Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter

Studenträttigheter kan handla om studentinflytande, studenternas arbetsmiljö, genomförande av prov och examensarbeten och mycket annat. I Rättighetslistan hittar du dina rättigheter och ditt ansvar som student gentemot universitetet.

Genvägar till sidans innehåll:

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter gäller studenter på grundnivå och avancerad nivå och ska fungera som ett stöd för att klargöra vad du som student har rätt till – och i vissa fall vilket ansvar du som student har.

För studenter inom forskarutbildningen finns särskilda regler och riktlinjer.

Utbildning på forskarnivå på Lunds universitets medarbetarwebb

Rättighetslistans åtta avsnitt

Rättighetslistan är skriven för att täcka in de vanligaste situationer som kan uppkomma under en students studietid och består av åtta olika avsnitt. I de fall en rättighet inte täcks av listan kan du som student vända dig till kårerna för hjälp och stöd.

Avsnittet berör bland annat universitetets ansvar att se till att studenterna har de resurser som krävs för att kunna genomföra utbildningen, i form av till exempel bibliotek och läsplatser. Avsnittet berör även studenter med varaktig funktionsnedsättning och deras rättigheter gällande lokalernas tillgänglighet och pedagogiska stödåtgärder.

Avsnittet redogör för en students rättigheter att få sina studier och studieresultat registrerade i Ladok, samt studentens skyldighet att meddela institutionen ifall studenten inte planerar att fullfölja en utbildning.

I detta avsnitt tydliggörs hur lärosätet får schemalägga undervisning och examination under kursens gång samt hur den informationen ska tillgängliggöras för studenten. Avsnittet berör även när annan information om utbildningen, så som kursplaner, behörighets- och urvalsregler och uppgifter om kurslitteratur, ska finnas tillgänglig.

Detta avsnitt redogör för hur information om obligatoriska moment ska finnas tillgänglig samt vad som sker om en student utan egen förskyllan inte kan genomföra ett obligatoriskt moment.

Avsnittet behandlar de övergripande reglerna för examination vid Lunds universitet, exempelvis studenternas rätt till omexamination, anonym examination och vad som sker ifall ett skriftligt prov försvunnit. Avsnittet tydliggör även studentens eget ansvar att tillgodogöra sig information om fusk vid examination.

Avsnittet tydliggör de generella reglerna i samband med uppsatser, så som examensarbeten och självständiga arbeten. Detta inkluderar rätten till handledning och metodundervisning, och vilka som får vara handledare i samband med uppsatsskrivning.

I detta avsnitt återfinns information om planeringen, genomförandet och uppföljningen av kursvärderingar vid Lunds universitet.

Detta avsnitt förtydligar vad studenten kan göra i de fall de upplever att Rättighetslistan inte följs, inklusive vad de kan göra ifall en lösning inte kan hittas. Avsnittet redogör också för hur fakulteter kan anhålla om undantag från enskilda punkter i Rättighetslistan. Du hittar de beviljade undantagen nedan.

Rättighetslistan i sin helhet

Här kan du öppna och ladda ner universitetets Rättighetslista.

Rättighetslistan - Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar (PDF, 3,2 MB, ny flik)

Särskilda undantag från specifika punkter i Rättighetslistan

För vissa utbildningar finns det särskilda undantag från punkter i Rättighetslistan. Detta enligt rättighetslistans punkt 8.3 som säger att undantag från rättighetslistan kan beviljas av universitetets utbildningsnämnd efter anhållan från fakultetsstyrelse.

Nedan hittar du utdrag från de beslut som fattats för fakulteterna. Både anhållan om undantag och själva beslutet går att läsa under respektive fakultet. Om du vill läsa ett beslut i sin helhet kan du kontakta Oskar Cornelius, oskar [dot] cornelius [at] stu [dot] lu [dot] se, som ingår i utbildningsnämndens sekretariat.

Lunds tekniska högskola (LTH) har i samråd med Teknologkåren vid LTH anhållit om undantag från fyra punkter i Rättighetlistan.

Utbildningsnämndens ordförande beslutar att Lunds tekniska högskola medges undantag från nedanstående punkter i Rättighetslistan - Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar. 

Beslutet fattades 2021-02-04.

Rättighetslistan 2.3: När studieresultat och betyg föreligger har institutionen skyldighet att skyndsamt, dock senast 15 arbetsdagar efter provtillfället, dokumentera uppgiften i studieregistret (Ladok). Inrapporteringen får inte ske senare än tio arbetsdagar före omexaminationstillfället. Vid ändring av betygsbeslut ska berörd student underrättas om allt material av betydelse för beslutet och ges tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet innan beslut om ändring fattas, enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900). Ändring av betyg ska ske i enlighet med 6 kap. 23-24 § högskoleförordningen. Vid ändring av provresultat ska student informeras.

LTH anhåller om undantag från denna punkt enligt följande:

Tentamensresultat skall normalt rapporteras inom 15 arbetsdagar från tentamenstillfället. För kurser med mer än 200 skrivande är tidsgräns en 22 arbetsdagar. Om en institution/avdelning totalt har mer än 700 skrivande i en tentamensperiod skall rapportering ske inom 30 arbetsdagar. Dessa tidsgränser gäller löpande under året med undantag flor inrapporteringen av godkända betyg tillhörande höstterminen som skall vara inrapporterade senast måndagen i vecka 3. Detta enligt beslut Dnr LTH 2010/1106. 

