Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Behandling av personuppgifter vid Lunds universitet

Lunds universitet behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), dataskyddslagen 2018:218 och annan relevant lagstiftning.

Personuppgiftsansvar

Lunds universitet behandlar personuppgifter för att uppfylla sitt uppdrag som statlig myndighet och universitet.

Universitetets uppdrag är att tillhandahålla forskning och utbildning samt att samverka med samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid universitetet kommer till nytta.

All behandling av personuppgifter inom universitetet sker för att utföra dessa uppgifter. Endast personuppgifter som behövs för ändamålet ska behandlas.

Lunds universitet (org.nr. 202100-3211) är personuppgiftsansvarig för sådan behandling av personuppgifter som universitetet har bestämt ändamål och medel för.

Skyldigheter som statlig myndighet

Mycket av den information som finns vid Lunds universitet utgör allmänna handlingar eftersom universitetet är en myndighet.

Handlingarna diarieförs och vid begäran kommer handlingarna att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Det betyder att personuppgifter som finns i sådana handlingar kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Universitetet har i normalfallet inte rätt att efterforska till vem uppgifterna lämnas ut.

Lunds universitet är skyldigt att överföra vissa personuppgifter till andra myndigheter, såsom regeringskansliet, Riksrevisionen, Arbetsgivarverket och Statistiska centralbyrån. Detta görs för att samordna och följa upp statens verksamhet och för att kontrollera att statens medel används på rätt sätt.

Så länge sparas dina personuppgifter

Utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen är att universitetet som statlig myndighet ska bevara allmänna handlingar. Universitetet får endast gallra allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut.

Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.

Dina rättigheter som registrerad

Den som är registrerad har flera rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning.

Lunds universitet vill dock påminna om att myndigheten alltid måste följa de bestämmelser som gäller för myndigheter om bland annat allmänna handlingar, offentlighet och sekretess, diarieföring, arkivering samt gallring.

Detta innebär att dina rättigheter kan vara begränsade i de fall dina personuppgifter hanteras som ett led i universitetets uppdrag som statlig myndighet.

Rätt till tillgång

Du kan begära att få ett besked om huruvida Lunds universitet behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa, dvs ett registerutdrag, tillsammans med viss närmare information.

Kontakta oss skriftligen (via brev eller e-post) och ange ditt namn, personnummer, postadress och e-postadress. Registerutdraget skickas normalt kostnadsfritt till din bokföringsadress inom en månad.

Om din begäran är komplicerad kan det ta längre tid och om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får Lunds universitet ta ut en rimlig avgift eller vägra att tillmötesgå begäran.

Rätt att återta samtycke

I de fall Lunds universitet behandlar dina personuppgifter efter det att du gett ditt samtycke till detta, så har du rätt att ta tillbaka ditt samtycke.

Universitetet kommer då att upphöra att behandla dina personuppgifter för det ändamål du tidigare givit samtycke till.

Övriga rättigheter

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

När Lunds universitet behandlar personuppgifter inom ramen för sin myndighetsutövning eller för att kunna utföra andra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Om universitetet inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta behandla uppgifterna måste universitetet sluta med behandlingen av personuppgifterna.

Du har i vissa fall möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du även få dina personuppgifter raderade. Båda dessa rättigheter är begränsade vad gäller statliga myndigheter och gäller till exempel inte när dina personuppgifter behövs för att Lunds universitet ska kunna fullgöra sitt uppdrag att utbilda, forska eller samverka.

Om Lunds universitet behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig från universitetet för att använda dessa på annat håll, till exempel föra över uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Frågor och klagomål

Om du har frågor om hur Lunds universitet behandlar personuppgifter om dig kan du vända dig till universitetets dataskyddsombud på dataskyddsombud [at] lu [dot] se.

Om du har klagomål på hur Lunds universitet behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen:

Klagomål och tips – datainspektionen.se

 

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Lunds universitets dataskyddsombud

dataskyddsombud [at] lu [dot] se

Telefon:
046-222 00 00

Postadress:
Lunds universitet
Dataskyddsombud
Box 188
221 00 Lund

 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen