Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

I pandemins spår: förändrade former för cancervård

Patient med videosamtal
En märkbar förändring är att antalet fysiska besök på kliniken har minimerats- istället möts läkare, sjuksköterskor och patienter över telefon eller via video.

En cancersjukdom innebär ofta många sjukhusbesök och intensiva behandlingar som kan vara mycket uttröttande för patienten. I början av coronapandemin däremot, identifierades cancerpatienter som en riskgrupp, och därför lades behandlingsformerna om. Nu vill en grupp läkare vid Lunds universitet utvärdera hur patienterna själva upplevde förändringarna, och vilket utfall på hälsan de gav.

Baserat på forskning från Kina under det inledande skedet av coronapandemin, i mars 2020, identifierades cancersjuka som en riskgrupp för svår covid-19, sjukdomen orsakad av det nu världskända coronaviruset (SARS-CoV-2). Med anledning av det reviderades många cancerbehandlingar med syfte att minimera smittorisken för patienterna.

 – Vi fick lägga om vår verksamhet ganska snabbt på Verksamhetsområde Hematologi/Onkologi/Strålningsfysik för att skydda våra patienter, säger Mats Jerkeman, professor vid medicinsk onkologi och verksam vid Lund universitets cancercentrum, LUCC.

En tydlig förändring handlade om att minimera antalet fysiska besök på kliniken - istället möttes läkare, sjuksköterskor och patienter över telefon eller via video. En annan var att tablettbehandlingar, som kan administreras i hemmet, i vissa fall ersatte intravenös behandling. Allt för att minska tillfällena en patient potentiellt kunde komma i kontakt med smitta.

Ålder är en större riskfaktor

Allt eftersom mer forskning görs på coronaviruset har det visats sig att ålder är en mycket starkare riskfaktor än att ha en cancerdiagnos – vilket har visat sig i de höga dödstalen i de äldre åldersgrupperna, inte bara i Sverige, men i alla delar av världen.

 – Nu har vi lärt oss mer om vad som ökar risken för svår covid-19. Hög ålder, ofta kombinerat med hjärt-och kärlsjukdomar och diabetes, snarare än cancer, utgör en hög risk. För cancer kan vi däremot se att patienter med hematologiska maligniteter har ökad risk för att bli sjuka. Det handlar om cancer som leukemier, myelom och lymfom.

Varför just hematologisk cancer utgör en starkare risk för covid-19 är oklart framhåller Mats Jerkeman. Mer forskning måste göras för att tydligare klargöra och analysera sambandet.

Patienters upplevelse av förändringen

Kan pandemin bana väg för förändrade sätt att behandla cancer? Det beror på hur behandlingsformerna påverkade patienternas hälsa, överlevnad och psykiska mående. Mats Jerkeman och hans kollegor ska nu utvärdera hur patienterna själva upplevde vårens förändringar, samt deras fysiska påverkan. Vissa förändringar kanske kan införlivas i framtida sätt att behandla patienter, oavsett om de utgör en riskgrupp eller inte.

 – Vi tror att det kan vara så att många tycker att det är positivt att inte behöva besöka sjukhuset så ofta. Utöver att det medför mindre risk för smitta, så kanske patienten själv upplever att färre möten ger mer ork till annat.

Mats Jerkeman reflekterar över att vissa arbetssätt nog kommer att bli en del av den ordinarie verksamheten. Ett exempel är telefon- och videomöten. Det finns många fördelar eftersom läkare och sjuksköterskor kan träffa patienter trots att de kanske är snuviga eller lite nedsatta. För patienterna å andra sidan, kan telefonbesök ta mindre på krafterna, och medför även en minskad risk för att bli smittad av sjukdomar såsom covid-19, men även förkylning eller influensa.

– Inom primärvården har företag som Kry och andra aktörer redan drivit fram en digitalisering. Kanske kommer onlinemöten bli allt viktigare även inom avancerad cancervård. Nu ser vi fram emot att se vad utfallet av vårens förändringarna har blivit. Utifrån våra resultat kan vi sedan bestämma hur vi går vidare, avslutar han.

Mats Jerkeman

Mats Jerkeman är professor vid medicinsk onkologi och verksam vid Lund universitets cancercentrum, LUCC

LUCC, Lunds universitets cancercentrum

LUCC samordnar cancerforskning vid Lunds universitet och startade upp under 2019. LUCC ska ge stöd till universitetsledning, fakultetsledning och Region Skånes ledning till att fatta välinformerade och strategiska beslut som rör cancerområdet inom verksamheterna forskning, utbildning, innovation och samverkan. Uppdraget innebär att man ska samordna olika initiativ som berör cancerforskning och vara kontaktpunkt för såväl interna, som externa aktörer då man önskar samverka med cancerforskare, samt proaktivt agera för att stärka cancerområdet vid Lunds universitet i ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.