Rättighetslistan 3.9: Universitetet ansvarar för att undervisningstid inte ska schemaläggas på lördagar, söndagar och helgdagar i den svenska almanackan, och inte heller efter klockan 18 om inte kursen vid ansökningstillfället är annonserad som distans- eller kvällskurs. Undervisningstid kan schemaläggas på lördagar, söndagar och helgdagar i den svenska almanackan, eller efter klockan 18 om undervisningen sker på plats som endast är tillgänglig på helgdagar eller efter klockan 18, så som museum eller vid exkursioner. 

och 

Rättighetslistan 3.10: Universitetet ansvarar för att provtillfälle inte ska vara längre än till klockan 19 på vardagar, med undantagför distans- och kvällskurser. Ordinarie provtillfälle ska inte förläggas på lördagar, söndagar och helgdagar i den svenska almanackan.

och

Rättighetslistan 5.1: Universitet ansvarar för att det på varje kurs/delkurs ska utöver ordinarie examinerande moment anordnas: 

 • omexamination fem till sju veckor efter det ordinarie provet samt 
 • ytterligare ett examinationstillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna läsåret (uppsamlingsprov). 

Antalet examinationstillfällen kan dock vid vissa former av examinationer, såsom praktik, begränsas till två.

LTH anhåller om undantag från dessa punkter enligt följande:

För att möjliggöra ett fungerande schema med läsperioder kan undervisning ibland behöva förekomma efter klockan 18 på vardagar. LTH förlägger ordinarie provtillfällen till vardagar i möjligaste mån, men när detta inte är möjligt kan även lördagar förekomma. Förläggningen av tentamens- och omtentamensperioder styr hur lång tid det går mellan examinationstillfällena. Läsårsindelningen beslutas årligen och innefattar dessa delar.

Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten har efter hörande med grundutbildningsnämnden anhållit om undantag från sex punkter i rättighetslistan.

Undantag från punkt 5.8 behöver inte sökas då punkten i den aktuella delen inte är bindande. Undantag från punkt 5.9 behöver inte heller sökas då fakulteten uppgett att ansvarig för ordinarie salsprov närvarar vid del av provet eller på annat sätt finnas tillgänglig för frågor.

Utbildningsnämndens ordförande beslutar att Medicinska fakulteten medges undantag från nedanstående punkterna 3.9, 3.10, 5.1 och 6.2 i Rättighetslistan - Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar.

Beslutet fattades 2021-06-21.

Rättighetslistan 3.9: Universitetet ansvarar för att undervisningstid inte ska schemaläggas på lördagar, söndagar och helgdagar i den svenska almanackan, och inte heller efter klockan 18 om inte kursen vid ansökningstillfället är annonserad som distans- eller kvällskurs. Undervisningstid kan schemaläggas på lördagar, söndagar och helgdagar i den svenska almanackan, eller efter klockan 18 om undervisningen sker på plats som endast är tillgänglig på helgdagar eller efter klockan 18, så som museum eller vid exkursioner.

Medicinska fakulteten anhåller om undantag från denna punkt enligt följande:

Då sjukvården styr tiderna för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och verksamhetsintegrerat lärande (VIL) måste VFU/VIL schemaläggas på samma tider som ordinarie sjukvårdspersonal arbetar.

Detta gäller

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Fysioterapeutprogrammet
 • Läkarprogrammet
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Barnmorskeprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeprogrammen.

Rättighetslistan 3.10: Universitetet ansvarar för att provtillfälle inte ska vara längre än till klockan 19 på vardagar, med undantag för distans- och kvällskurser. Ordinarie provtillfälle ska inte förläggas på lördagar, söndagar och helgdagar i den svenska almanackan.

Medicinska fakulteten anhåller om undantag från denna punkt enligt följande:

För att möjliggöra att studenter med pedagogiskt stöd ska kunna få längre tid på sig vid skriftliga tentor, kan skrivtiderna för dessa studenter ibland komma att pågå efter 19.00.

Detta gäller för studenter på

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Audionomprogrammet
 • Biomedicinprogrammen
 • Fysioterapeutprogrammet
 • Logopedprogrammet
 • Läkarprogrammet
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Barnmorskeprogrammet
 • Masterprogrammet i folkhälsovetenskap
 • Masterprogrammet i medicinsk vetenskap
 • Specialistsjuksköterskeprogrammen.

Rättighetslistan 5.1: Universitet ansvarar för att det på varje kurs/delkurs ska utöver ordinarie examinerande moment anordnas: 

 • omexamination fem till sju veckor efter det ordinarie provet samt 
 • ytterligare ett examinationstillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna läsåret (uppsamlingsprov). 

Medicinska fakulteten anhåller om undantag från denna punkt enligt följande:

När ett ordinarie prov ligger i slutet på kursen och terminens slut, till exempel i juni, behöver omprov förläggas i augusti, varför gränsen om sju veckor inte alltid kan hållas.

Rättighetslistan 5.8: Universitetet ansvarar för att en genomgång av provet tillhandahålls i anslutning till att betyg tillkännages efter ordinarie provtillfälle. Genomgången av ordinarie prov och salsprov bör företrädesvis vara muntlig och schemalagd.

Medicinska fakulteten anhåller om undantag från denna punkt enligt följande: 

Läkarprogrammet, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Barnmorskeprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammen har redan särskilda system (ej muntliga) för genomgång av prov och förklaringar till frågor.

