Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studie om covid-19-vaccin väcker uppmärksamhet

Bild till vänster visar petriskålar för cellodling i laboratorium. Bild till höger visar Celler från cellinjen forskarna använt i studien om huruvida RNA från SARS-CoV-2 kan omvandlas till DNA och integreras i cellernas arvsmassa. Foto.
Till vä: Petriskålar för cellodling i laboratorium. Till hö: Celler från cellinjen forskarna använt i studien om huruvida RNA från SARS-CoV-2 kan omvandlas till DNA och integreras i cellernas arvsmassa. Foto: Massimo De Marinis and Yang de Marinis.

På bara en dryg vecka har en ny studie om hur Pfizer BioNTechs covid-19-vaccin (BNT162b2) påverkar humana leverceller i odlingsskål väckt stort intresse. Studien har hittills fått nästan 800 000 läsningar och resultaten sprids i sociala medier, där den i flera fall även misstolkas. Men vilka resultat handlar det om, och hur ska de förstås? Två av forskarna bakom studien, forskarna Yang de Marinis och Magnus Rasmussen, delar sin syn.

Bakgrunden till forskningen, berättar forskarna, är en studie* som publicerades 2021 i PNAS. Forskare från bland annat MIT hade studerat mänskliga celler i cellodlingsskål, så kallad petriskål, och huruvida RNA från SARS-CoV-2 kan omvandlas till DNA och integreras i arvsmassan hos celler infekterade med viruset.

– Det fick oss att undra om detta även kan ske med Pfizer BioNTechs vaccin, som ju innehåller mRNA motsvarande SARS-CoV-2 spikeprotein. I djurstudier som Pfizer genomfört på vaccinet har man sett att cirka 18 procent av vaccinet ansamlas i levern redan 30 minuter efter att vaccinet injiceras och därför valde vi att studera frågan i just leverceller, säger Yang de Marinis, docent vid Lunds universitet, och huvudförfattare till den nu uppmärksammade studien.

*Länk till studie publicerad i PNAS 2021
**Länk till EMA Assessment Report (PDF)

Pfizer BioNTechs covid-19-vaccin (BNT162b2) innehåller mRNA som gör att spikproteinet tillverkas i våra celler.
– Det har tidigare antagits att mRNA-vacciner inte kan påverka DNA i människokroppens celler. Fynden i vår artikel väcker frågor kring huruvida detta stämmer, säger Magnus Rasmussen, professor vid Lunds universitet och infektionsläkare vid Skånes universitetssjukhus, medförfattare till studien.

Vilka resultat såg ni?

– Vår publikation är den första in vitro-studien* om omvandling av mRNA-vaccin mot Covid-19 till DNA, inuti cellerna av mänskligt ursprung.  Vi visar att vaccinet tar sig in i levercellerna från cellinjen så tidigt som 6 timmar efter att vaccinet tillförts. Vi såg också att uttrycket av LINE-1-genen ändras i cellerna när vi tillför vaccinet och att proteinet LINE-1, som tillverkas från den genen, fanns i cellkärnan. Vi såg att det fanns DNA omvandlat från vaccinets mRNA i de värdceller vi studerade, säger Yang de Marinis.
* In vitro betyder att man studerat sin frågeställning i provrör på celler, inte i människa


Vilka viktiga begränsningar har studien?

– Studien är utförd på humana leverceller från en cellinje. Det är ett bra verktyg när man studerar molekylära och cellulära processer, de är enkla att forska på och eftersom cellinjerna finns lättillgängliga börjar vi ofta där. Men man ska också betänka att cellinjer skiljer sig från celler i en levande organism och därför är det nu viktigt att detta studeras också i människa, säger Yang de Marinis.

– När man värderar resultaten från vår studie ska man vara medveten om att de här cellerna är mer genetiskt instabila än våra kroppsegna leverceller, säger Magnus Rasmussen.

Vilka slutsatser kan man dra utifrån studien?

– Vi har visat att mRNA-vaccinet från PfizerBioNTech omvandlas från RNA till DNA i cellerna in vitro i petriskål, men vi vet inte än om detta DNA integreras i cellernas DNA i genomet – och om det i så fall får några konsekvenser, säger Yang de Marinis.

– Studien undersöker inte om vaccinet går in och förändrar vårt genom. Däremot indikerar våra resultat att den här omvända transkriberingen, alltså omvandlingen av RNA till DNA, möjligen skulle kunna äga rum i mänskliga celler. För att säkert veta behövs data från fler studier och förhoppningsvis leder våra resultat till att även andra studerar detta. Det är viktigt att testa våra studieresultats begränsningar och många frågor återstår: Händer detta bara i labbmiljö? Kan detta ske i andra celltyper? Enbart vid vaccination med mRNA-vaccin? Vi hoppas att våra resultat stimulerar till vidare studier, säger Magnus Rasmussen.

Studien har fått mycket medial uppmärksamhet, hur tänker ni kring det?

– Vi förstod att studien skulle väcka uppmärksamhet, men vi tyckte det var självklart att forskningen skulle genomföras. Vi har ett nytt vaccin och det behöver testas i cell- och djurmodeller och även i människa. Visst, resultatet överraskar, men ännu mer överraskande är att sådana här studier inte verkar ha genomförts tidigare, säger Magnus Rasmussen.

– Medias och allmänhetens uppmärksamhet speglar en oro hos en del när det gäller nya vaccinteknologier. Det i sig understryker behovet av vidare studier, konstaterar Yang de Marinis.

Ska man utifrån den här studien låta bli att vaccinera sig?

–Det finns absolut inte någon anledning för någon person att utifrån den här studien ändra sitt beslut om att ta vaccinet, säger Magnus Rasmussen.

– Det behövs mer forskning för att veta säkert vad som sker och om det eventuellt skulle kunna orsaka förändringar i genomet. Ett nästa steg blir studier i människa för att få mer underlag och data som kan reda ut frågetecknen, säger Yang de Marinis.

Fakta

Transkribering: omvandling av DNA till RNA

Transkribering är en process i våra celler där ett enzym omvandlar den genetiska informationen i cellens DNA till RNA. Våra celler läser av instruktionerna i cellkärnans DNA-sekvenser och dessa budbärar-RNA (messenger-RNA, mRNA) beger sig ut från cellkärnan och styr vilka protein som bildas i de sk ribosomerna. 

Omvänd transkribering

Vid omvänd transkribering tillverkas DNA från RNA. Enzymet som tillverkar DNA-kopian kallas för omvänt transkriptas och hittas ofta i retrovirus.

mRNA vaccin

mRNA-vaccin innehåller receptet för hur våra celler ska tillverka spikprotein. Vårt immunförsvar reagerar på spikproteinet som något kroppsfrämmande och lär sig att känna igen och reagera på det – utan att vi infekteras av själva sjukdomen. När viruset sedan eventuellt kommer in i kroppen så känner redan immunförsvaret igen det som främmande och börjar bekämpa infektionen, eftersom viruset har spikprotein på sin yta.Källa: CDC, länk till CDC (engelska)

Kort om: Så gjorde forskarna

I labbmiljö, dvs. i petriskålar, tillförde forskarna Pfizer BioNTechs vaccin till en cellinje som ursprungligen kommer från en levertumör hos människa. Vaccinet tillfördes i olika mängder och under olika lång tid. Som kontroll användes celler som inte fick något vaccin alls. Sedan undersökte forskarna hur olika genuttryck i cellerna förändrades över tid. En gen som forskarna studerade tillverkar proteinet LINE-1.
–  LINE-1 kan omvandla RNA till DNA och har visat sig finnas i vävnader, inklusive stamceller, i människokroppen. Man vet från djurstudier att det även uttrycks tidigt i den embryonala utvecklingen, förklarar Yang de Marinis.

yang de marinis. foto.

Yang de Marinis, docent i funktionell genomik vid Lunds universitet, epost: yang [dot] de_marinis [at] med [dot] lu [dot] se (yang[dot]de_marinis[at]med[dot]lu[dot]se)

 

magnus rasmussen. foto.

Magnus Rasmussen, professor i infektionsmedicin vid Lunds universitet och infektionsläkare vid Skånes universitetssjukhus, post: magnus [dot] rasmussen [at] med [dot] lu [dot] se (magnus[dot]rasmussen[at]med[dot]lu[dot]se)

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.