Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Management Fee – koncernintern fakturering av ledningskostnader ur ett skatterättsligt perspektiv

Management Fee - billing of Management costs within an organization from a taxation perspective

Författare

  • Fredrik Zenk

Summary, in Swedish

Management Fee, alltså betalning för intern koncernledning, är ett begrepp inom Transfer Pricing-området. Transfer Pricing är det engelska namnet på internprissättning. Detta ämnesområde har fått en allt större betydelse i dagens allt mer internationella värld och stora delar av världshandeln sker numera inom koncerner. Ämnets huvudregel är armlängdsprincipen vilken genomsyrar det regelverk som finns. Armlängdsprincipen går ut på att företag i intressegemenskap ska handla som företag som inte är i intressegemenskap. Den svenska varianten av denna regel återfinns i inkomstskattelagens 14 kap. 19§ och brukar kallas korrigeringsregeln, detta eftersom den möjliggör korrigering av felaktigt prissatta transaktioner i efterhand.

Uppsatsen tar ett brett grepp på Management Fee för att uppfylla syftet, vilket primärt är att analysera beskattningen av Management Fee utifrån ett antal viktiga skatterättsliga principer. Uppsatsen innehåller ingen internationell jämförelse, något som hade tillfört djup om uppsatsens längd hade tillåtit detta.

Området kännetecknas av en brist på praxis och lagstiftning, det mest auktoritära verket är istället OECD:s Transfer Pricing Guidelines. Detta verk berör de flesta frågeställningar som aktualiseras på Transfer Pricing-området. Dessvärre har Management Fee fallit lite mellan stolarna och begreppet berörs inte explicit i dokumentet. I Sverige har detta dokument en stark ställning efter ett uttalande från HFD i det omfattande Shellmålet (RÅ 1991 ref. 107). Skatteverket har efter detta gett verket allt för stort inflytande genom att i sin beskattningshandledning översätta dokumentet rakt av i sitt avsnitt om Transfer Pricing. I uppsatsen kritiserar jag detta, att ge ett dokument med rekommendationer från en intresseorganisation allt för stort inflytande anser jag vara farligt, det strider dessutom mot normgivningsmakten. I uppsatsen för jag dessutom ett resonemang rörande förhållandet mellan aktieägartjänster, kostnaderna för dessa ska bäras av moderbolaget, och Management Fee, som får faktureras till dotterbolag. I många fall är det en hårfin skillnad och jag anser att det går att ifrågasätta Management Fee ur denna synvinkel.

I övrigt kan konstateras att fakturering av Management Fee tillåts av Skatteverket, OECD, HFD med flera. Rättsläget är i detta avseende klart. Jag avslutar dock uppsatsen med att efterlysa en utredning av hela Transfer Pricing-området av lagstiftaren. Syftet med en utredning ska vara att skapa ett Transfer Pricing kapitel i IL. Detta eftersom dagens regelverk dels är uppbyggt kring två paragrafer och dels tillämpas OECD:s rapport i en allt för stor utsträckning.

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för Yrkesexamen (Avancerad nivå)

Ämne

  • Law and Political Science

Nyckelord

  • korrigeringsregeln
  • internprissättning
  • management fee
  • Transfer Pricing
  • skatterätt

Handledare

  • Axel Hilling (Doctor of Laws)