Lunds universitet samarbetar med Malmö stad om barnets rättigheter

2020 föreslås FN:s konvention om barnets rättigheter bli svensk lag. Malmö stad förbereder sig och vill genom omfattande kompetensutvecklingssatsningar bidra till att kommunens alla barn och ungdomar får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Om barnets bästa ska komma i främsta rummet är det viktigt att de aktörer som möter barn i sin yrkesroll får den utbildning och det stöd som krävs för att kunna förstå och tillämpa barnkonventionen i praktiken. Detta har Malmö stad förstått och redan börjat planera för.

Malmö stad har också tagit fram en utvecklingsplan, som ska lägga grunden för ett samordnat och systematiskt arbete kring barnkonventionen i stadens förvaltningar. Lunds universitet har fått det prestigefyllda uppdraget att stå för kompetensutveckling inom barnets rättigheter och kommer på så sätt bidra till implementeringen av utvecklingsplanen.

Åsa Pahlmblad
Åsa Pahlmblad
– Vi vill att utbildningsinsatsen ska ge kunskap i Malmö stad kring vad det innebär att omsätta barnkonventionen i praktisk handling i våra olika verksamheter. Genom samarbetet med Lunds universitet hoppas vi kunna kombinera aktuell forskning och mångsidig kompetens med praktik och ge utbildningsdeltagarna verktygen för att kunna stärka barnets rättigheter i Malmö stad, säger Åsa Pahlmblad, utvecklingssekreterare, Välfärdsavdelningen på Stadskontoret i Malmö stad.

 

Insatsen, som kommer att ske under 2018, består av en fördjupningsutbildning i barnkonventionen och barnets perspektiv samt handledning och processtöd för tillämpning av barnkonventionen i praktiken. Socialhögskolan och Rättssociologiska institutionen genomför utbildningen via Barnrättsinstitutet vid Lunds universitet, vars uppgift är att främja nationella såväl som internationella möten mellan forskning och praktik.

– Vi tror att samarbetet med Lunds universitet kommer ge en styrka i Malmö stads förändringsarbete genom att aktuell forskning kring barnets rättigheter förenas med det praktiska arbetet i våra verksamheter. Vi ser det också som en styrka att Lunds universitet har byggt upp utbildningen så att det finns en flexibilitet för att möta våra förvaltningars olika förutsättningar, genom till exempel behovsanpassad handledning och en involvering av förvaltningarna i planeringen av insatsen, säger Åsa Pahlmblad.

Uppdragsutbildningens genomförande kommer innebära att forskning förs ut från universitetet till samhället, men lika viktigt är det för Lunds universitet att fånga upp erfarenheter och behov från omvärlden.

Kerstin Svensson
– Barnrättsinstitutet vid Lunds universitet arbetar med forskare och lärare vid fyra-fem olika fakulteter eller områden och att vi då gemensamt under en längre tid får följa hur en stor kommun som Malmö stad arbetar med Barnkonventionen blir stimulerande och utmanande. Det kommer att bli en värdefull erfarenhet för oss som forskare och lärare, säger Kerstin Svensson, professor vid Socialhögskolan och utbildningsansvarig.

Fakta

Förvaltningar, nämnder och helägda bolag i Malmö stad ansvarar för att omsätta den nya utvecklingsplanens olika insatsområden i den egna verksamheten. Samordnare har utsetts till att ansvara för att planera och stödja arbetet med att integrera barnets rättigheter i respektive förvaltning. Under 2018 kommer samordnarna, tillsammans med kollegor, att kompetensutvecklas via Lunds universitet.

Kontakt

Maria Flores, biträdande avdelningschef på LUCE, avdelningen för uppdragsutbildning

Telefon: 046-222 14 61

E-post: maria [dot] flores [at] education [dot] lu [dot] se

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.