Rättighetslistan 5.9: Ansvarig för ordinarie salsprov ska i normalfallet närvara vid del av provet eller på annat sätt finnas tillgänglig för frågor.

Medicinska fakulteten anhåller om undantag från denna punkt enligt följande:

Ansvarig för ordinarie salsprov närvarar i normalfallet vid del av provet eller finns på annat sätt tillgänglig för frågor av allmän art som rör provets genomförande. Däremot svarar man inte på frågor som rör själva provfrågorna då detta kan ge studenter fördelar framför andra.

Rättighetslistan 6.2: Universitetet ansvarar för att tillse att minst en handledare i uppsatsarbetet ska vara anställd som lärare vid Lunds universitet.

Medicinska fakulteten anhåller om undantag från denna punkt enligt följande:

För Arbetsterapeutprogrammet, Biomedicinprogrammen, Fysioterapeutprogrammet, Läkarprogrammet, Masterprogrammet i folkhälsovetenskap och Masterprogrammet i medicinsk vetenskap gäller att handledaren ska vara disputerad och vara kompetent inom aktuellt område. De berörda utbildningsprogrammen har nära samarbeten med andra aktörer, där framför allt sjukvården och personal inom sjukvården deltar i fakultetens forskning och undervisning. Det är därför en nödvändighet att dessa personer kan handleda studenter på grund- och avancerad nivå. Det finns även en stor mängd disputerade forskare som har TA-anställning men som utför samma arbetsuppgifter som lärare. De kan då vara värdefulla handledare inom programmen. Ibland behövs lärare vid andra lärosäten av samma anledning användas som handledare.

Fakultetsstyrelsen vid humanistiska och teologiska fakulteterna (nedan HT-fakulteterna) har anhållit om undantag från sju punkter i rättighetslistan. För punkterna 3.9, 3.10, 3.11, 5.1 anhålls om undantag i två år, med en planerad utvärdering hösten 2023. För punkt 5.4 anhålls om undantag för läsåret 2021–2022. För övriga punkter 6.2 och 6.6 önskas undantagen gälla tills vidare. 

Utbildningsnämndens ordförande beslutar att HT-fakulteterna medges undantag från nedanstående punkterna i Rättighetslistan - Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar enligt beslut daterade 2021-06-21 respektive 2022-08-01.

Rättighetslistan 3.9: Universitetet ansvarar för att undervisningstid inte ska schemaläggas på lördagar, söndagar och helgdagar i den svenska almanackan, och inte heller efter klockan 18 om inte kursen vid ansökningstillfället är annonserad som distans- eller kvällskurs. Undervisningstid kan schemaläggas på lördagar, söndagar och helgdagar i den svenska almanackan, eller efter klockan 18 om undervisningen sker på plats som endast är tillgänglig på helgdagar eller efter klockan 18, så som museum eller vid exkursioner.

HT-fakulteterna anhåller om undantag från denna punkt enligt följande:

Vid fakulteterna förekommer kurser som ges på deltid. Studenterna på dessa kurser är i stor utsträckning förvärvsarbetande, och det skulle försvåra mycket för studentgrupperna i stort om undantagen gällande kvällar och helger för distans- och kvällskurser inte gällde även kurser som ges på deltid.

Rättighetslistan 3.10: Universitetet ansvarar för att provtillfälle inte ska vara längre än till klockan 19 på vardagar, med undantag för distans- och kvällskurser. Ordinarie provtillfälle ska inte förläggas på lördagar, söndagar och helgdagar i den svenska almanackan.

HT-fakulteterna anhåller om undantag från denna punkt enligt följande:

Normalt sett förläggs tentamina till vardagar, men för kurser med stora studentgrupper kan salstentamina av lokalbokningsskäl behöva förläggas till lördagar. Även för studenter med pedagogiskt stöd kan det också ibland bli nödvändigt att tentamenstid infaller utanför de angivna ramarna.

Rättighetslistan 3.11: Universitetet ansvarar för att provtillfällen och obligatoriska moment inte ska schemaläggas senare än en vecka efter vårterminens slut eller tidigare än tre veckor före höstterminens start om inte student och examinator kommer överens om annat. Undantag kan göras för sommarkurser.

HT-fakulteterna anhåller om undantag från denna punkt enligt följande:

Fakulteterna anser att punkt 3.11 krockar med punkt 5.1 som anger att omexamination ska ske fem till sju veckor efter det ordinarie provet. För en student som underkänns på en ordinarie tenta i slutet av vårterminen, i en kurs som är behörighetsgivande för höstterminen, kan omprov komma att behöva läggas senare än en vecka efter vårterminens slut om tidsintervallet som anges i 5.1 (minst fem veckor) ska hållas.

Rättighetslistan 5.1: Universitet ansvarar för att det på varje kurs/delkurs ska utöver ordinarie examinerande moment anordnas: 

 • omexamination fem till sju veckor efter det ordinarie provet samt 
 • ytterligare ett examinationstillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna läsåret (uppsamlingsprov). 

HT-fakulteterna anhåller om undantag från denna punkt enligt följande:

Fakulteterna anser att det ofta kan gagna studenterna att ett omprov kan göras i närmare anslutning till det ordinarie provet än fem veckor. Fakulteterna påpekar även att en student som underkänns på en tenta i slutet av höstterminen, i en kurs som är behörighetsgivande för vårterminen, kan behöva erbjudas omexamination tidigare än fem veckor efter ordinarie provtillfälle.

Rättighetslistan 5.4: Universitetet ansvarar för att, om examinationsformen möjliggör det, studenten ska vid bedömning av prov vara anonym i förhållande till den bedömande läraren. Skriftliga salsprov ska vara anonyma. Examinator måste dock få del av namnen på provdeltagarna under handläggningen av betygsärendet innan betygsbeslutet fattas.

HT-fakulteterna anhåller om undantag från denna punkt enligt följande: 

Vid fakulteterna genomförs under läsåret 2021-22 ett utvecklingsprojekt som syftar till att säkerställa att anonymiserad rättning införs på samtliga salstentamina och andra examinationsformer där det är möjligt. Då det i dagsläget inte går att säkerställa att alla examinationer är anonyma anhålls om undantag från punkt 5.4 i Rättighetslistan för andra examinationsformer än salstentamen.

Rättighetslistan 6.2: Universitetet ansvarar för att tillse att minst en handledare i uppsatsarbetet ska vara anställd som lärare vid Lunds universitet. 

HT-fakulteterna anhåller om undantag från denna punkt enligt följande:

Om endast den med läraranställning vid Lunds universitet får vara handledare innebär det att varken forskare eller doktorander får handleda. Det är problematiskt ur bemannings-hänseende att inte kunna anlita lämpliga medarbetare som har forskaranställning. Handledning av uppsatser är också ett sätt för doktorander att meritera sig pedagogiskt. HT-fakulteterna vill därför inte att anställningsformen ska vara avgörande. Kravet ska istället vara minst två veckors genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Institutionens studierektor ansvarar för att utse handledare som har adekvat kompetens. 

Rättighetslistan 6.6: En student som begär det ska som huvudregel få byta handledare om särskilda skäl talar för det. Beslut rörande byte av handledare ska ske efter hörande av förtroendevald studentrepresentant eller studentkår. Universitetet ansvara för att tillse detta. 

HT-fakulteterna anhåller om undantag från denna punkt enligt följande:

Punkten är problematisk ur två hänseenden. 1) Byte av handledare behöver inte alltid vara resultatet av en tvist och kräver inte alltid ”särskilda” skäl, förutsatt att det inom ämnet finns tillgängliga handledare. 2) När ett handledarbyte sker är det inte ett ”beslut” utan ett individärende och en bemanningsfråga. Att studentkåren ska höras som rutin i alla individärenden av just det här slaget är inte nödvändigt. Formella beslut som rör individer (såsom anstånd med studiestart, studieuppehåll, tillgodoräknanden med mera) omfattas inte av studentinflytande. Däremot företräder och stöttar studentkåren enskilda studenter i situationer där studenten upplever sig ha blivit felaktigt behandlad. HT-fakulteterna menar därför att det önskvärda är en dialog mellan institutionen och studentkåren i de fall där handledarbyte föranleds av någon form av tvist och studenten kan behöva stöd av kåren.

Fakultetsstyrelsen vid Ekonomihögskolan (EHL) har i samråd med LundaEkonomerna har anhållit om undantag från sju punkter i rättighetslistan.

Utbildningsnämndens ordförande beslutar att Ekonomihögskolan medges undantag från nedanstående punkter i Rättighetslistan - Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar. 

Beslutet fattades 2021-12-08.

Rättighetslistan 2.3: När studieresultat och betyg föreligger har institutionen skyldighet att skyndsamt, dock senast 15 arbetsdagar efter provtillfället, dokumentera uppgiften i studieregistret (Ladok). Inrapporteringen får inte ske senare än tio arbetsdagar före omexaminationstillfället. Vid ändring av betygsbeslut ska berörd student underrättas om allt material av betydelse för beslutet och ges tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet innan beslut om ändring fattas, enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900). Ändring av betyg ska ske i enlighet med 6 kap. 23-24 § högskoleförordningen. Vid ändring av provresultat ska student informeras.

EHL anhåller om undantag från denna punkt enligt följande:

Tentamensresultat skall normalt inrapporteras inom 15 arbetsdagar från tentamenstillfället. För kurser med mer än 200 skrivande vill EHL anhållan om förlängd tidsgräns till 22 arbetsdagar. Detta för att ge examinerande lärare en rimlig tid att göra en korrekt bedömning av provresultaten.

Denna punkt har EHL i samråd med LundaEkonomerna kommit överens om ska gälla under ett år för att därefter utvärderas innan en eventuell förnyelse av anstånd från denna punkt eventuellt görs. 

Rättighetslistan 3.10: Universitetet ansvarar för att provtillfällen inte ska vara längre än till klockan 19 på vardagar med undantag för distans- och kvällskurser. Ordinarie provtillfälle ska inte förläggas på lördagar, söndagar och helgdagar enligt den svenska almanackan. 

EHL anhåller om undantag från denna punkt enligt följande:

EHL anhåller om undantag för att ha provtillfällen på lördagar och söndagar för distanskurser som bland annat riktar sig till individer som är aktiva i yrkeslivet. För att tillgodose studenternas behov kan provtillfällen för dessa kurser behöva äga rum på helger.

Rättighetslistan 3.11: Universitetet ansvarar för att provtillfällen och obligatoriska moment inte ska schemaläggas senare än en vecka efter vårterminens slut eller tidigare än tre veckor före höstterminens start om inte student och examinator kommer överens om annat. Undantag kan göras för sommarkurser. 

Rättighetslistan 5.1: Universitetet ansvarar för att det på varje kurs/delkurs ska utöver ordinarie examinerande moment anordnas

 • Om-examination fem till sju veckar efter det ordinarie provet
 • Ytterligare ett examinationstillfälle avseende kurser som avslutats under det gånga läsåret (uppsamlingsprov). 

EHL anhåller om undantag från dessa punkter enligt följande: 

Punkten 5.1 anger att omtentamen ska äga rum fem–sju veckor efter ordinarie tentamen. Samtidigt anger punkt 3.11 att provtillfällen inte får äga rum mer än en vecka efter vårterminens slut eller tidigare än tre veckor före höstterminens början. Det innebär att det är omöjligt att anordna omtentamen på en tillåten dag för kurser vars ordinarie tentamen ligger under de fyra sista veckorna av vårterminen. 

På EHL finns flera kurser som berörs av detta. EHL vill därför begäran undantag för 5.1. för kurser vars ordinarie tentamen ligger under de fyra sista veckorna av vårterminen. EHL anhåller om ett undantag som medger att omtentamen på kurser vars ordinarie tentamen ligger under de sista fem veckorna av vårterminen kan äga rum under de sista tre veckorna före höstterminens start. 

Av samma skäl anhåller EHL om undantag för kurser vars ordinarie tentamen äger rum under tidsperioden 10–26 november som medger att omtentamen för sådana kurser äger rum senast 14 januari. Detta för att undvika att omtentamen infaller under helgperioden jul och trettonhelg. 

Rättighetslistan 5.4: Universitetet ansvarar för att, om examinationsformen möjliggör det, studenterna ska vid bedömningen av prov vara i anonym i förhållande till den bedömande läraren. Skriftliga salsprov ska vara anonyma. Examinator måste dock få del av namnen på provdeltagarna under handläggningen av betygsärendet innan betygsbeslutet fattas.

EHL anhåller om undantag från denna punkt enligt följande:

Vid EHL pågår en implementering av Inspera, ett verktyg för digital examination. EHL är en av de första fakulteter vid LU som implementerar detta i större skala. Inspera ska även användas vid salstentor och kommer att innebära nya möjligheter för att administrera skriftliga prov, däribland salsprov. EHL vill begära anstånd från anonyma tentor under ett år, enligt punkten 5.4 ovan. Detta för att först kunna implementera Inspera fullt ut på fakulteten för att därefter kunna ta fram en modell för anonym examination som är kompatibel med Inspera. 

Denna punkt har EHL i samråd med LundaEkonomerna kommit överens om ska gälla under ett år för att därefter utvärdera hur arbetet med implementering av anonyma tentor fortlöpt inom fakulteten. Det är ytterst prioriterat för LundaEkonomerna att implementeringen av anonyma tentor sker skyndsamt. 

Rättighetslistan 6.2: Universitetet ansvarar för att minst en handledare i uppsatsarbetet ska vara anställd som lärare vid Lunds universitet.

EHL anhåller om undantag från denna punkt enligt följande:

EHL vill begära undantag från denna punkt för att kunna använda fler grupper som handledare, däribland doktorander, anställda forskare och externa kompetenser. Ingen av dessa grupper är anställd som lärare, men i de fall de bedöms ha motsvarande kompetens som en lärare vid EHL kunna använda sig av individer från ovan nämnda grupper för att på så sätt ge såväl öka kvaliteten i handledningen samt få tillgången till de kompetenser som krävs för att hantera den stora mängden uppsatser. 

Rättighetslistan 7.1: Universitetet ansvarar för genomförande av kursvärdering och tidsram för kursvärdering ska vara sådan att de uppmuntrar till svar. Studenten har rätt att delta i kursvärdering anonymt i förhållande till läraren/examinatorn.
 
EHL anhåller om undantag från punkt 7.1 i rättighetslistan för praktikkurser enligt följande: 

När studenter genomför praktikkurser, det vill säga Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är deras erfarenheter individuella och kopplade till den specifika praktik de har genomfört. Det är därför svårt att genomföra en meningsfull anonym kursvärdering och betydligt mer givande att utvärdera deras helhetsupplevelse och specifika erfarenheter. EHL anhåller därför om undantag från punkten om att kursvärdering ska vara anonym i förhållande till examinatorn för praktikkurser.

Fakultetsledningen och studentkåren vid konstnärliga fakulteten har anhållit om undantag från tre punkter i rättighetslistan.

Utbildningsnämndens ordförande beslutar att Konstnärliga fakulteten medges undantag från nedanstående punkter i Rättighetslistan - Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar.

Beslutet fattades 2022-01-24.

Rättighetslistan 2.3: Universitetet ansvarar för att kursscheman samt tider för prov och omprov finns tillgängliga på utbildningens hemsida och eventuell studentportal senast en månad före kursstart.

Konstnärliga fakulteten anhåller om undantag från denna punkt enligt följande:

Konstnärliga fakulteten anhåller om undantag gällande kursscheman för ämneslärarutbildningen då dessa scheman är individuellt anpassade utifrån inriktning/ämnesval/ensemblekonstellationer. Antagningen till utbildningen blir helt klar först i månadsskiftet juli/augusti. Även vid antagning till fristående kurser sker individuell schemaläggning i viss utsträckning, vilket inte kan garantera att schemaunderlaget kan vara tillgängligt senast en månad före kursstart.

