Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Frågor och svar om examen

Här hittar du svar på de vanligaste examensfrågorna.

Att ansöka om examen

När du är klar med dina studier och uppfyller kraven för utbildningen kan du begära att få ut examen. Tänk på att alla kurser som ska ingå i examen måste vara avslutade och inrapporterade i Ladok när du skickar in din examensansökan.

Läs mer om hur du ansöker om examen vid Lunds universitet

Du ansöker om examen där du avslutade din sista kurs, alternativt där du har läst merparten av din utbildning inklusive uppsatskursen. Har du läst på olika högskolor/universitet kan de berörda högskolorna komma överens om vem som ska utfärda examen.

En examen är ett bevis på att du har tillägnat dig de kunskaper och färdigheter som krävs för den utbildning examen avser. Du kan behöva det om du vill fortsätta dina studier på en högre nivå eller om du ska ut i arbetslivet. För många arbetsgivare är en examen ett krav när du söker arbete. Den kan också vara ett lönekriterium, och kan därför också vara värdefull för dig.

När din examen är utfärdad kommer du att få ett meddelande via e-post. Det är därför viktigt att du lämnar aktuell e-postadress i samband med din ansökan. När du har fått meddelandet att din examen är utfärdad kan du hämta den i Ladok för studenter/alumner.

Handläggningstiden varierar under året och beror på söktrycket och ärendets karaktär. Normalt överstiger inte handläggningstiden 60 dagar men det förutsätter att din ansökan är komplett och att alla kurser som ska ingå i din examen är avslutade.

Observera att arbetsbelastningen är hög under juni-september. 

Nej, tyvärr ges inte förtur.

Nej, det kostar inget att ta ut sin examen.

Examensavdelningen handlägger ansökningarna i kronologisk turordning utifrån ansökningarnas ankomstdatum. Genom att logga in i Ladok för studenter/alumner kan du via tjänsten ”Ärenden” se att din ansökan är inkommen. Du kan se ditt ärendenummer för ansökan, datum då ansökan har inkommit och senare, när din ansökan behandlas, vem som är handläggare. Om något är oklart eller behöver kompletteras kontaktar vi dig via e-post eller telefon. När examen är klar skickas ett meddelande till den e-postadress du har angivit i samband med din ansökan i Ladok.

Du kan inte själv ändra din ansökan i Ladok efter att den är inskickad, men kontakta oss så kan vi hjälpa dig. Skicka inte in en ny ansökan. 

Om du stöter på problem med att logga in i Ladok för studenter/alumner, och därmed inte kan hämta din examen, kan du kontakta servicedesk [at] lu [dot] se

Om examensbestämmelser

Ja, det går bra. Tänk dock på att inom vissa program ska valfria kurser diskuteras med programkoordinator eller motsvarande.

Det går bra för de flesta examina om du uppfyller examenskraven för två examina på samma nivå med olika huvudområden eller olika för- eller efterled (till exempel politices respektive filosofie kandidatexamen). Undantaget är magistrar och masterexamina från Ekonomihögskolan där sökande väljer antingen filosofie eller ekonomie examen.

I examen redovisas bara de kurser som krävs för examen. En kandidatexamen ska till exempel omfatta 180 högskolepoäng, inte mer. Om du har läst kurser utöver detta kan du begära att få ut kursbevis eller studieintyg med de aktuella kurserna från din institution.

Däremot kan till exempel utbyteskurser som ska ingå i examen orsaka att sökt examen överskrids med ett par högskolepoäng. I dessa fall kan det vara okej.

Ja. För att få ut en master- eller magisterexamen krävs att du har avlagt en kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

Ja, det går bra, men om du vill använda samma kurser i en examen på avancerad nivå krävs en särskild prövning (beslut om tillgodoräknande av institutionen). 

Enligt Lunds universitets lokala föreskrifter kan en kurs som ingått i en behörighetsgivande examen på grundnivå inte återanvändas i en magister- eller masterexamen, om inte en särskild prövning har gjorts. Kontakta din institution om du vill få saken prövad (ansöka om tillgodoräknande). 

