Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alkohol och andra droger – riktlinjer, ansvar och stöd

Universitetet strävar efter att ha en arbetsmiljö för studenter och anställda som är fri från riskbruk och skadligt bruk. Om du har ett riskbruk eller ett skadligt bruk av till exempel alkohol eller andra droger finns det stöd och hjälp att få.

Lunds universitets riktlinjer och rutiner kring riskbruk och skadligt bruk

Lunds universitet har nolltolerans mot all otillåten och olaglig hantering och användning av droger hos anställda och studenter. Detta sammanfattas i universitetets beslut "Riktlinjer gällande riskbruk och skadligt bruk vid Lunds universitet". Alla anställda och studenter vid Lunds universitet har ett ansvar för att följa dessa riktlinjer.

Nedan kan du läsa om vad de olika begreppen riskbruk och skadligt bruk innebär:

Riskbruk: Att exempelvis använda alkohol eller delta i spel på ett sätt som kan leda till negativa konsekvenser för ens hälsa eller välbefinnande. Och som riskerar att utvecklas till skadligt bruk eller beroende om det fortsätter över tid.

Skadligt bruk: Att exempelvis använda alkohol, droger eller delta i spel på ett sätt som leder till konkreta skadliga effekter på den fysiska, psykiska eller sociala hälsan och välbefinnandet. Skadligt bruk av alkohol, droger eller spel kan resultera i hälsoproblem, relationsproblem, ekonomiska svårigheter och andra negativa konsekvenser som påverkar ens livskvalitet och välbefinnande.

Om en prefekt eller motsvarande vid universitetet känner oro för en students hälsa kan hen erbjuda ett samtal med den berörda studenten.

Studenternas ansvar

Som student vid Lunds universitet får du inte vara påverkad av alkohol eller andra droger i undervisning eller andra studiesammanhang såsom

  • examinationer
  • fältstudier
  • föreläsningar
  • grupparbeten
  • handledning
  • laborationer
  • praktik
  • seminarier
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
  • annan verksamhet inom ramen för utbildningen.

Eventuell användning av alkohol, andra droger eller annat riskbruk och skadligt bruk utanför studierna får inte påverka säkerhet och trivsel i studierna eller undervisningssammanhang. 

Om du som student är påverkad av alkohol eller andra droger i undervisning eller andra studiesammanhang har undervisande personal eller annan ansvarig anställd på universitetet rätt att omedelbart skicka hem dig. Det kan också räknas som en disciplinförseelse som kan leda till en varning eller att du blir avstängd. 

Du kan läsa mer om disciplinförseelser på sidan:

Fusk, störningar och trakasserier

Om du är orolig för dig själv eller en kursare

Om du upplever att du har problem med riskbruk eller skadligt bruk kan du få vägledning och råd från Studenthälsan. 

Du kan också vända dig till ditt studerandeskyddsombud, studentkårerna eller studentombudet. Det samma gäller om du är orolig för en kursare. 

Det kan även finnas stödfunktioner inom respektive institution och fakultet. Kontakta en anställd som har ansvar för din utbildning för mer information om vilket stöd som eventuellt finns. 

Om du är orolig för en anställd

Om du är orolig för att en anställd vid Lunds universitet har problem med riskbruk eller skadligt bruk kan du kontakta prefekten på din institution, en annan anställd som har ansvar för din utbildning eller ditt studerandeskyddsombud.

Kontaktinformation

Vid allmänna frågor om studenters arbetsmiljö:

Marie Gruvhammar
Arbetsmiljösamordnare
+46 46 222 03 42
marie [dot] gruvhammar [at] stu [dot] lu [dot] se (marie[dot]gruvhammar[at]stu[dot]lu[dot]se)


Studerandeskyddsombud
Lista över studerandeskyddsombud

Studentkårer
Kontaktuppgifter till studentkårer

Studentombudet
Studentombudets webbplats