Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Down, down to Goblin-town — En kontrastiv studie av översättningen av verser i J.R.R. Tolkiens The Hobbit

Författare

 • Hannes Jansson Möller

Summary, in Swedish

I den här uppsatsen undersöks översättning av verser från engelska till svenska. Texten som ligger till grund för undersökningen är J.R.R. Tolkiens The Hobbit. Uppsatsen inleds med ett bakgrundskapitel som presenterar författaren, översättarna och deras respektive karriärer. Efter en redogörelse för materialet och urvalsprocessen analyseras de tre befintliga svenska översättningarna i en kvantitativ och en kvalitativ analys, med tillhörande teoriavsnitt som grundar sig på ordböcker och böcker om metrik och lyrikanalys. Fokus ligger på versernas strukturella mönster och återgivningen av dem, och syftet är att jämföra översättningarna med källtexten samt att uppdaga strategier och tendenser hos översättarna. Grunden i den kvantitativa analysen utgörs av 12 mekaniskt utvalda strofer från hela boken (var femte strof, från början till slut). Rimstrukturen i dessa strofer presenteras i en tabell för att hitta mönster, likheter och skillnader, vilka sedan framhävs och diskuteras i jämförelse med källtexten. Sedan presenteras och diskuteras allitterationer inom samma material på samma sätt och med samma syfte. Därefter kommer ett sammanvägande avsnitt där resultaten av båda kvantitativa delanalyser diskuteras för att skapa en helhetsbild av översättningarna. Efter denna sammanvägning presenteras den kvalitativa analysen, där två hela versenheter analyseras utefter ett tolkningsunderlag bestående av ett antal frågeställningar. I den kvalitativa analysen ligger fokus mer på det lexikala och tematiska innehållet samt återskapande av atmosfär och stämning. Det mest tydliga resultatet av undersökningen är att avståndet till källtexten har krympt över tid; de senare översättarna är mer källtexttrogna än den första, både i fråga om innehåll och form.

Avdelning/ar

 • Translation Program

Publiceringsår

2020

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • vers
 • rim
 • Tolkien
 • rimband
 • rimflätning
 • översättning
 • strof
 • allitteration
 • assonans

Handledare

 • Lisa Holm (Professor)