Om din tidigare examen är utfärdad enligt 1993 års examensordning och omfattar mer än 180 högskolepoäng kan du använda ”överskottskurserna” i en högre examen utan särskild prövning.

Ja, men det finns begränsningar och det kan även vara reglerat ytterligare i examensbeskrivningen för din examen. I normalfallet gäller att högst 15 högskolepoäng från grundnivå kan ingå i en magisterexamen och högst 30 i en masterexamen.

Ja, det ska vara möjligt att bygga på en gammal magister till en masterexamen, men förhållandena kan variera mellan olika ämnen. Det beror på i vilken grad den tidigare utbildningen överensstämmer med den nya masterutbildningen. Kontakta studievägledaren vid din institution för vägledning.

Studievägledning för specifika program och kurser

I en yrkesexamen ska endast de kurser som ingår i programmet för yrkesutbildningen ingå. Om du vill byta ut en kurs i en yrkesexamen måste ett särskilt beslut om detta tas på institutionen.

Nej, du kan inte lägga till kurser i redan utfärdad examen. Kontakta institutionen för kursbevis ifall det inte är tillräckligt med ett Ladokintyg på kursen/kurserna utanför din examen. Ladokintyg kan du själv ta ut från Studentportalen.

Endast i särskilda fall. En kurs som ska ingå i en examen ska som regel vara hel och avslutad. Men om du tror att en delkurs som du har tagit motsvarar en hel, självständig kurs kan du kontakta studievägledaren vid institutionen för kursen för en bedömning om delkursen kan tillgodoräknas som en hel kurs.

Om delkursen är läst vid annat lärosäte gäller att om lärosätet där delkursen är läst, bedömer att delkursen är ”tydligt definierad”, och om den kan ingå i examen på lärosätet i fråga, kan den ingå i examen vid Lunds universitet. Annars inte.

Innan du ansöker ska du kontrollera att beslutet ”Alla kurser klara för doktorsexamen” om du ansöker om doktorsexamen, eller ”Alla kurser klara för licentiatexamen”, om du ansöker om licentiatexamen, finns i Ladok. Om uppgiften saknas i Ladok, kontakta din handledare. 

Doktorsavhandlingen/licentiatuppsatsen måste ha rapporterats in av fakulteten/ institutionen. Ibland kan du inte kryssa i licentiatuppsatsen i ansökan i Ladok, om den är inlagd som en modul i avhandlingen, men den blir synlig för oss när vi handlägger din ansökan. 

Du väljer kurser och individuella åtaganden som ska ingå i examen i enlighet med din individuella studieplan och allmänna studieplan. Stäm av detta med din handledare. Du kan välja att ha med fler än 240/120 högskolepoäng (doktor/licentiat) om dessa ingår i din forskarutbildning. 

Vid ansökan, välj examen i det ämne du är antagen till.

Vid endast namnbyte utfärdas inte nytt examensbevis. Om namnbyte däremot har skett i samband med byte av personnummer kan du få ett nytt examensbevis.

Kontakta examen [at] stu [dot] lu [dot] se, eller ring oss under vår telefontid (se Kontaktinformation på denna webbsida), så hjälper vi dig vidare i processen. Observera att du inte kan få ett nytt examensbevis vid endast namnbyte, till exempel i samband med giftermål.

Tillgodoräknande av utbildning i examen

Att använda kurser från annan svensk högskola/ annat svenskt universitet som valfria kurser i en examen brukar inte vara något problem. Du kan ansöka om att få prövat om tidigare studier från ett svenskt eller utländskt lärosäte kan tillgodoräknas inom din utbildning.

Information om tillgodoräknande under utbildning

I de fall utbildningen ska ingå som en del av en kurs eller tillgodoräknas som en kurs inom ett särskilt ämne ska du vända dig till institutionen. Om det gäller utbytesstudier inom ett program vänder du dig till den instans vid din institution eller fakultet som ansvarar för detta. I övriga fall, kontakta oss på examensavdelningen.

Information om tillgodoräknande under utbildning

Examensbeviset

Examen utfärdas digitalt och du kan hämta ditt e-stämplade bevisdokument (pdf) i Ladok. Examensbeviset utfärdas på både svenska och engelska i ett och samma dokument. Det består av en diplomsida där det framgår vilken examen du har avlagt och inom vilket huvudområde och/eller inriktning. Till det kommer en kursförteckning över de kurser du valt att inkludera i din examen. Bifogat är även ett Diploma Supplement. Denna bilaga beskriver utbildningen på engelska och dess plats i utbildningssystemet så att den kan jämföras internationellt, till exempel i samband med ansökningar till studier/arbete utomlands. Observera att Diploma Supplement inte ersätter examensbeviset utan är ett komplement till din examen.

Om du behöver ett separat engelskt dokument över dina studier vid Lunds universitet, kan du skriva ut ett Ladokintyg från Ladok för studenter/alumner eller kontakta studentreceptionen.

Beställ resultatintyg

Ladok hämtar personuppgifter från folkbokföringen. Så som namnet är anmält till folkbokföringen vid tidpunkten för handläggningen av din ansökan, skrivs det ut i beviset. 

Behöver du en vidimerad kopia på ditt examensbevis kan du mejla oss på examen [at] stu [dot] lu [dot] se. Om din examen är utfärdad december 2021 eller tidigare ska du istället kontakta universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se 

Om du har en digital examen kan du själv ta ut ett e-stämplat dokument genom att logga in i Ladok för studenter/alumner.

Examensbevis utfärdade på papper finns endast i ett original (examina utfärdade före 15 april 2024). Vi utfärdar inga dubbletter. Om du har förlorat ditt original kan du beställa en vidimerad kopia av ditt examensbevis genom att mejla oss på examen [at] stu [dot] lu [dot] se. Om din examen är utfärdad december 2021 eller tidigare ska du kontakta universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se.

Du som har en digital examen kan hämta din examen obegränsat antal gånger genom att logga in i Ladok för studenter/alumner.

Övriga frågor

Om du är antagen till ett lärosäte som kräver intyg på din behörighet och du inte hinner få ut ditt examensbevis till terminsstarten, kan du begära att få ett intyg från examensavdelningen där det framgår att du har ansökt om examen. 

Har du ansökt om din kandidatexamen, och har antagits till magister-/ masterutbildning vid Lunds universitet med villkoret att uppvisa utfärdad kandidatexamen för att påbörja programmet? Du kommer att kunna påbörja dina studier om du har slutfört din utbildning, även om vi inte har hunnit utfärda din examen. Du behöver inte uppvisa ett intyg om att du har ansökt. Din ansökan är synlig i Ladok.

Läs mer om behörighet

Om du avslutade studierna före 1 juli 2007 kan du ansöka om examen enligt 1993 års examensordning tills vidare, det vill säga det finns inget slutdatum i nuläget. Har du däremot studieresultat före och efter 1 juli 2007 som ska ingå i examen är det inte längre möjligt att ta ut examen enligt 1993 års studieordning. Dock kan du bli prövad för en examen enligt 2007 års ordning.

Om du påbörjat utbildning som kan leda fram till en examen som är behörighetsgivande för legitimation som lärare, har du rätt att slutföra utbildningen och ansöka om examen till och med den 30 juni 2030. Var du ska ansöka om examen beror på när du avslutade utbildningen. 

Lärarhögskolan tillhörde Lunds universitet till och med den 30 juni 1998, sedan gick den över till Malmö högskola, numera Malmö universitet. Om du avslutat din utbildning vid Lärarhögskolan senast den 30 juni 1998 ska du därför ansöka om examen vid Lunds universitet. Om du avslutat din utbildning vid Lärarhögskolan efter detta datum ska du i stället ansöka om examen vid Malmö universitet.

