Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Expertlista för press och media – coronavirus 

Lunds universitet har sammanställt en lista med experter som kan kommentera och bidra med kunskaper kring coronaviruset ur olika aspekter. 

Medicin och hälsa 

Hans Norrgren, docent i infektionssjukdomar, överläkare infektionsmedicin 
Telefon: 046-17 13 37 
E-post: 
hans [dot] norrgren [at] med [dot] lu [dot] se  
Forskning/expertområde: smittspridning och hur virus orsakar sjukdom, infektionsmedicin, global hälsa, Hiv-virus spridning i Afrika. 

Joakim Esbjörnsson, docent i virologi 
Tel: 0703-99 38 02 
E-post: joakim [dot] esbjornsson [at] med [dot] lu [dot] se 
Forskning/expertområde: smittspridning och hur virus orsakar sjukdom, medicinsk mikrobiologi, folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi 

Peter M Nilsson,  professor i klinisk kardiovaskulär forskning, överläkare, medicinhistoriker  
Tel: 040-332415, 0704-503456 
E-post: peter [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se 
Forskning/expertområde: internmedicin och epidemiologi, hypertoni (blodtrycksvärden som leder till ökad risk för morbiditet och mortalitet) och risk för hjärtkärlsjukdom, vanliga tillstånd/sjukdom hos denna patientgrupp med stor risk för allvarliga komplikationer vid smitta av covid-19.  
Peter M Nilsson är också medicinhistoriker och kan ge historiska perspektiv på tidigare epidemier/pandemier, exempelvis farsoter och karantän. 

Paul Franks, professor i epidemiologi 
Telefon: 040-391149, 0703045755 
E-post:
paul [dot] franks [at] med [dot] lu [dot] se (paul[dot]franks[at]med[dot]lu[dot]se) 
Leder COVID Symptom Study Sverige som ett forskningsprojekt vid Lunds universitet och Uppsala universitet. Syftet med studien är att öka kunskapen om covid-19 genom att frivilliga vuxna använder appen COVID Symptom Study Sverige för att dagligen registrera sina symptom. Genom studien kan forskarna kartlägga spridningen av covid-19 i Sverige, undersöka hur fort smitta sprids i olika delar av landet, förstå vilka grupper som riskerar att drabbas hårdast och få en bra bild över vilka symptom som är starkast förknippat med covid-19. 

Susanne Iwarsson, professor, aktivt och hälsosamt åldrande 
Tel: 0703-173111, 046-2221940 
E-post: susanne [dot] iwarsson [at] med [dot] lu [dot] se 
Forskning/expertområde: gerontologi, hälsovetenskap, boendefrågor, funktionshinder, preventiva insatser, boendefrågor, rehabilitering, folkhälsoarbete 

Lisa Ekstam, docent i arbetsterapi, forskargruppen delaktighet, åldrande och vardagsliv 
Telefon: 046-222 19 98, 072-561 80 24 
E-post: lisa [dot] ekstam [at] med [dot] lu [dot] se 
Forskning/expertområde: fokus på åldrande, aktivitet, delaktighet och hälsa 
Äldre över 70 år uppmanas stanna hemma och undvika sociala kontakter och äldreboende har besöksförbud. Lisa Ekstam kan bland annat svara på frågor kring vad ensamheten kan innebära, vad anhöriga och vårdpersonal kan göra för att minska oron hos äldre och skapa meningsfull aktivitet under omständigheterna. 

Inger Kristensson Hallström, professor, barn och familjers hälsa 
Tel: 0730-391920 
E-post: inger [dot] kristensson_hallstrom [at] med [dot] lu [dot] se
  

Charlotte Castor, barnsjuksköterska, forskare, barn och familjers hälsa 
Tel: 046-2221878 (kopplat till mobil) 
E-post: charlotte [dot] castor [at] med [dot] lu [dot] se 
Forskning/expertområde: Hur pratar man med barn om den oro som coronaviruset kan orsaka?  Hur kan barn uppleva denna situation? Vad är barns behov när sjukdom hotar samhället eller de själva? 

Lena Uller, docent resparatorisk immunofarmakologi 
Tel: 046-222 04 13, 070-2239445 
E-post: lena [dot] uller [at] med [dot] lu [dot] se 
Forskning/expertområde: förkylningsvirus (rhinovirus) . Försöker förstå varför patienter med lungsjukdomar som astma och KOL är särskilt drabbade och utvecklar svåra tillstånd när de drabbas av luftvägsinfektioner. Här finns många paralleller till coronaviruset. Tittar särskilt på vilka immunologiska mekanismer i lungan som kan vara påverkade av underliggande kroniska sjukdomarna och på vilka olika sätt man kan hitta nya behandlingsmöjligheter.  

Gunilla Westergren-Thorsson, professor lungmedicin 
Tel: 070-5946360 
E-post: gunilla [dot] westergren-thorsson [at] med [dot] lu [dot] se 
Forskning/expertområde: Cell- och molekylärbiologi lungmedicin, studerar hur lungans struktur förändras vid lungsjukdom och hur det påverkar lungans funktion och därmed andningen. Ingår i i studie där målet är att hitta så kallade biomarkörer som kan hjälpa till i diagnosen av vilka patienter med covid-19 som har en större risk för snabb utveckling av fibros i syfte att kunna sätta in rätt behandling i ett tidigt skede.

Darcy Wagner, docent, forskare lungbioengnieering och regneration 
Tel: 046-222 08 39 
E-post: darcy [dot] wagner [at] med [dot] lu [dot] se  
Det är stora variationer mellan olika arters lungor, vilket begränsar möjligheten att studera hur en covid-19-infekterad lunga svarar på olika läkemedel. Det hoppas Darcy Wagner nu lösa med hjälp av en human lungvävnadsmodell. Darcy Wagner utvecklar modeller baserade på mänsklig lungvävnad för att förse forskare med bättre verktyg för att förstå lungsjukdomar i sitt ursprungliga sammanhang och testa läkemedel ämnade för människor i just mänsklig vävnad. 

Hindrik Mulder, professor i molekylär metabolism (ämnesomsättning) vid Lunds universitet och legitimerad läkare vid endokrinologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus  
Telefon: 040-391023, 0702-926928 
E-post:  
hindrik [dot] mulder [at] med [dot] lu [dot] se 
Forskning/expertområde: i sin roll som legitimerad läkare möter Hindrik Mulder patienter med diabetes och diabetesrelaterade sjukdomar. I sin forskning studerar han vad som händer i de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln vid typ 2-diabetes och använder gensaxen CRISPR/Cas9 som instrument för att utveckla nya läkemedel.
[JS1] 

Martin L Olsson, professor i transfusionsmedicin vid Lunds universitet, forskargruppschef vid transfusionsmedicin, överläkare
Tel: 046-222 32 07, 070-577 32 07
E-post: martin_l [dot] olsson [at] med [dot] lu [dot] se

Forskning/expertområde: transfusionsmedicin, röda blodkroppar, hur blodgrupper är kopplade till benägenhet att få viss sjukdom och hur smittämnen (t.ex. bakterier, virus och parasiter) kan utnyttja blodgruppsmolekyler som receptorer för att infektera celler.

Per Björkman, professor i infektionsmedicin Lunds universitet, specialistläkare klinisk infektionsmedicin vid SUS
Tel: 040-337711, 0768-111978
E-post: per [dot] bjorkman [at] med [dot] lu [dot] se

Forskning/expertområde: infektionsmedicin, globala hälsofrågor; förutsättningar och utmaningar i andra delar av världen vid epidemier och pandemier

Sandra Lindstedt Ingemansson, docent thoraxkirurgi vid Lunds universitet och överläkare, thoraxkirurg på SUS
Mobil: 073-7220580
E-post: sandra [dot] lindstedt_ingemansson [at] med [dot] lu [dot] se

Forskning/expertområde:  kan svara på frågor kring respiratorvård och ECMO-behandling. Sätter upp forskning kring en ny typ av diagnosmetod för covid-19 för patienter som ligger i respirator.

Gisela Priebe, leg.psykolog/psykoterapeut, docent
E-post: Gisela [dot] Priebe [at] psy [dot] lu [dot] se
Forskning/expertområde: mitt forskningsområde är Barns och ungas samt vuxnas utsatthet och psykiska hälsa. Här ingår bland annat våld i nära relationer. 

Jonas Björk, professor i epidemiologi
Mobil: +46702-132972
Telefon: +4646-2226916
E-post: jonas [dot] bjork [at] med [dot] lu [dot] se
Kan kommentera pandemin ur ett epidemiologiskt perspektiv.  
Skicka gärna ett kort e-mail eller SMS i förväg och förklara ditt ärende

Anna Jöud, docent i epidemiologi, arbetar i den regionala analysgruppen med ansvar för prognoser (vårdplatser) i Region Skåne
E-post: anna [dot] joud [at] med [dot] lu [dot] se
Mobil: +4672-5471502.
Pågående covid19-forskning inom prognosmodeller över vårdbehov och betydelse av olika interventioner som syftar till att minska smittspridningen 

Jan Nilsson, professor experimentell hjärtkärlforskning
Telefon: +4640391230
E-post: jan [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se
Ingår i Vetenskapsakademiens expertgrupp där Jan Nilssons roll är att titta på vad pandemin betytt för vården och omhändertagandet av andra kroniska sjukdomar.

