Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Trakasserier och sexuella trakasserier

Lunds universitet accepterar inte trakasserier och sexuella trakasserier. Här finns information om vad du kan göra om du som student skulle utsättas för, eller se något som du uppfattar som, trakasserier eller sexuella trakasserier.

Genvägar till sidans innehåll:

Vad är trakasserier och sexuella trakasserier?

Trakasserier och sexuella trakasserier är två former av diskriminering.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

De sju diskrimineringsgrunderna är

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet 
 • religion eller annan trosuppfattning 
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

Det kan till exempel handla om att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar, att håna någon eller att medvetet försvåra dennes situation.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan till exempel handla om kommentarer och ord, att någon tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inviter och anspelningar.

Det är personen som är utsatt som avgör vad som är oönskat eller ovälkommet.  Det är viktigt att du som blir trakasserad gör tydligt för den som trakasserar att den ska sluta. I vissa situationer behövs inte detta göras tydligt eftersom kränkningen är så uppenbar.

Lunds universitet har ett ansvar att arbeta systematiskt och förebyggande med aktiva åtgärder mot diskriminering. Rektor vid Lunds universitet har det övergripande ansvaret för studenters arbetsmiljö. I praktiken är det prefekter och andra chefer i verksamheten som har ansvar för att se till att det är en god arbetsmiljö. 

Alla anställda och studenter vid Lunds universitet har ett ansvar att medverka till en god arbetsmiljö fri från trakasserier och sexuella trakasserier för både studenter och anställda.

Studie- och arbetsmiljö

Om du upplever dig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier

Lunds universitet har rutiner för hur ärenden som rör trakasserier och sexuella trakasserier ska hanteras.

Berätta för din lärare eller annan ansvarig

Om du är student och upplever att du blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier kan du vända dig till den som ansvarar för utbildningen du går på, till exempel prefekt, och berätta vad som har hänt. Du kan också vända dig till någon annan anställd, till exempel en lärare, som du har förtroende för. 

För att få råd och stöd i dina kontakter med universitetet kan du kontakta din studentkår, ditt studerandeskyddsombud eller studentombudet. 

Om de upplevda kränkningarna har inträffat i samband med utbildningsverksamheten och kan vara trakasserier eller sexuella trakasserier, ska ansvarig för utbildningen starta en utredning. Hen ska också, tillsammans med andra anställda, hantera situationen så att både den som känner sig utsatt och den som pekas ut har en god arbetsmiljö under utredningen.

Det kan kännas tryggt att berätta om händelsen anonymt. Det innebär dock att det kan vara svårt att vidta lämpliga åtgärder och att du får den hjälp du behöver. 

För att den som ansvarar för utbildningen ska kunna få reda på så mycket som möjligt om vad som har hänt behöver den som utreder prata med alla inblandade. Både dig som känner dig utsatt och den som pekats ut. Ibland måste utredaren också prata med andra som kan ha sett eller hört vad som har hänt. Kan den som utreder inte göra det, har hen inte tillräckligt med underlag för att den ansvarige ska kunna åtgärda problemet. Då kan universitetet endast arbeta generellt och förebyggande.

Ifall du känner dig osäker på om du vågar berätta för den som ansvarar för utbildningen eller en lärare om något som hänt, fundera på vad som skulle göra dig tryggare i situationen. Du kan prata med någon annan, till exempel ett kårombud, studerandeskyddsombud, studentombudet eller någon på Studenthälsan som kan stötta dig i samtalet med universitetet. 

Om du har förtroende för och känner dig trygg med din lärare kan du prata med hen om din oro. Då kan ni tillsammans hitta en väg framåt som leder till att arbetsmiljön blir bättre för alla.

Så här går en utredning till

När den som ansvarar för utbildningen har fått reda på att något har hänt börjar utredningen med att hen pratar med den som känner sig utsatt. Utredningen behöver börja där för att få en så bra bild som möjligt av vad det är som personen har upplevt som kränkande. 

Om det som hänt är enkelt att reda ut kan utredning gå snabbt. Det kan räcka med ett samtal med den som känt sig utsatt och ett med den som pekats ut för att reda ut situationen, där den utpekade sedan ber om ursäkt.

En utredning kan också vara stor, komplex och ta lång tid. Om det hänt många saker under lång tid, behöver utredningen få ta tid för att reda ut allt. Båda berörda ska få möjlighet att ge sin version av det som hänt och få möjlighet att svara på nya uppgifter i utredningen. En utredning kan ta några veckor eller flera månader att fullfölja.

En strukturerad utredning följer några grundläggande steg:

 1. Utredaren talar med både den som känner sig utsatt och den/de som pekats ut, var för sig.
 2. De berörda får uttala sig om vad den/de andra har sagt.
 3. Utredaren pratar med andra som kan ha hört och sett det som hänt.
 4. Utredaren samlar in annan information, till exempel meddelanden som skickats via mejl eller SMS.
 5. Utredaren analyserar underlaget – går det att följa vad som hänt?
 6. Utredaren bedömer händelsen – är det någon form av kränkning enligt lag?
 7. Utredaren skriver en rapport som beskriver hur hen har arbetat och resonerat.
 8. Utredaren återrapporterar till den ansvariga vid utbildningen och ibland även till de berörda.

Om du ingår i en utredning kommer du att få mer information av utredaren om varje steg.

När någon känner sig kränkt finns det ofta en förväntan på ett tydligt resultat. Den som upplever sig som utsatt vill ofta få någon form av upprättelse, till exempel att den andra straffas. Det är en naturlig känsla. En utredning av trakasserier och sexuella trakasserier leder inte till straff, eftersom det inte är en brottsutredning. Utredningen ska försöka reda ut vad som har hänt och om det är trakasserier, sexuella trakasserier eller inte. Ibland kan utredaren inte reda ut vad som hänt och då kan utredaren heller inte bedöma om det är trakasserier eller sexuella trakasserier.

Utredningen ska ge den ansvariga vid utbildningen tillräckligt med information så att hen kan sätta in åtgärder för att komma till rätta med situationen. Detta så att de konstaterade kränkningarna upphör. Det beror på omständigheterna vad som behöver göras för att återupprätta en god arbetsmiljö. Både du, dina medstudenter och universitetets anställda är skyldiga att medverka till en god arbetsmiljö.

Universitetet eller den som representerar universitetet får inte utsätta dig för repressalier. Detta gäller oavsett om du har berättat för universitetet om trakasserier eller sexuella trakasserier eller påtalat att universitetet på något annat sätt bryter mot diskrimineringslagen.

Skyddet gäller även när någon medverkat i en utredning enligt diskrimineringslagen eller avvisat eller gett efter för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Möjliga åtgärder om trakasserier eller sexuella trakasserier har skett

Om utredningen kommer fram till att en student har trakasserat eller sexuellt trakasserat en annan student eller en anställd, kommer ärendet att lyftas till universitetets disciplinnämnd. 

Om utredningen kommer fram till att en anställd har trakasserat eller sexuellt trakasserat en student, ska den anställdes chef ha tillrättavisande samtal med hen. I väldigt allvarliga fall kan den anställdes ärende hanteras i personalansvarsnämnden. 

Du kan läsa mer om disciplinärenden och disciplinnämndens arbete på nedanstående webbsida.

Fusk, störningar och trakasserier

Det här stödet kan du få

Vänta inte med att söka hjälp om du känner dig utsatt. Du som student ska känna dig trygg i att ta kontakt om du upplever dig trakasserad.

Det absolut viktigaste är att du vet att du alltid har rätt att få hjälp, råd och stöd om du upplever dig trakasserad. Du kan till exempel vända dig till Studenthälsan, studentombudet, ditt studerandeskyddsombud eller din studentkår. Du hittar kontaktvägar under Kontaktinformation.

Det här stödet kan du ge som medstudent

Du som är medstudent till någon som känner sig utsatt för en kränkning, eller till någon som har blivit utpekad, kan också göra något. Om du ser och/eller hör något som kan upplevas som en kränkning, kan du berätta för läraren eller den som ansvarar för utbildningen om vad som har hänt.  

Det är bra om du kan vara neutral i relationen både till den som känner sig utsatt och den som är utpekad. Detta eftersom båda två sannolikt kommer vara kvar på utbildningen under och efter en utredning. Om du kan vara ett stöd utan att välja sida eller döma någon är det bra. 

Tänk på att inte sprida rykten eller tala illa om en student inför andra. Det gör situationen värre för alla och bidrar till en sämre arbetsmiljö.

Om du upplever dig utsatt för annat kränkande beteende

Du kan uppleva ett beteende som kränkande även om det inte är kopplat till någon av diskrimineringsgrunderna eller är av sexuell natur. Lyft det med din lärare eller den som ansvarar för din utbildning, som är din närmaste ansvariga för studenters arbetsmiljö. Du kan också vända dig till ditt studerandeskyddsombud för råd och stöd.

Studerandeskyddsombud

Andra former av diskriminering

Trakasserier och sexuella trakasserier är två former av diskriminering enligt diskrimineringslagen. Det finns fyra former till av diskriminering som handlar om att en person upplever sig missgynnad i förhållande till andra i en jämförbar situation. 

Det som hänt ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Lunds universitet utreder inte själva dessa former av diskriminering. Men det är bra om du berättar för ansvarig för utbildningen om din upplevelse så att det kan lyftas i universitetets systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD). 

Läs mer om Lunds universitets förebyggande arbete på nedanstående webbsida. 

Jämställdhet och lika villkor

Du kan du läsa mer om andra former av diskriminering på Diskrimineringsombudsmannens webbplats. 

Diskrimineringsombudsmannens webbplats - do.se

Kontaktinformation

Kontakta ansvarig för utbildningen, studentkåren, studerandeskyddsombudet eller motsvarande inom din institution/fakultet eller motsvarande.