Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Trakasserier och sexuella trakasserier

Lunds universitet accepterar inte trakasserier och sexuella trakasserier. Här finns information om vad du kan göra om du som student skulle utsättas för, eller se något som du uppfattar som, trakasserier eller sexuella trakasserier.

Genvägar till sidans innehåll:

Vad är trakasserier och sexuella trakasserier?

Trakasserier och sexuella trakasserier är två former av diskriminering.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

De sju diskrimineringsgrunderna är

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet 
  • religion eller annan trosuppfattning 
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.

Det kan till exempel handla om att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar, att håna någon eller att medvetet försvåra dennes situation.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan till exempel handla om kommentarer och ord, att någon tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inviter och anspelningar.

Det är den som är utsatt som avgör vad som är oönskat, ovälkommet eller kränkande.

Om du blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier

Lunds universitet arbetar förebyggande med aktiva åtgärder för att minska riskerna för att trakasserier och sexuella trakasserier ska inträffa. Dessutom har vi rutiner för hur ärenden som rör trakasserier och sexuella trakasserier ska hanteras.

Så här gör du en anmälan

Om du är student och upplever att du blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier kan du vända dig till prefekten vid institutionen. Du kan också vända dig till någon annan anställd som du har förtroende för. Den anställde som du kontaktar har i sin tur ett ansvar att informera berörd prefekt.

Du kan också vända dig till din studentkår, ditt studerandeskyddsombud eller till studentombudet för råd och hjälp.

Din anmälan kan göras anonymt

Om du vill anmäla anonymt så kan du göra det. Prefekten kan då arbeta förebyggande och generellt med åtgärder så att liknande händelser inte sker i framtiden. Däremot kan universitetet inte utreda och driva ett ärende mot en enskild utpekad, eller grupp av enskilda utpekade, baserat på en anonym anmälan.

Detta händer när du anmäler

Prefekten ansvarar för att en utredning startar. Du ges möjlighet att berätta om vad som hänt, vilka som varit inblandade och om dina upplevelser. Har du sparat e-postmeddelanden, SMS eller annan korrespondens med den som du upplever har trakasserat dig kan sådant också tillföras underlaget för utredningen.

Utredningens syfte är att reda ut händelseförloppet och att bedöma om det inträffade faller inom ramen för diskrimineringslagens definitioner av trakasserier eller sexuella trakasserier.

Om det inträffade bedöms utgöra trakasserier eller sexuella trakasserier ansvarar den berörda prefekten dels för att handlingarna ska upphöra, dels för att förhindra att något liknande upprepas.

Ingen vid universitetet, vare sig enskild anställd eller student, får utsätta dig för repressalier på grund av att du har gjort en anmälan.

En student som utsätter annan student eller anställd för trakasserier eller sexuella trakasserier kan bli föremål för ett disciplinärende. Du hittar mer information om detta på vår webbsida om fusk, störningar och trakasserier.

Fusk, störningar och trakasserier

Mer information om disciplinärenden finns på Lunds universitets medarbetarwebb

Detta stöd kan du få

Vänta inte med att söka hjälp om du känner dig utsatt. Du som student ska känna dig trygg i att ta kontakt om du upplever dig trakasserad.

Det absolut viktigaste är att du vet att du alltid har rätt att få hjälp, råd och stöd om du upplever dig trakasserad. Du kan till exempel vända dig till Studenthälsan, studentombudet, ditt studerandeskyddsombud eller din studentkår.

Mer om stöd vid problem i din studiesituation

Om du blivit utsatt för kränkande beteende

Du kan uppleva ett beteende som kränkande även om det inte är kopplat till någon av diskrimineringsgrunderna eller är av sexuell natur. Lyft det med din prefekt, som är din närmaste ansvariga för arbets- och studiemiljön. Du kan också vända dig till ditt studerandeskyddsombud för råd och stöd.

Studerandeskyddsombud

Vem har ansvar för arbets- och studiemiljön?

Lunds universitet har ett ansvar att arbeta systematiskt och förebyggande med aktiva åtgärder mot diskriminering. Rektor vid Lunds universitet har det övergripande ansvaret för arbets- och studiemiljön. Det direkta ansvaret är delegerat till fakulteternas dekan och institutionernas prefekter.

Därutöver har alla anställda och studenter vid Lunds universitet ett ansvar att medverka till en god arbetsmiljö fri från trakasserier och sexuella trakasserier för både studenter och anställda.

Andra former av diskriminering

För information om andra former av diskriminering, och hur du kan gå vidare om du upplever dig diskriminerad på Lunds universitet hänvisar vi till Diskrimineringsombudsmannens webbplats.

Diskrimineringsombudsmannens webbplats - do.se

Kontaktinformation

Kontakta din prefekt, studentkår, studerandeskyddsombud eller motsvarande inom din institution/fakultet eller motsvarande.