Magnus Rasmussen, professor i infektionsmedicin och specialistläkare
Telefon: +46462221797
E-post: magnus [dot] rasmussen [at] med [dot] lu [dot] se
Har flera pågående forskningsprojekt kring covid-19, har en god överblick över forskningsläget inom infektionsmedicin och kan kommentera pandemin ut ett infektionsmedicinskt perspektiv.

Carl-Johan Fraenkel
E-post: carl-johan [dot] fraenkel [at] med [dot] lu [dot] se

Med dr och överläkare och specialist i infektionsmedicin och vårdhygien. Aktiv forskning kring luftsmitta av covid-19. God överblick av spridningsvägar, utbrottshantering och skydd mot smitta i vården.

Fredrik Kahn, forskare inom infektionsmedicin
E-post: fredrik [dot] kahn [at] med [dot] lu [dot] se

Forskar om immundysreglering vid allvarliga infektioner. Ansvarig för SUS behandlingsriktlinjer gällande COVID-19 och sitter som representant för Lunds universitet i Richard Bergströms vetenskapliga referensgrupp rörande vaccin mot covid-19. Flera regionala och nationella uppdrag inom sepsis och vaccination.  

Post covid/långtidscovid

Malin Inghammar, infektionsläkare, sektionschef på Skånes universitetssjukhus. Forskare och docent i infektionsmedicin vid Lunds universitet. Initiativtagare till post covid-mottagningen på Skånes universitetssjukhus
Kontakt: 046-171130, malin [dot] inghammar [at] med [dot] lu [dot] se

Per Åkesson, infektionsläkare på Skånes universitetssjukhus. Forskare i infektionsmedicin vid Lunds universitet. Ansvarig för den nya post covid-mottagningen på Skånes universitetssjukhus.
Kontakt: 0708-600325 046-172821, per [dot] akesson [at] med [dot] lu [dot] se

Gisela Lilja. Arbetsterapeut, Med dr, Chefsarbetsterapeut Skånes universitetssjukhus, forskare Lunds universitet
Forskningsområde: uppföljning, återhämtning och kvarstående symtom efter intensivvård (hjärtstopp, svår covid-19). Ansvarar för uppföljning i en regional studie där svårt sjuka Covid 19 från samtliga IVA i Skåne följs upp efter 3 och 12 månader. Medverkar i nationellt kunskapsstyrningsarbete; under hösten 2020 i en nationell arbetsgrupp för uppföljning efter covid-19 och nu senast som sakkunnig i Socialstyrelsens arbete att ta fram ett kunskapsstöd vid postcovid. Sitter med i styrgruppen för uppföljning postcovid vid infektionskliniken SUS, samt deltar vid den nystartade multidiciplinära ronden. Har en bakgrund inom neurorehabilitering.
Kontakt: 
Tel: 046-176084, E-post: gisela [dot] lilja [at] med [dot] lu [dot] se

Hans Friberg, adjungerad professor vid Lunds universitet och överläkare anestesiologi- och intensivvård vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.
Forskningsledare för studie med uppföljningen av svårt sjuka covid 19-patienter med i nuläget över 400 patienter inkluderade. Utöver uppföljningen samlas seriella blodprover in för att studera olika biomarkörer.
Kontakt: 
Telefon: 0708-144894, E-post: hans [dot] friberg [at] med [dot] lu [dot] se, hans [dot] friberg [at] skane [dot] se 

Hélène Pessah-Rasmussen, docent i neurologi vid Lunds universitet, specialist i neurologi och rehabiliteringsmedicin, överläkare/sektionschef rehabiliteringsmedicin Skånes universitetssjukhus.
Forskning/expertområde:  Strukturerad uppföljning efter stroke. Utfall efter sjukdom främst avseende aktivitet och delaktighet. Rehabilitering: interventioner/RCT, återgång till arbete, specialistrehabilitering i hemmiljö. Built Environments to support rehabilitation. Neuroepidemiologi.
Kontakt: 
Telefon: 040-331987 , E-post: Helene [dot] Pessah [at] skane [dot] se, helene [dot] pessah-rasmussen [at] med [dot] lu [dot] se

Fredrik Kahn, forskare inom infektionsmedicin
E-post: fredrik [dot] kahn [at] med [dot] lu [dot] se

Forskar om immundysreglering vid allvarliga infektioner. Ansvarig för SUS behandlingsriktlinjer gällande COVID-19 och sitter som representant för Lunds universitet i Richard Bergströms vetenskapliga referensgrupp rörande vaccin mot covid-19. Flera regionala och nationella uppdrag inom sepsis och vaccination.  

Ekonomi och samhälle


Lars Jonung, professor emeritus i nationalekonomi 
Mobil: 070-274 02 73
E-post: lars [dot] jonung [at] nek [dot] lu [dot] se (lars[dot]jonung[at]nek[dot]lu[dot]se)
Forskning/expertområde: Har mångårig erfarenhet av forskning inom penning- och finanspolitik, ekonomiska kriser, Riksbankens historia, inflations-förväntningar, prisregleringspolitik, valutaunioner och ekonomisk idéhistoria. Gällande corona kan han kommentera och initierat reflektera över de samhällsekonomiska konsekvenserna av pandemier och valet av ekonomisk politik för att möta pandemier. Lars är en av författarna till den första studien (från 2006) av hur just en pandemi kan påverka Europas ekonomi. Rapporten hittar du här: https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication708_en.pdf

Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi
Mobil: 0733-97 88 90
E-post: fredrik [dot] sjoholm [at] nek [dot] lu [dot] se (fredrik[dot]sjoholm[at]nek[dot]lu[dot]se)
Forskning/expertområde Forskar inom internationell ekonomi, mer specifikt om multinationella företag och internationell handel. Även om globaliseringens effekter på till exempel ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Fredrik kan bland annat svara på frågor om hur det nya coronaviruset påverkar företag, internationell handel, ekonomisk integration och globalisering i största allmänhet.

Susanne Arvidsson, docent företagsekonomi med inriktning på finansiering på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 
Mobil: 070-30 63 697 
E-post:  susanne [dot] arvidsson [at] fek [dot] lu [dot] se 
Forskning/expertområde: Forskar sedan drygt 20 år kring hållbarhet utifrån olika perspektiv. Hur ställer vi om våra liv till mer hållbara sådana? Hur påverkar den rådande coronaviruspandemin vilka företag som får uppsving? Vilka branscher står inför kristider? Susanne kan dra paralleller till hur coronakrisen förändrar folks beteende till ett mer hållbart sådant: Folk äter mer vegetariskt och undviker kött. De arbetar hemifrån och utnyttjar tekniska hjälpmedel som innebär att resande och CO2-utsläpp minskar. Kanske kommer denna kris att kunna påskynda omställningen till mer hållbara universitet och företag? Ser möjligheter där denna fruktansvärda kris, ändå kan ge positiva effekter för solidaritet, medmänsklighet och miljön. Noterar dock också att pandemin kommer att få oöverblickbara konsekvenser på vår ekonomi och näringsliv, såväl på makro- som mikronivå. 

Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 
Mobil: 070-288 08 93 
E-post: fredrik_n_g [dot] andersson [at] nek [dot] lu [dot] se 
Forskning/expertområde: Makroekonom med fokus på ekonomiska övergångar på lång sikt. Studerar vilka effekter en övergång till en kolfri ekonomi skulle få samt vilka effekter just ekonomiska kriser har på ekonomin. Kan uttala sig om hur coronaviruspandemin ser ut att påverka ekonomin på kort och lång sikt. Kan också dra paralleller till tidigare ekonomiska kriser och till svensk penning- och finanspolitik. 

Kommenterande artikel, fri att använda i sin helhet eller redigerad, se https://ehl.lu.se/nyheter/forskarna-varldsekonomin-haller-pa-att-frysa-till-is 

Agneta Kruse, senior universitetslektor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan
Mobil: 0738-28 32 10
E-post: agneta [dot] kruse [at] nek [dot] lu [dot] se (agneta[dot]kruse[at]nek[dot]lu[dot]se)
Forskning/expertområde: Kan svara på frågor om effekterna på det svenska pensionssystemet med anledning av coronakrisen.

Anna Häger Glenngård, docent i företagsekonomi
Mobil: 0736-348487
E-post: anna [dot] glenngard [at] fek [dot] lu [dot] se (anna[dot]glenngard[at]fek[dot]lu[dot]se)
Forskning/expertområde: Forskar på sjukvårdens styrning och ledning. Fokus ligger bland annat på hur styrningen av vården ska kunna balansera olika – ofta motstridiga – målsättningar. En annan central fråga är hur uppföljning och annan styrning av vad vårdgivare gör ska kunna säkerställa såväl en klok användning av skattemedel och möjliggöra utveckling och innovationer på verksamhetsnivå. Med anledning av coronavirusetläggs allt fokus på att lösa det dagliga arbetet i vården på kort sikt. Anna Häger Glenngård kan svara på frågor kring vad detta innebär för mer strategiska målsättningar samt balansen mellan tillit och kontroll i styrningen av vårdgivare.

