Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Intimitetens Omvandling och Relationsanarkistiska Strategier: en kritisk läsning av Anthony Giddens Intimitetens Omvandling

Författare

 • Ludvig Moritz

Summary, in Swedish

I vårt moderna samhälle är sättet vi organiserar intima relationer på föremål för offentlig diskussion och statt i förändring. Detta skriver Anthony Giddens om i boken Intimitetens omvandling (1992). På senare tid har en relationsform som kallas för relationsanarki (RA) vuxit fram. Mitt syfte är efter en kritisk läsning av Giddens undersöka relationen mellan hans teori och RA som praktik och erfarenhet. Som kontrast eller nyansering av Giddens tas också Zygmunt Bauman upp. Efter en inledande presentation av Giddens och Bauman och kritik av dessa, presenteras Pierre Bourdieus begrepp habitus vilket är användbart då det kombinerar känslighet för yttre strukturer med ett visst individuellt handlingsutrymme, och därigenom möjliggör förändring. Därefter undersöks diskussioner som förts på ett internetforum där RA diskuteras, och ur dessa identifieras olika samtalsämnen. De ämnen som är mest frekvent förekommande väljes ut för analys, dessa är strategier, praktiker, relationen till omvärlden, politik/feminism samt ord/begrepp. Som analytiskt verktyg används hermeneutik. Analysen visar på stora likheter mellan de praktiker och erfarenheter som diskuteras och Giddens teorier om den rena relationen och sammanflödande kärlek. Den kritik av Giddens optimism gällande den rena relationens möjligheter som kritiserats visar sig välgrundad. Vårt handlande påverkar inte bara oss själva utan också vår omgivning, och att organisera sina intima relationer på icketraditionella sätt tvingar människor i omgivningen till oönskad självreflektion av något de alltid tagit för givet.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2009

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

 • Social Sciences

Nyckelord

 • Anthony giddens
 • Zygmunt Bauman
 • Pierre Bourdieu
 • Habitus
 • Rena Relationen
 • Intimitet
 • Relationsanarki
 • Sociology
 • Sociologi

Handledare

 • Carl-Göran Heidegren