Kontakta examen [at] stu [dot] lu [dot] se, eller ring oss under vår telefontid (se Kontaktinformation på denna webbsida), så hjälper vi dig vidare i processen. Observera att du inte kan få ett nytt examensbevis vid endast namnbyte, till exempel i samband med giftermål.

Vissa fakulteter ordnar en examensceremoni för studenter som har avslutat sin utbildning. Observera att diplomet du får vid denna ceremoni inte är en officiell examen. Kontakta din institution för information om examensceremonin vid din fakultet.

Om du behöver legalisera ditt examensbevis för att detta ska uppvisas för en utländsk myndighet ska du kontakta Utrikesdepartementet.

Läs mer om UD:s legalisering av värdehandlingar på Regeringskansliets webbsida

Det är notarius publicus som utfärdar apostille i Sverige. När en handling försetts med apostille är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga att inget ytterligare godkännande/legalisering krävs.

Din digitala examen kan verifieras genom e-stämpeln som finns i bevisdokumentet. I slutet av dokumentet finner du information om hur verifieringen fungerar.

Mer information om verifiering av digital examen på Ladokkonsortiets webbplats.

Om du har en examen utfärdad vid ett svenskt lärosäte har du möjlighet att dela information om din examen med valfri mottagare, till exempel en arbetsgivare. Det gör du genom att logga in i Ladok för studenter/alumner och hämta en kontrollkod som du kan ge vidare till mottagaren. Med hjälp av koden kan mottagaren se uppgifter om vilken examen du har och vilka kurser som ingår. Koden är giltig i 6 månader och kan användas flera gånger till flera mottagare.

Du delar din examen genom att:

  • Logga in i Ladok för studenter och gå till ”Examen och bevis”
  • Välj ”Dela bevis”
  • Dela med dig av den hämtade kontrollkoden till valfri mottagare

Läs mer om delning av examen på Ladok.se

Om du saknar ett aktivt studentkonto

Om ditt studentkonto inte längre är aktivt kan du logga in i Ladok med eduID. Det är ett digitalt ID som kan användas för att inloggning i vissa digitala tjänster både vid Lunds universitet och andra lärosäten samt i Ladok.

För att inloggningen ska fungera måste ditt konto dock vara verifierat. Du kan verifiera det genom att bekräfta ditt personnummer med ett digitalt ID-kort (till exempel Freja eID+), via post eller via ett telefonnummer (svenskt mobilabonnemang) registrerat i ditt namn. För att se om ditt konto är verifierat går du in under fliken ”Svenskt personnummer” under punkt 2, ”Bekräfta ditt personnummer”.

Nej, det finns inget nationellt betygssystem i Sverige. De enskilda lärosätena bestämmer själva vilket betygssystem som ska användas. Det ges inget helhetsbetyg för examen och studenterna rangordnas inte. ”Grade Point Average” (GPA) och andra rankingsystem används inte i Sverige.

Betygssystemet vid Lunds universitet (på engelska) – lunduniversity.lu.se

Gemensamma examina, inom särskilda gemensamma utbildningar, kommer i nuläget inte att kunna utfärdas digitalt. Dessa examina utfärdas tills vidare som pappersexamina.

Kontaktinformation

Examensavdelningen

examen [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 92 00

Måndagar kl. 9.00–10.00
Tisdagar kl. 14.00–15.00
Torsdagar kl. 9.00–10.00

Från 24 juni till 5 augusti är vår telefon stängd. Kontakta oss via e-post

Besöksadress:
Sektionen Student och utbildning
Genetikhuset,
Sölvegatan 29 B, Lund

Vänligen kontakta oss på e-post eller telefon för bokning av möte. 

Karta på google.se

Postadress:
Examensavdelningen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Ansök om examen från LTH
Ansök om examen från Medicinska fakulteten