Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studie- och arbetsmiljö

Som student likställs du med arbetstagare i Arbetsmiljölagen, dock med ett fåtal undantag. Här listar vi hur en säker studie- och arbetsmiljö ska se ut för dig som studerar vid Lunds universitet.

En bra och säker studie- och arbetsmiljö

En säker studie- och arbetsmiljö vid Lunds universitet innebär flera aspekter som listas nedan. 

 • Det ska eftersträvas att alla studenter får tillräcklig schemalagd tid för att få möjlighet att lära känna sina studiekamrater. Och därigenom få ett bra studieklimat och ökad möjlighet till ett bra studieresultat.
 • Nya studenter, såväl på program som på fristående kurser, ska på schemalagd tid få en introduktion till studentlivet och vart man vänder sig i studiesociala frågor.
 • Tillfredsställande inomhusklimat (till exempel ventilation, belysning, akustik).
 • Det ska finnas tillgång till ett rimligt antal läsplatser och gruppstudierum med lämplig inredning och utrustning.
 • Det ska finnas tillgång till uppehållsrum med möjlighet att värma medhavd mat där detta kan anses vara rimligt med hänsyn till antal föreläsningar och schemalagd närvaro.
 • Viloutrymme ska finnas eller lätt kunna ordnas.
 • Städning och underhåll av toaletter ska planeras så att en bra hygien alltid uppnås.
 • Kläder ska kunna förvaras så att de inte smutsas ned eller skadas och så att risk för stöld motverkas.
 • Värdesaker som är obligatoriska för studiearbetet ska kunna förvaras tryggt och säkert.

För dig som bedriver studier med laborativa inslag

Om du läser ett program eller en kurs med laborativa inslag gäller också:

 • Rätt till medicinsk kontroll vid till exempel arbete med försöksdjur och vissa kemikalier.
 • Rätt att kostnadsfritt få den skyddsutrustning som behövs för ett säkert arbete, till exempel skyddsrock och skyddsglasögon.

Prefekten ansvarar för studie- och arbetsmiljön

Det är prefekten på institutionen eller, om uppgiftsfördelning skett, avdelningsföreståndaren eller motsvarande på avdelningen som har ansvaret för arbetsmiljön.

Studerandeskyddsombud ska bevaka att arbetsmiljöarbetet fungerar på ett bra sätt och kan begära att åtgärder vidtas om det finns brister i studie- eller arbetsmiljön. Studerandeskyddsombudet har själv inte något arbetsmiljöansvar.

Studerandeskyddsombuden och hur de kan stödja dig

På LTH är det områdesansvariga som ansvarar för studenternas psykosociala arbetsmiljö.

Kontaktuppgifter till LTH:s områdesansvariga – student.lth.se

Skyldigheter för studenter och anställda

Studenter och anställda ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i arbetet med att åstadkomma en god studie- och arbetsmiljö genom att

 • iaktta försiktighet och
 • följa givna föreskrifter och använda skyddsanordningar för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Mobbning eller annan kränkande särbehandling får aldrig förekomma.

Ett urval av regler och beslut inom Lunds universitet

Arbetsmiljölagen

Som student likställs du med arbetstagare i Arbetsmiljölagen (med ett fåtal undantag).