Rättighetslistan 3.9: Universitetet ansvarar för att undervisningstid inte ska schemaläggas på lördagar, söndagar och helgdagar i den svenska almanackan, och inte heller efter klockan 18 om inte kursen vid ansökningstillfället är annonserad som distans- eller kvällskurs. Undervisningstid kan schemaläggas på lördagar, söndagar och helgdagar i den svenska almanackan, eller efter klockan 18 om undervisningen sker på plats som endast är tillgänglig på helgdagar eller efter klockan 18, så som museum eller vid exkursioner. 

Konstnärliga fakulteten anhåller om undantag från denna punkt enligt följande:

För utbildningstillfällen som sker i formen av publika konstnärliga moment kan det finnas behov att dessa moment bör tillåtas schemaläggas efter kl 18:00 samt lördagar, söndagar och helgdagar. Detta kan exempelvis vara förberedelser och genomförande av till exempel teateruppsättningar, konserter och utställningar. Verksamhetsförlagd utbildning kan även i vissa fall behöva schemaläggas efter kl 18:00 till exempel för studenter som genomför sin verksamhetsförlagda tid vid en kulturskola och studenter vid kyrkomusikerutbildning. 

Rättighetslistan 3.10: Universitetet ansvarar för att provtillfälle inte ska vara längre än till klockan 19 på vardagar, med undantag för distans- och kvällskurser. Ordinarie provtillfälle ska inte förläggas på lördagar, söndagar och helgdagar i den svenska almanackan. 

Konstnärliga fakulteten anhåller om undantag från denna punkt enligt följande: 

För examinationstillfällen som sker i formen av publika konstnärliga moment kan det finns det behov för möjlighet att provtillfälle sker efter klockan 19:00 samt lördagar, söndagar och helgdagar. Detta kan till exempel gälla teateruppsättningar, examenskonserter, examensutställningar och för studenter på kyrkomusikerutbildning.

Naturvetenskapliga fakulteten har efter hörande med Lunds Naturvetarkår anhållit om undantag från fyra punkter i rättighetslistan.

Utbildningsnämndens ordförande beslutar att Naturvetenskapliga fakulteten medges undantag från nedanstående punkter i Rättighetslistan - Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar.

Beslutet fattades 2021-01-24.

Rättighetslistan 2.3: När studieresultat och betyg föreligger har institutionen skyldighet att skyndsamt, dock senast 15 arbetsdagar efter provtillfället, dokumentera uppgiften i studieregistret (Ladok). Inrapporteringen får inte ske senare än tio arbetsdagar före omexaminationstillfället. Vid ändring av betygsbeslut ska berörd student underrättas om allt material av betydelse för beslutet och ges tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet innan beslut om ändring fattas, enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900). Ändring av betyg ska ske i enlighet med 6 kap. 23-24 § högskoleförordningen. Vid ändring av provresultat ska student informeras. 

Naturvetenskapliga fakulteten anhåller om undantag från denna punkt enligt följande: 

Fakulteten strävar alltid efter att dokumentera studieresultat och betyg skyndsamt, men för det fåtal kurser som har fler än 200 deltagare är detta mycket tidskrävande. Fakulteten anhåller därför om att studieresultat och betyg ska dokumenteras i studieregister (Ladok) senast 22 arbetsdagar efter provtillfället för kurser med fler än 200 studenter.

Rättighetslistan 3.9: Universitetet ansvarar för att undervisningstid inte ska schemaläggas på lördagar, söndagar och helgdagar i den svenska almanackan, och inte heller efter klockan 18 om inte kursen vid ansökningstillfället är annonserad som distans- eller kvällskurs. Undervisningstid kan schemaläggas på lördagar, söndagar och helgdagar i den svenska almanackan, eller efter klockan 18 om undervisningen sker på plats som endast är tillgänglig på helgdagar eller efter klockan 18, så som museum eller vid exkursioner. 

Naturvetenskapliga fakulteten anhåller om undantag från denna punkt enligt följande: 

Naturvetenskapliga fakulteten anhåller om möjlighet att kunna schemalägga laborationer, studiebesök, exkursioner och fältkurser under helger och på kvällstid i de fall det av praktiska skäl inte är möjligt att genomföra eller slutföra dessa utbildningsmoment under dagtid. Studenterna ska då få undervisningsfria dagar i nära anslutning till undervisning som sker på kvällar och helger. Schemat anpassas så att den totala omfattningen motsvarar den studietakt som annonserats för kursen, och samtidigt möjliggör återhämtning för studenterna och en jämn arbetsbelastning under kursens gång. Studenter som inte har möjlighet att delta i utbildningsmoment som förlagts till kvällar och helger erbjuds alternativa uppgifter. 

Beslut om schemaläggning under helger och kvällstid ska fattas av institutionsstyrelse, grundutbildningsnämnd eller motsvarande, efter samråd med berört studieråd. Schemaläggning under kvällar och helger anges i schema senast en månad före kursstart för aktuella kurser.

Rättighetslistan 5.1: Universitetet ansvarar för att det på varje kurs/delkurs ska utöver ordinarie examinerande moment anordnas 

 • omexamination fem till sju veckar efter det ordinarie provet 
 • ytterligare ett examinationstillfälle avseende kurser som avslutats under det gånga läsåret (uppsamlingsprov). 

Naturvetenskapliga fakulteten ansöker om undantag från denna punkt i tre instanser:

 1. Naturvetenskapliga fakultetens utbildningar följer normalt den periodindelning som rekommenderas på universitetet, med fyra perioder om 7,5 hp per termin. Studierna sker normalt på hel- eller halvtid. Det betyder att ett eller två ordinarie prov förläggs till slutet av terminen. Enligt Rättighetslistan 5.1 ska omexamination förläggas fem till sju veckor efter det sista ordinarie provet. Samtidigt anger Rättighetslistan 3.11 att universitetet ansvarar för att provtillfällen och obligatoriska moment inte ska schemaläggas senare än en vecka efter vårterminens slut eller tidigare än tre veckor före höstterminens start. För kurser med ordinarie prov förlagda i slutet av vårterminen är det omöjligt att uppfylla båda kraven. Det har länge varit praxis på fakulteten att i överenskommelse med berörda studenter förlägga omexamination efter vårterminens sista ordinarie prov, till uppsamlingsperioden i slutet av augusti. För att i dessa fall möjliggöra två omexaminationstillfällen inom ett år efter ordinarie prov, förläggs ytterligare ett tillfälle senare under höstterminen.

  Naturvetenskapliga fakulteten ansöker om att ha möjlighet att förlägga omexamination efter vårterminens sista ordinarie examination, till uppsamlingsperioden i slutet av augusti. Detta förutsätter att ytterligare ett examinationstillfälle förläggs senare under höstterminen. Beslut om omexaminationstillfällen efter vårterminens sista ordinarie prov ska fattas av institutionsstyrelse, grundutbildningsnämnd eller motsvarande, efter samråd med berört studieråd. Förläggning av omexamination ska anges i schema senast en månad före kursstart för aktuella kurser.
   
 2. Inom flera av fakultetens kurser i framför allt i kemi, fysik och matematik sker undervisningen gemensamt med LTH. Detta ger ett utökat utbud av valbara kurser huvudsakligen på avancerad nivå, vilket uppskattas av studenterna. De flesta av kurserna drivs av LTH och följer därför deras tentamens- och omtentamensperioder (beslut om undantag STYR 2020/1689). För att stödja studenternas studieplanering ska information om vilka kurser som berörs tydligt anges i all ansökningsinformation.

  Naturvetenskapliga fakulteten anhåller därför om att för kurser där undervisningen sker gemensamt med LTH, ha möjlighet att anordna examination i enlighet med LTH:s tentamens- och omtentamensperioder.

 3. Sjukhusfysikerprogrammet är fakultetens enda yrkesprogram och det enda med helt fast studiegång. Det antas 12 studenter per år och de ingående kurserna har en mycket hög andel schemalagd tid. Omexaminationer som hålls inom den rekommenderade perioden, dvs fem till sju veckor efter det ordinarie provet, skulle kollidera med undervisningen på en efterföljande kurs. På de kurser som sträcker sig över ett helt läsår (gäller två kurser på sjukhusfysikerprogrammet) har institutionen kontroll över schemat över hela året, och därmed möjligheten att arrangera en extra undervisningsfri omexaminationsvecka i januari. Därigenom kan man helt undvika undervisningskollisioner.

  För kurser inom sjukhusfysikerprogrammet som sträcker sig över ett helt läsår anhåller fakulteten om undantag för kravet på omexamination fem till sju veckor efter det ordinarie provet, för att istället förlägga en schemalagd, undervisningsfri omexaminationsperiod i januari. På så sätt tillgodoses grundkravet om sammanlagt tre provtillfällen per år på ett sätt som undviker kollisioner med schemalagd undervisning. 

Rättighetslistan 6.2: Universitetet ansvarar för att minst en handledare i uppsatsarbetet ska vara anställd som lärare vid Lunds universitet.

Naturvetenskapliga fakulteten anhåller om undantag från denna punkt enligt följande: 

Sjukhusfysikerprogrammet har nära samarbeten med sjukvården och personal inom sjukvården som deltar i fakultetens forskning och undervisning. För att det ska finnas tillräckligt med handledare för programmets examensarbeten är det nödvändigt att dessa personer, som oftast är utbildade sjukhusfysiker, ensamma kan handleda studenter. Fakulteten anhåller därför om undantag från denna punkt. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten har i samråd med Samhällsvetarkåren och fakultetens utbildningsråd anhållit om undantag från en punkt i rättighetslistan.

Utbildningsnämndens ordförande beslutar att Samhällsvetenskapliga fakulteten medges undantag från nedanstående punkt i Rättighetslistan - Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar.

Beslutet fattades 2022-05-09.

Rättighetslistan 5.1: Universitetet ansvarar för att det på varje kurs/delkurs ska utöver ordinarie examinerande moment anordnas

 • Om-examination fem till sju veckar efter det ordinarie provet
 • Ytterligare ett examinationstillfälle avseende kurser som avslutats under det gånga läsåret (uppsamlingsprov). 

Samhällsvetenskapliga fakulteten anhåller om undantag första punkten i 5.1 med följande motivering:

Det finns tillfällen då en omexamination inte kan följa de angivna fem till sju veckorna efter det ordinarie provet. Då ett ordinarie prov ligger i slutet på kursen och terminens slut, till exempel i juni, behöver omprov förläggas i augusti och gränsen om sju veckor kan inte alltid hållas. Det kan även finnas andra tillfällen då det kan gagna studenterna att avvika marginellt från de stipulerade veckorna och en viss flexibilitet är önskvärd. Det kan till exempel röra sig om att förlänga tiden något mellan ordinarie prov och omprov för att bättre passa in med nästa kurs examinationstillfälle. Detta sker då med tydlig förankring i den berörda studentgruppen. 

