Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kvalitetssäkring och utveckling av våra utbildningar

Vid Lunds universitet arbetar vi kontinuerligt med att säkra och utveckla kvaliteten på våra utbildningar. Ditt perspektiv som student eller doktorand är viktigt både i planering, och i genomförandet, av kvalitetsarbetet. Till exempel genom att du deltar i diskussioner och svarar på enkäter som bidrar till utvecklingen av din utbildning.

Genvägar till sidans innehåll:

Kursvärderingen – en möjlighet att påverka

Efter varje kurs har du som student möjlighet att fylla i en kursvärdering. I kursvärderingen kan du framföra dina åsikter om kursen anonymt.

Kursansvarig lärare gör sedan en så kallad kursutvärdering. Det vill säga en skriftlig utvärdering utifrån resultatet i studenternas kursvärderingar samt egna reflektioner om kursens genomförande. Denna sammanställning leder sedan till förbättringar i utbildningen.

Din återkoppling är alltså mycket viktig för vårt kvalitetsarbete!

Studentinflytande

Som student kan du utöva inflytande över utbildningen och din situation. För att underlätta detta har universitetet tagit fram en policy och föreskrifter för studentinflytande. Läs mer om vad som står i policyn och föreskrifterna:

Policy och föreskrifter för studentinflytande vid Lunds universitet (PDF, 272 kB, ny flik)

Din kår organiserar student- och doktorandinflytandet på din utbildning

För var och en av universitetets nio fakulteter finns en studentkår som organiserar studentinflytandet. För doktorander finns Lunds Doktorandkår och Teknologkåren. Kårerna utser bland annat representanter till förtroendeposter, till exempel studentrepresentanter i fakultets-, institutions- och programstyrelser.

Kårerna samordnar och utbildar sina representanter, och samarbetar genom paraplyorganisationen Lunds universitets studentkårer (LUS). LUS tillsätter studentrepresentanter på universitetsnivån, till exempel universitetsstyrelsen och den gemensamma utbildningsnämnden.

Som student eller doktorand kan du bidra till kvalitetsarbetet på universitetet på olika sätt. Till exempel genom att engagera dig i din studentkår eller i LUS. Vill du bli student- eller doktorandrepresentant? Kontakta din kår!

Hitta din studentkår – studentlund.se

Universitetets system för kvalitetssäkring

Lunds universitet har ett sammanhållet system för kvalitetssäkring som bygger på en gemensam policy. I policyn anges vilka kriterier som gäller för hög kvalitet vid universitetet. Den kompletteras med föreskrifter som slår fast de praktiska ramarna och ansvarsfördelningen inom universitetet.

Varje fakultet har inom de gemensamma ramarna utvecklat egna rutiner för att kontinuerligt kvalitetssäkra och utveckla sina utbildningar. Anledningen till detta är att Lunds universitet strävar mot ett flexibelt arbetssätt. Det är viktigare för oss att varje utbildning utvärderas och utvecklas på ett meningsfullt sätt än att alla gör likadant. 

Du kan läsa mer om fakulteternas kvalitetsarbete på deras egna webbplatser:

Utöver det interna arbetet genomförs även externa nationella utvärderingar av hela utbildningar av den statliga tillsynsmyndigheten Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Vid sådana utvärderingar granskas utbildningen med hjälp av sakkunniga utanför Lunds universitet. Detta för att säkra att våra utbildningar håller en hög kvalitet.

Du kan läsa mer om UKÄ:s arbete på deras webbplats:

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) webbplats

Kontaktinformation

Åsa Ekberg
Avdelningschef
Utbildningsstrategiskt stöd
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se
+46 46 222 91 68

Utbildningsstrategiskt stöd
Besöksadress: Sandgatan 3, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund