Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lokal forskningspolitik. Institutionell dynamik och organisatorisk omvandling vid Lunds universitet 1980-2005

Författare:
 • Fredrik Melander
Publiceringsår: 2006
Språk: Svenska
Sidor:
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Department of Political Science, Lund University

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Universitet och högskolor har i kölvattnet av ett framväxande kunskapssamhället hamnat under kraftig institutionell press från en förändrad nationell forskningspolitik, de forskningsfinansierande aktörernas förändrade strategier och en snabb och omvälvande vetenskaplig dynamik. Avhandlingen handlar om hur Lunds universitet har reagerat på och hanterat dessa förändringsprocesser de senaste två decennierna. I studien analyseras särskilt hur universitetsledningen ? rektor och universitetsstyrelsen ? har (1) beskrivit universitets normativa grundfundament. Vilken typ av universitetet vill Lunds universitet vara?, (2) experimenterat med och strukturerat universitetets forskningsorganisation, (3) utvecklat nya interna styrningsstrukturer och strategier och (4) byggt upp institutionella strukturer för en ökad näringslivsintegration och kommersialisering av forskningsresultat. Studien utvecklar ett teoretiskt ramverk inriktat på att förstå institutionell förändring och hur organisationer hanterar dessa förändringsprocesser. Studien hör hemma i historisk institutionell tradition och analyserar samhällsförändringar i termer av institutionell evolution, spårbundenhet och förklarande mekanismer. I studiens empiriska delar analyseras först institutionella förändringsprocesser inom den moderna vetenskapen. Studien tar här sin utgångspunkt i tre populära och brett spridda beskrivningar av förändringar den moderna vetenskapen och forskningspraktiken. För det första diskuteras Trippelhelix-begreppet som uppmärksammar hur integrationen mellan stat, industri och akademi växt fram och förändrat de tre sfärernas interna funktions- och arbetssätt. För det andra beskrivs framväxten av en ?postakademisk? vetenskap, fokuserad mer på samhälleligt nyttiggörande av forskningsresultat än av intern vetenskaplig utveckling och kunskapsuppbyggnad. För det tredje diskuteras kunskapsproduktionens förändrade former från ?Mode 1? till ?Mode 2?. Den empiriska analysen studerar vidare den internationella såväl som nationella forskningspolitiska policyutvecklingen och styrningsstrukturerna inom det universitets- och högskolepolitiska fältet. Analyserna visar hur den institutionella ordningen inom den moderna vetenskapen och forskningspolitiken växer fram och utvecklas efter ett evolutionärt mönster där nya normer och organisationsprinciper och logiker adderas till snarare än ersätter de redan befintliga och hur den befintliga institutionella ordningen omvandlas för att möta nya utmaningar och krav. Den empiriska analysen av Lunds universitet visar en organisation som i sina dagliga rutiner och beslutsfattande, över tid, använder ett växande antal olika normativa principer och organisatoriska modeller och strukturer. Studien analyserar vidare den kontinuerliga omvandlingen av den interna styrningsordningen i riktning mot en förstärkt central styrnings- och prioriteringskapacitet och den successiva uppbyggnaden av regionala samverkansstrukturer och tekniköverföringsstrukturer inom universitetet. Sammanfattningsvis visar analysen av Lunds universitet den evolutionära omvandlingen av ett klassiskt svenskt ?Humboldtuniversitet?, en omvandling där element från ett entreprenöriellt universitetsideal blandas och växer samman med klassiska europeiska universitetsnormer och strukturer. Slutresultatet är att universitet som lojalt och tyst anpassar sig till en allt mer komplex och föränderliga omvärld genom att utveckla sin hybridlika karaktär.
In the wake of an emerging knowledge society, universities around the world have come under severe institutional pressure from changing national research policies, financing organizations´ new strategies and turbulent research dynamics. This study examines how Lund University in Sweden manages these institutional pressures. The study explores how the university leadership ? rector and the governing board ? have (1) articulated the normative foundations of the university, (2) experimented with and structured the research organization, (3) explored new internal governance structures and steering strategies, and (4) developed institutional structures for closer integration with industry and commercialization of research results. The study develops a conceptual framework focusing on processes of institutional change and on how organizations react on these processes. Especially, I elaborate on the notion of institutional evolution developed within the tradition of historical institutionalism, and the processes and mechanisms behind different evolutionary paths. In the empirical parts of the study, I first analyze processes of institutional change within modern science. The study departures from and criticizes three popular frameworks of contemporary science and research dynamics: the ?Triple Helix? framework, the concept of ?post-academic? science and the transition from a ?Mode-1? to a ?Mode-2? type of knowledge production. The study then continues by analyzing international research policy trends, the developments within Swedish research policy and the governing structures within the field of higher education. The analysis of Lund University over more than two decades reveals an organization using a growing number of different normative foundations and organizational models and structures in its daily operations. The study also demonstrates the gradual transformation of the internal governance structure with recurrent attempts to strengthen the steering core at the central university level. The analysis also points to the successive integration with regional industry, as well as the building up of technology transfer structures and mechanisms within the university during the last 10 to 15 years. The case study demonstrates how the university loyally tries to adapt to a complex and changing environment by elaborating its hybrid character. In conclusion, the analysis in this study shows, on the one hand, the emergence of a ?post-academic? research system containing new institutional logics, governance structures and borders. On the other, hand the case study of Lund University illustrates the evolutionary transformation of a Swedish ?Humboldtian? university. This is a transformation where elements of the ?Entrepreneurial University? are added on to and fused with classical European university norms and structures.

Disputation

2006-10-02
10:15
Kulturens auditorium, Kulturen
 • Bo Rothstein (Professor)

Nyckelord

 • Political Science
 • Mode 2
 • post-academic science
 • Triple Helix
 • technology transfer
 • governance
 • research organization
 • the Entrepreneurial University
 • research policy
 • institutional evolution
 • Lund University
 • institutional theory
 • science dynamics
 • CUDOS
 • Political and administrative sciences
 • Statsvetenskap
 • förvaltningskunskap

Övriga

Published
 • Lennart Lundquist
 • ISSN: 0460-0037
 • ISBN: 91-88306-65-8

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen