Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tio postdoktorer först ut i excellensprogrammet för hållbar utveckling

Foto på trädtoppar foto: Annie Spratt/Unsplash
Tio postdoktorer först ut i excellensprogram inom hållbar utveckling och Agenda 2030

Tre forskningsprojekt med sammanlagt 10 postdoktorer får totalt 23,5 miljoner kronor i den första omgången av Lunds universitets forskningsprogram för excellens med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling.

Det var i mars i år som Lunds universitet anslog 100 miljoner kronor till ett forskningsprogram för excellens med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling. Syftet med programmet är att Lunds universitet ska skapa internationellt ledande miljöer som kan attrahera finansiering från kommande satsningar på hållbar utveckling. Det gäller både nationella anslag från satsning i forskningspropositionen men särskilt från EU:s ramprogram Horisont Europa.

- Det kom in många riktigt bra ansökningar och jag vill säga ett stort grattis till dem som nu beviljats anslag. Det ska bli mycket intressant att följa hur de utvecklas framöver, säger Erik Renström, Lunds universitets rektor. 

Projekten som beviljats anslag i den första omgången är:

Postgrowth Welfare Systems

Projektet kommer att fokusera på hur välfärdssystemen i OECD-länderna kan hantera utmaningar som ökande ojämlikhet, demografiförändringar och miljökriser i avsaknad av ekonomisk tillväxt vilket visat sig vara svårt att koppla bort från växthusgasutsläpp och ekologiska fotavtryck. Projektet kommer att samarbeta nationellt och internationellt med olika intressenter och en internationell expertpanel för att utveckla och utvärdera sätt att bedriva välfärd utan ekonomisk tillväxt.

Tre postdoktorer från Socialhögskolan, Naturvetenskapliga fakulteten och Ekonomihögskolan ingår i projektet som ska ligga som grund för att upprätta en ny tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

Huvudsökande: Max Koch, Socialhögskolan.

Nature‐based solutions at the climate‐biodiversity‐health nexus

Projektet ska utveckla ett ramverk för naturbaserade lösningar - åtgärder som skyddar, hanterar och återställer ekosystem. Projektet ser på synergieffekter och avvägningar mellan olika intressen för att bevara biologisk mångfald, minska klimatförändring och bidra till folkhälsa och människors välbefinnande. Ramverket ska utgå från forskning om biologisk mångfald, ekosystemprocesser, miljöpsykologi och epidemiologi och de gemensamma kopplingar som kan finnas över ämnesgränserna. Forskargruppens ramverk ska användas i en pilotstudie med intressenter och slutmålet är att skapa ett nytt forskningsområde kring multifunktionell natur där biologisk mångfald, klimat, sociala aspekter och hälsoeffekter räknas in.

I projektet ingår tre postdoktorer från Medicinska fakulteten, Lunds tekniska högskola, LTH, och Naturvetenskapliga fakulteten.

Huvudsökande: Henrik Smith, Centrum för miljö och klimatvetenskap

Research to enable a circular building sector

Byggnadsindustrin är globalt en stor utsläppsproducent. Den använder stora mängder naturresurser och energi samt genererar mycket avfall. Industrin är i stort behov av omställning för att bli långsiktigt hållbar. För att understödja cirkulärt byggande krävs flera ingångar och forskningsprojektet är tänkt att bli en del i ett större kompetenscentrum där erfarenheter och kunskap delas mellan akademi, industri och lokalsamhällen. Inom projektet behandlas policyer och regelverk, ansvar och avtal, ekonomiska modeller och mål för avfall och fjärrvärme.

I projektet ingår fyra postdoktorer från Juridiska fakulteten, Ekonomihögskolan, Internationella miljöinstitutet, IIIE, och Lunds tekniska högskola, LTH.

Huvudsökande: Dennis Johansson, Lunds tekniska högskola, LTH

Totalt får de tillsammans 23,5 miljoner kronor under tre år.

Inom satsningen på 100 miljoner kronor har också 41 miljoner kronor avsatts till åtta nya doktorander på Forskarskolan Agenda 2030 och dessa kommer att utlysas tillsammans med postdoktortjänsterna i excellensprogrammet i augusti 2021.