternativplaner för om oväntade hinder skulle dyka upp, till exempel om dina intervjupersoner inte skulle vara tillgängliga eller för om UD skulle införa en avrådan så att du inte kan åka.
 • Reflektioner
  • Reflektion kring risk- och säkerhetsaspekter. Beskriv hur fältstudien behöver anpassas för att säkerställa säkerhet och hälsa för dig själv och de personer som du träffar.  
  • Reflektion kring etiska aspekter.
 • Källhänvisning (denna behöver inte räknas in i de max fem sidorna som projektbeskrivningen får utgöra)


FN:s globala mål för hållbar utveckling – sdgs.un

Bistånd för en ny era – Frihet, egenmakt och hållbar tillväxt − Regeringen.se

Budget inklusive resekostnader, eventuella kostnader för tryckning av uppsatsen, vaccinationer, dagliga omkostnader baserade på levnadsomkostnaderna i det aktuella landet, eventuella merkostnader för utrustning eller tekniska tjänster, schablonbelopp om 1000 kronor för diverse övriga kostnader (till exempel litteratur, kartor).

Om du söker annat stipendium för samma fältstudieperiod ska detta kunna utläsas i din ansökan.

Intyg från handledare vid Lunds universitet som intygar den planerade fältstudiens lämplighet och som ansvarar för att den håller likvärdig nivå som övriga examensarbeten.

Handledaren ska vara väl förtrogen med den metod som du avser att använda och ha kunskap om fältmetodik generellt.

Om du vid ansökningstillfället inte har en utsedd handledare, kontakta din institution/program och ta reda på vid vilken tidpunkt du kommer att bli tilldelad en. Ladda upp den skriftliga information du får.

Dokument – till exempel en utskriven mejlkonversation eller en formell inbjudan – som styrker att det finns en kontaktperson i det land där studien ska utföras, som kommer att vara behjälplig med praktiska arrangemang, kontakter med resurspersoner och stöd under hela din fältperiod.

Kontaktpersonen ska vara knuten till en organisation, företag eller universitet.

Din kontaktperson behöver också kort beskriva organisationen/företaget/universitetet och på vilken ort i värdlandet hen befinner sig.

Kontaktpersonen behöver vara på plats i värdlandet under hela din fältperiod.

Beviljade stipendiaters kontaktpersoner behöver, i ett senare skede, skriva under ett kontrakt och ett säkerhetsintyg.

Om du ännu inte har en bekräftad kontaktperson i fält behöver du i ansökan ladda upp bevis på att du påbörjat processen att söka upp en kontaktperson (exempelvis via ett skickat mejl). För att kunna tacka ja till erbjudet stipendium (i juni) behöver du kunna uppvisa bevis (mail/intyg) på att du har en kontaktperson i fält.

Hur hittar man en kontaktperson?

 • Fråga först och främst din handledare eller kursansvarig lärare på din institution. De har ofta kontakter utomlands och har arbetat med MFS tidigare.
 • Vid Lunds universitet finns det många forskningsområden och etablerade forskningssamarbeten med lärosäten och organisationer över hela världen. Sök i Lunds universitets forskningsdatabas för att hitta forskare som är experter inom det område som du är intresserad av. Fråga om råd. 
  Sök i Lunds universitets forskningsportal portal.reseach.lu.se
 • Googla på organisationer inom ditt intresseområde.
 • Läs mer om Sidas arbete i olika regioner samt partnerskap mellan Sida och lokala organisationer.
  Läs mer på Sida.se
 • Landets ambassad kan ha tips och råd om organisationer, eller hänvisa dig vidare.
 • Kontakta tidigare studenter som har varit i landet som du är intresserad av – de har ofta goda kontakter och kan hjälpa dig på vägen − Ta del av MFS-studenters reseberättelser i Lunds universitets reseberättelseportal

Resultatintyg från Lunds universitet laddar du enkelt ner via Ladok för studenter.

Ladok för studenter – logga in

Registreringsintyg från Lunds universitet laddar du enkelt ner via Ladok för studenter.

Ladok för studenter – logga in

Ditt CV ska vara max 2 A4-sidor. Lista dina meriter och lyft fram internationell erfarenhet.

 

Bifoga kopia av pass. Personbevis där medborgarskap framgår accepteras också.

Om du inte är svensk medborgare ska du bifoga ditt PUT-dokument (intyg om permanent uppehållstillstånd).

Om du är medborgare i ett annat nordiskt land, bifoga ett intyg från Skatteverket som styrker att du har varit folkbokförd i Sverige i 12 månader.

När du har skickat in din ansökan

Bedömning av ansökan

Externa relationer gör en första bedömning om grundläggande krav uppfylls (se under Behörighet och villkor och Ansökan steg-för-steg). Därefter skickas ansökan för bedömning till respektive fakultet/institution.

Utifrån fakultetens granskning och i enlighet med Programkontorets ”Allmänna villkor” bedöms ansökningarna i en universitetsgemensam bedömningskommitté, bestående av cirka 4–6 personer från olika fakulteter, som beslutar om stipendietilldelning.

Besked om stipendium

Besked om stipendietilldelning ges högst 4 veckor efter ansökningsomgången stängt.

Om du beviljas stipendium

Innan det är dags att resa är det en hel del saker du behöver förbereda. 

Obligatoriskt ’Inför avresamöte’

Preliminärt 18 juni 2024, kl. 9.00−12.00 via Zoom. Separat inbjudan skickas till stipendiater. 

Du kommer få mer instruktioner via mejl från stipendiehandläggaren i samband med att du blir informerad om att du fått stipendiet. Där kommer det stå vilka dokument du behöver skicka in. Mallar och instruktioner kommer även finnas i ansökningsdatabasen där alla dokument ska laddas upp innan avresa.

Praktisk information

Som utresande student får du vara beredd på att ta ett stort eget ansvar, både före och under din utlandsvistelse. På webbsidan 'Praktisk information för utresande studenter' hittar du information som är bra att ta del av. Tänk dock på att den inte är fullständigt heltäckande, och att du själv har ett ansvar att hålla dig informerad.

Praktisk information för utresande studenter på lu.se