Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Spanskspråkig skönlitteratur på svenska. En bibliometrisk och översättningssociologisk undersökning av perioden 1987–2017

Författare

 • Hanna Kiviniemi Köngäs

Summary, in Swedish

Föreliggande uppsats är en bibliometrisk samt översättningssociologisk undersökning av den
spanskspråkiga skönlitteraturens närvaro i Sverige under perioden 1987–2017. Syftet är först och
främst att undersöka hur mycket spanskspråkig skönlitteratur som har översatts till svenska, vad
som översatts, vem som översatt och vem som utgivit litteraturen. Uppsatsens andra syfte är att
försöka utröna vad som påverkar de spansksvenska översättningsflödena. Den kvantitativa
undersökningen utgörs av en statistisk sammanställning av den svenska utgivningen av
spanskspråkig litteratur som jämförs med motsvarande statistik för engelska, tyska, franska och
ryska. Sammanställningen kompletteras med en bibliografi över den översatta spanskspråkiga
litteraturen för perioden, och detta material granskas därefter i syfte att försöka utläsa eventuella
mönster. Diskussionsdelen är en fördjupning i undersökningens resultat med utgångspunkt i
översättningssociologiska teorier och med särskilt fokus på språkens placering i olika system och
framträdande aktörer. Resultaten visar att det översätts få spanskspråkiga verk i Sverige både i
jämförelse med övriga språk och den spanskspråkiga skönlitterära produktionen. Ur resultaten
framträder några tydliga mönster i form av dominerande, ofta väletablerade förlag, en
koncentrerad grupp översättare som står för hälften av alla översättningar under perioden,
återkommande kända författare samt konstellationer mellan dessa tre aktörer. Man kan se att
redan på global nivå försvåras översättningar mellan spanska och svenska av språkens perifera
positioner, och även om det svenska systemet är förhållandevist öppet för översatt litteratur
hamnar den spanskspråkiga litteraturen i periferin. De litterära aktörerna – författare, översättare
och förlag – påverkar översättningsflödena på olika sätt men framförallt genom texternas
utformning, konsekration och synlighet samt de aktörsrelationer som etableras. Förutom
aktörerna nämns även kulturella, ekonomiska och språkliga omständigheter som möjliga
påverkansfaktorer.

Avdelning/ar

 • Translation Program

Publiceringsår

2019

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • översättning
 • spanskspråkig skönlitteratur
 • bibliometri
 • översättningssociologi
 • system
 • litterära aktörer
 • litterära agenter

Handledare

 • Ingela Johansson