Fakultetsstyrelsens vid Juridiska fakulteten har i samråd med Juridiska Föreningen anhållit om undantag från fyra punkter i rättighetslista för Juristprogrammet, Masterprogrammet i europeisk handelsrätt och Masterprogrammet i mänskliga rättigheter.

Utbildningsnämndens ordförande beslutar att Juridiska fakulteten medges undantag från nedanstående punkter i Rättighetslistan - Lunds universitetsstudenters rättigheter och ansvar. 

Beslut fattades 2022-09-19.

Rättighetslistan 2.3: När studieresultat och betyg föreligger har institutionen skyldighet att skyndsamt, dock senast 15 arbetsdagar efter provtillfället, dokumentera uppgiften i studieregistret (Ladok). Inrapporteringen får inte ske senare än tio arbetsdagar före omexaminationstillfället. […]

Praxis vid fakulteten är att resultat rapporteras i lärplattformen Blackboard senast 15 arbetsdagar efter provtillfället, men det kan ta ytterligare dagar innan resultatet attesteras i Ladok av examinator. Inom ämnesområden med få disputerade lärare samt många skrivande studenter, kan det vara svårt att uppfylla kravet om att resultatet ska publiceras senast 15 arbetsdagar efter provtillfället.

Juridiska fakulteten anhåller om undantag från denna punkt enligt följande:

 • Studieresultat ska vara publicerat till studenterna i lärplattformen senast 15 arbetsdagar efter provtillfället och dokumenterat i studieregistret (Ladok) senast 20 dagar efter provtillfället. 
 • För tentamina med fler än 100 skrivande och där särskilda omständigheter föreligger kan resultatet publiceras till studenterna i lärplattformen senast 20 dagar efter provtillfället. Information om när resultatet senast kommer att publiceras ska tydligt framgå vid provtillfället. 
 • Publicering av resultatet i lärplattformen kan ske fram till tio arbetsdagar före omexaminationstillfället.

Rättighetslistan 3.6: Universitetet ansvarar för att uppgifter om kurslitteratur och annat studiematerial ska finnas tillgängliga åtta veckor före kursstart.

Juriststudenter studerar framförallt lagstiftning och domstolspraxis som kontinuerligt förändras med lagändringar, tillkomst av nya lagar och domar. Det är därför av stor vikt att den senaste upplagan eller att en ny utgiven bok som inte är tillgänglig så tidigt som åtta veckor innan kursstart finns med på litteraturlistan för en kurs.

Juridiska fakulteten anhåller om undantag från denna punkt enligt följande:

 • Om särskilda skäl föreligger, och det kan garanteras att litteraturen finns tillgänglighetsanpassad vid kursstart, kan ändring av litteraturlistan ske fyra veckor före kursstart.

Rättighetslistan 3.10: Universitetet ansvarar för att provtillfälle inte ska vara längre än till klockan 19 på vardagar, med undantag för distans- och kvällskurser. Ordinarie provtillfälle ska inte förläggas på lördagar, söndagar och helgdagar i den svenska almanackan.

Vissa provtillfällen vid Juridiska fakulteten är sex timmar. Provtillfällen i sal i universitetets gemensamma lärosalar kan endast bokas från kl. 14 och behöver därför pågå till och med kl. 20, dvs. sex timmar. 

Juridiska fakulteten anhåller om undantag från denna punkt enligt följande:

 • Provtillfällen ska inte vara längre än till klockan 20 på vardagar, med undantag för distans- och kvällskurser.

Rättighetslistan 3.11: Universitetet ansvarar för att provtillfällen och obligatoriska moment inte ska schemaläggas senare än en vecka efter vårterminens slut eller tidigare än tre veckor före höstterminens start om inte student och examinator kommer överens om annat. Undantag kan göras för sommarkurser. 

Möjligheten till schemaläggning av provtillfällen och obligatoriska moment för examensarbeten behöver vara samma efter både vårtermin och hösttermin, innebärande att även inga moment ska schemaläggas senare än en vecka efter 
höstterminens slut.

Juridiska fakulteten anhåller om undantag från denna punkt enligt följande:

 • Examinationsseminarium med tillhörande oppositionsuppgift på examensarbeten ska inte schemaläggas senare än en vecka efter höstterminens slut.

Om du upplever att Rättighetslistan inte följs

I de fall du upplever att riktlinjerna i Rättighetslistan inte följs kan du som student vända dig till ansvarig lärare, och därefter studierektor, prefekt eller motsvarande. I samråd med dig som student ska den personal du kontaktat försöka hitta en lösning på situationen.

Om du anser att frågan inte har hanterats enligt gällande regler har du som student rätt att begära prövning av ärendet enligt riktlinjerna för hantering av klagomål från studenter rörande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Lunds universitet.

Riktlinjer för hantering av klagomål från studenter rörande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Lunds universitet (PDF, 162 kB, ny flik)

Stöd vid frågor eller problem

Vid frågor eller problem relaterade till dina rättigheter som student kan du vända sig till Studentombudet för att få råd och stöd. Du kan också ta kontakt med berörd studentkår.

Studentombudets webbplats

Kontaktinformation

Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer
Mobil: 070-456 66 13
studentombud [at] lus [dot] lu [dot] se (studentombud[at]lus[dot]lu[dot]se)
Studentombudets webbplats

Sektion Student och utbildning
Oskar Cornelius
oskar [dot] cornelius [at] stu [dot] lu [dot] se