Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jämställdhet och lika villkor

Jämställdhet och lika villkor är grundläggande principer för alla delar av universitetets verksamhet. På den här sidan hittar du information om hur Lunds universitet arbetar förebyggande mot diskriminering och för lika villkor.

Vad är diskriminering?

Ordet diskriminering brukar i vardagligt tal ofta användas om orättvis behandling av olika slag, där någon gör skillnad mellan olika människor. Men det som av många uppfattas som diskriminering är inte alltid diskriminering i lagens mening. 

Diskrimineringslagen (2008:567) definierar diskriminering som när någon missgynnas eller kränks och då missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

De sju diskrimineringsgrunderna är

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder. 

Det finns sex olika former av diskriminering. Du kan läsa mer om dem på Diskrimineringsombudsmannens webbplats. 

Sex former av diskriminering – do.se

Vårt ansvar och arbete för att förebygga diskriminering

Vad som är viktigt att komma ihåg är att Lunds universitet är skyldigt att arbeta förebyggande med aktiva åtgärder mot samtliga former av diskriminering. För två av diskrimineringsformerna, trakasserier och sexuella trakasserier, är universitetet dessutom skyldigt att ha rutiner för hur vi hanterar uppkomna fall. Du kan läsa mer om det på sidan om trakasserier och sexuella trakasserier.

Trakasserier och sexuella trakasserier

Huvudansvaret för det förebyggande arbetet mot diskriminering ligger hos universitetets rektor, men ansvaret delas av alla chefer i organisationen. Alla medarbetare och studenter har ansvar för att bidra till universitetets strävan mot ett demokratiskt och jämställt universitet fritt från diskriminering.

Varje fakultet eller motsvarande har en egen grupp som hanterar jämställdhet och lika villkor strategiskt inom just sin verksamhet.

Lika villkorsplan för Lunds universitet

Lunds universitet har en plan för arbetet med lika villkor som sträcker sig över perioden 2022–2027. I planen lyfts fyra övergripande mål och de åtgärder som ska genomföras för att nå målen.

Mål

 1. Rekryteringsprocesser och karriärvägar ska vara fria från diskriminering.
 2. Kunskapen om och förståelsen för jämställdhet och lika villkor ska vara hög i organisationen.
 3. Arbetet mot diskriminering (SFAD) ska vara levande och aktivt systematiskt förebyggande.
 4. Hanteringen av och förebyggande arbete mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier ska vara professionell.

I populärversionen av universitetets lika villkorsplan kan du läsa mer om vårt arbete för jämställdhet och lika villkor. Du hittar också mer information om de övergripande målen och de specifika åtgärder som ska genomföras.

Populärversion av lika villkorsplan för Lunds universitet 2022–2027 (PDF, 14,8 MB, ny flik)

Rådet för jämställdhet och lika villkor

Vid universitetet finns ett råd för jämställdhet och lika villkor. Rådets ordförande sitter i ledningsgruppen och utses av rektor. Ledamöterna ska ha ledningsuppdrag på fakultetsnivå/motsvarande. I rådet ingår även representanter för arbetstagarorganisationerna och representanter för studenterna.

Rådet för jämställdhet och lika villkors uppgift är att vara drivande i universitetets strategiska arbete med att motverka diskriminering och främja jämställdhet, lika villkor, lika rättigheter och möjligheter. Detta i enlighet med såväl interna regelverk som gällande lagar och förordningar.

Kontaktinformation

Om du har frågor om universitetets arbete med jämställdhet och lika villkor kan du kontakta:

Rådet för jämställdhet och lika villkor 
radetjol [at] hr [dot] lu [dot] se