Niclas Andrén, universitetslektor i företagsekonomi, särskilt företagsfinansiering
Telefon: 046-222 46 66, 0739-78 51 61
E-post: niclas [dot] andren [at] fek [dot] lu [dot] se (niclas[dot]andren[at]fek[dot]lu[dot]se)
Forskning/expertområde: Forskar med fokus på företagsfinansiering, företagets riskhantering och kreditbedömning. Niclas kan svara på frågor kring coronaviruset som berör hans forskningsområden, till exempel hur företag kan påverkas av krispaket för att mildra krisens effekter.

Ulf Gerdtham, professor hälsoekonomi 
Tel: 046-222 48 10, 076-887 12 04 
E-post: ulf [dot] gerdtham [at] med [dot] lu [dot] se 
Forskning/expertområde: ojämlikhet i hälsa och sambandet mellan socioekonomiska faktorer och hälsa, ekonomiska utvärderingar av hälsoinsatser och policy’s samt ekonomiska konsekvenser av hälsa, hälsoinsatser och hälsorelaterat beteende 

Johan Jarl, forskare hälsoekonomi 
Tel: 0733-698494 
E-post: johan [dot] jarl [at] med [dot] lu [dot] se 
Forskning/expertområde: samhällsekonomiska konsekvenser av sjukdom, hälsorelaterat beteende och behandling; ekonomiska utvärderingar av hälsoinsatser. 

Åsa Hansson, nationalekonom vid Ekonomihögskolan och forskare i fastighetsvetenskap vid LTH, ledamot i finanspolitiska rådet.
E-post: asa [dot] hansson [at] nek [dot] lu [dot] se (asa[dot]hansson[at]nek[dot]lu[dot]se)
Konsekvenser på skatter och regeringens finanspolitik.

Åsa Knaggård, universitetslektor i statsvetenskap 
Telefon: 046-222 01 64 
E-post: asa [dot] knaggard [at] svet [dot] lu [dot] se 
Forskning/expertområde: forskar bland annat på relationen mellan vetenskap och politik kan uttala sig om hur politiker kan fatta beslut under den stora osäkerhet som finns om Corona-epidemin och dess påverkan på samhället. 

Douglas Brommesson, statsvetenskap
Telefon: +46 46 222 89 48
E-post: douglas [dot] brommesson [at] svet [dot] lu [dot] se (douglas[dot]brommesson[at]svet[dot]lu[dot]se)
Krishantering, försörjningsberedskap och civilt försvar

Rikard Bengtsson, statsvetenskap
Telefon: +46 46 222 89 30
E-post: rikard [dot] bengtsson [at] svet [dot] lu [dot] se (rikard[dot]bengtsson[at]svet[dot]lu[dot]se)
EU-samarbetet och EU:s relation till omvärlden ur ett Corona-perspektiv. Rikard forskar huvudsakligen om säkerhetspolitik och internationella relationer. Tre sammanflätade områden definierar hans forskningsprofil: Regionalt samarbete och regional säkerhet, med särskilt fokus på Europa, Den globala politiska ordningen och Global politisk ekonomi, med särskilt fokus på global och regional handel, utvecklingsfrågor samt strategiska flöden och beroendeförhållanden. 

Helena Sandberg, docent i medie- och kommunikatiosvetenskap 
Telefon: 046-2220329  eller 0706-119180 
E-post: helena [dot] sandberg [at] kom [dot] lu [dot] se 
Forskning/expertområde: Forskar om medier och hälsa och kan uttala sig om hälsojournalistik, risker och hälsokommunikation, hälsokampanjer, digital hälsa och health literacy. 

Joanna Doona, programkoordinator inom medie- och kommunikationsvetenskap 
Telefon: 046–222 08 14 
E-post: joanna [dot] doona [at] kom [dot] lu [dot] se 
Forskning/expertområde: Kan uttala sig om humor och skämt på sociala medier i Corona-tider och hur humor och politisk satir frodas kring Corona. 

Cecilia Fredriksson, professor, institutionen för service management och tjänstevetenskap  
E-post: cecilia [dot] fredriksson [at] ism [dot] lu [dot] se 
Tel: +46 42 35 66 42  
Expertområde: kan uttala sig om  konsumtionens sociala funktion, och om konsekvenserna av det oväntade köpstopp som råder. 

Ola Thuvesson, universitetslektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap  
E-post: ola [dot] thufvesson [at] ism [dot] lu [dot] se  
Tel: +46 42 356618
Expertområde: kan tala om temat ”stadskärnor”, ”vilken plats vill man ha och hur stödjer man en sådan” mm ”allt det här är ju en fullskalesimulering av  mångas digitala drömsamhälle där alla sitter hemma och glor på skärmar och handlar på nätet. Att mycket av tjänstesektorn på temat upplevelse/möten tar smällen först när ett samhälle stänger igen är väldigt tydligt. 

Stefan Gössling, professor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap. 
E-post: stefan [dot] gossling [at] ism [dot] lu [dot] se 
Tel: +46 70 492 26 34. 
Expertområde: En av världen mest publicerade forskare på temat resande och hållbart resande 

Jan-Henrik Nilsson, universitetslektor, Inst. För service management och tjänstevetenskap 
E-post: jan-henrik [dot] nilsson [at] ism [dot] lu [dot] se 
Tel: +46 42 35 66 37
Expertområde: Besöksnäringen  

Malin Zillinger, universitetslektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap. Telefon: +46 42 35 66 11 
E-post: malin [dot] zillinger [at] ism [dot] lu [dot] se 
Expertområde: Kan prata om hur kriser brukar hänga ihop med innovationer i besöksnäringen; människors vardagsmobilitet; hur digitalisering och förtroende spelar roll när människor söker efter information om platser och allmänt om turism + besöksnäring. 

Humaniora

Jakob Löfgren, doktor i folkloristik och populärkulturforskare samt projektforskare i Etnologi, Forskningsnoden för populärkultur. Kan ställa upp med expertis om den folklore och kulturella produktion som uppstår i samband med denna kris. Tex frågor rörande: Corona-viruset och populärkultur; humor; Fake-news och/eller Corona och moralpanik.  
E-post: jakob [dot] lofgren [at] kultur [dot] lu [dot] se  
Telefon: 0735-950069 

Katarzyna Herd, etnolog och har forskat/föreläst om rädsla, rykte, spridning av information och känslor som sprids. Man inte bara ha fakta, man måste tro eller inte trå på fakta. Jag har jobbat en del om humör och vitsar i hemska tider. Det kommer mycket nu och visar hur internet sprider folklore. Vi har redan corona-folklore. Ser paralleller mellan corona-info och en studie om häxeri i norra Frankrike på 1970-talet (Deadly words av Jeanne Favret-Saada). Det var mycket makt i ord och hur man berättade att man var 'förhäxad'. Kan även prata om idrott och fotboll under Corona.
Telefon: 0708-131410 
E-post: katarzyna [dot] herd [at] kultur [dot] lu [dot] se 

Marie Cronqvist, universitetslektor i mediehistoria och journalistik 
Civilförsvar, psykologiskt försvar och krisinformation ur ett historiskt perspektiv 
Har forskat om bland annat skriften ”Om kriget kommer” och svensk civilförsvarskultur under kalla kriget, forskar just nu om psykologiskt försvar och hur man har tänkt kring medier och kommunikation inom totalförsvaret  
Länk till profil: https://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/marie-cronqvist(1bb93c01-ca16-4c48-b40b-e54cf19ac329).html 
Telefon: 0733198862 
E-post: marie [dot] cronqvist [at] kom [dot] lu [dot] se  

Lizette Gradén, docent, forskare i etnologi
Mobil:0700-321482
E-post: lizette [dot] graden [at] kultur [dot] lu [dot] se
Forskning/expertområde: Kulturarvsfrågor med fokus på museer, mobilitet och migration samt på folkliga traditioner och konstnärliga processer. Särskilt kunskap om kulturarvskapande i kölvattnet av migration från Sverige till USA, både i historisk tid och samtiden. Studerar kulturarvens villkor på museer i dagens kulturekonomi och beroende på museernas huvudmän och geografiska läge. Arbetar just nu tillsammans med Tom O’Dell, professor i etnologi vid Lunds universitet i projektet ”Vems kulturarv räknas när budgeten är tajt: en etnologisk studie av museer i dagens kulturekonomi. Kan uttala sig om hur coronaviruspandemin ser ut att påverka museerna på kort och lång sikt och beroende på huvudman och geografiskt läge.

Olof Sundin, informationsvetenskap  
Telefon: 0707-314549 
E-post: olof [dot] sundin [at] kultur [dot] lu [dot] se  
Kan prata om sociala medier, källkritik och tillit i coronans tidevarv.  

Björn Magnusson-Staaf, museolog  
Telefon: 0768-78 56 86 
E-post: bjorn [dot] magnusson_staaf [at] kultur [dot] lu [dot] se  
Kan prata om den Justinianska pesten 540-talet e.Kr och klimatkrisen på 530-talet. "Katastroferna som lade den antika världen i ruin och grunden för det medeltida samhället".  

Karin Salomonsson, etnolog  
Telefon: 070 5881519 
E-post: karin [dot] salomonsson [at] kultur [dot] lu [dot] se  
Kan prata om smutsiga kontanter och motbjudande kortterminaler – vad är värst!? Coronavirusets effekter på omvandlingen till ett kontantlöst samhälle.  

Rachel Irwin, socialantropolog
Telefon: 0769099616 
E-post: rachel [dot] irwin [at] kultur [dot] lu [dot] se 

  • Tema 1: WHO & International Health Regulations. Vad gör WHO, hur fattar WHO beslut, och vad är den International Health Regulations? Hur kommer viruset att påverka WHOs framtid? 
  • Tema 2: Jämförelse mellan USA och Sverige. Hur reagerar folk i USA jämfört med Sverige?  Hur ser vardagsliv ut under pandemi? Hur kommer viruset att påverka samhället, ekonomi och valet 2020?     

Susanne Lundin, etnolog 
Mobil: +46722101122 
Email: susanne [dot] lundin [at] kultur [dot] lu [dot] se 
Skype: mariasusannelundin 
Vi kan dra nytta av etnografiska studier av samhällen och människor i kris för att få insikter i några av de processer som sker i Coronavirusets spår.
Exempel Susanne Lundin:  

  • I Sverige tilltar online köp av alla mediciner. Även på illegala sajter. Här cirkulerar ofta falska mediciner. I Coronavirusets spår hamstrar människor mängder av mediciner och det finns stora risker att detta sker på farliga sajter.
  • Interpol har i Coronavirusets spår beslagtagit stora kvantiteter av produkter som utger sig för att skydda mot Corona liksom andra skyddsprodukter som inte fungerar. Här finns stora likheter med malariaprodukter där falska mediciner säljs och även falska skyddsprodukter (myggnät, myggmedel mm som inte fungerar). 

Michael Tapper, docent i filmvetenskap, FM i journalistik, filmkritiker 
Tel: +46-(0)70-9821495 
E-post: michael [dot] tapper [at] icloud [dot] com 
Expertområde: Skrivit om skräck, science fiction, moralpanik, dystopier och katastroffilmer - mycket på grund av att det var genrer och trender som präglade populärkulturen mot slutet av 1900-talet och som fått ny aktualitet i spåren av coronaepidemin. Här finns berättarmönster som går igen i dagens ryktesspridning på nätet och politiska propaganda. 

Gloria Mähringer, praktisk filosofi 
E-post: gloria [dot] mahringer [at] fil [dot] lu [dot] se 
Forskning/expertområde: forskar om individuell moral i social kontext; kan uttala sig om individuella moraliska plikter, förlitande på experter och myndigheter i krissituationer, gränser och risker med individuell moral i bemötandet av kollektiva kriser. 

Anna W Gustafsson, docent i svenska 
Telefon: 046-222 98 46 
E-post: anna_w [dot] gustafsson [at] nordlund [dot] lu [dot] se 
Forskning/expertområde: Kan prata om hur vi använder metaforer när vi talar om kriser och/eller sjukdomar. Forskat om metaforer och cancer, och om metaforer och finanskrisen. 

Magnus Johansson, doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap
Telefon: 0708-99 48 36
E-post: magnus [dot] johansson [at] kom [dot] lu [dot] se (magnus[dot]johansson[at]kom[dot]lu[dot]se)
Forskning/expertområde: Jag forskar om familjer, föräldraskap och medier med fokus på moral och värderingar kring medieanvändning i vardagslivet. Speciellt fokus är på hur det ideala föräldraskapet ser ut i vårt skärmsamhälle. Jag forskar inte på barn utan på föräldrar. Eftersom fler familjer stannar hemma under Coronaepidemin kan exempelvis skärmanvändning, datorspelande eller liknande medieanvändning leda till konflikter i vardagen som ofta är svårlösta och tyngande för både föräldrar och barn.

 

Juridik 


Titti Mattsson, Professor. Kan uttala sig om följande forskningsområden som innefattar socialrätt, health law, barnrätt och äldrerätt.   
E-post: titti [dot] mattsson [at] jur [dot] lu [dot] se  
Telefon: +46 46 222 10 24  
Länk till sida i forskningsportalen: https://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/titti-mattsson(f903857a-5a15-4933-86e5-1da67ca84a99).html 

 

Teknik och naturvetenskap 


Misse Wester, professor vid avdelningen för Riskhantering och samhällssäkerhet. 
E-post: misse [dot] wester [at] risk [dot] lth [dot] se 
Forskning/expertområde: Krishantering och riskkommunikation. Lång erfarenhet av att studera kriser och med detta ledning, samverkan, beslutsfattande och riskkommunikation. 

Christian Uhr, docent vid avdelningen för Riskhantering och samhällssäkerhet. 
E-post: christian [dot] uhr [at] risk [dot] lth [dot] se 
Forskning/expertområde: Krishantering och riskkommunikation. Lång erfarenhet av att studera kriser med fokus på ledning. 

Ulf Ellervik, professor vid Centrum för analys och syntes, 
Tel: 046-222 82 20, 070-220 53 94 
E-post: ulf [dot] ellervik [at] chem [dot] lu [dot] se 
Forskning/expertområde: Hur man skapar läkemedel mot virus i allmänhet och corona i synnerhet. Kan också prata allmänt om varför tvål och vatten är så pass bra mot virus. Aktuell med en gratis e-bok om just virus. 

Sara Maad Sasane, universitetslektor och docent i matematik,
Tel: 0708-704748
E-post: sara [dot] maad_sasane [at] math [dot] lth [dot] se (sara[dot]maad_sasane[at]math[dot]lth[dot]se)
Forskning/expertområde: Sara Maad Sasane har arbetat med en smittspridningsmodell (så kallad SIR-modell) med tillämpning för antibiotikaresistens. Denna modell kan användas för att modellera corona-epidemin.

Mario Natiello, professor i tillämpad matematik
Tel: 0733-686173
E-post: mario [dot] natiello [at] math [dot] lth [dot] se (mario[dot]natiello[at]math[dot]lth[dot]se)
Forskning/expertområde: Mario Natiello arbetar inom så kallad stokastisk populationsdynamik kring virussjukdomar som till exempel denguefeber. Har ett brett kontaktnät med forskare från matematik, fysik, teoretisk och fysikalisk kemi, entomologi, med mera.

Fredrik Kopsch, fastighetsvetenskap 
Telefon: +46 46 222 01 22
E-post: fredrik [dot] kopsch [at] lth [dot] lu [dot] se (fredrik[dot]kopsch[at]lth[dot]lu[dot]se)
Forskar om bostadsmarknader i allmänhet och den svenska hyresmarknaden i synnerhet. Intresseras sig bland annat för hur omfördelning av resurser kan gå till bostadsmarknaden, och hur den faktiskt går till. Kan uttala sig om möjliga kortsiktiga åtgärder, både från politiken och civilsamhället, att ta till för att överbrygga eventuella problem som uppstår för hushållen i samband med uteblivna inkomster till följd av Corona-epidemin, samt om långsiktiga åtgärder för att söka lösa andra effekter på bostadsmarknaden i stort.

Maria Kihl, professor i internetsystem 
Telefon: + 46 46 2229010, +46 76 141 73 75
E-post: maria [dot] kihl [at] eit [dot] lth [dot] se (maria[dot]kihl[at]eit[dot]lth[dot]se)
Forskning/expertområde: Kan ge kommentar till att EU föreslagit begränsad internet i Coronakrisens spår för att säkerställa bredband åt nödvändiga sektorer i samhället.

Björn Landfeldt, professor i Internetarkitektur  
Telefon: +46 46 222 44 07
E-post: bjorn [dot] landfeldt [at] eit [dot] lth [dot] se (bjorn[dot]landfeldt[at]eit[dot]lth[dot]se)
Forskning/expertområde: Kan ge kommentar till att EU föreslagit begränsad internet i Coronakrisens spår för att säkerställa bredband åt nödvändiga sektorer i samhället.

Markku Rummukainen, professor i klimatologi, Centrum för miljö- och klimatforskning
Mobil: 0708-18 6889
E-post: Markku [dot] rummukainen [at] cec [dot] lu [dot] se (Markku[dot]rummukainen[at]cec[dot]lu[dot]se)
Forskning/expertområde: expert på utsläpp och klimateffekter relaterade till corona-krisen

Ullrika Sahlin, universitetslektor i ekologisk-ekonomisk modellering, Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) 
Telefon: +46 73 827 44 32
E-post: ullrika [dot] sahlin [at] cec [dot] lu [dot] se (ullrika[dot]sahlin[at]cec[dot]lu[dot]se) 
Forskning/expertområde: expert på risk och osäkerhet – kvantifiering av osäkerhet och hur osäkerhet hanteras vid beslutsfattande.

Erik Swietlicki, professor i kärnfysik LTH
Telefon: +46 46 222 96 80, +46 70 992 45 12
E-post: erik [dot] swietlicki [at] nuclear [dot] lu [dot] se (erik[dot]swietlicki[at]nuclear[dot]lu[dot]se) 
Forskning/expertområde: aerosoler/partiklar, luftföroreningar, moln, klimat, meteorologi och atmosfärforskning, klimatforskning, miljövetenskap, observationer, modellering, hälsa.

 

 

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.