Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Högkänslighet i ett “känslolöst” samhälle: En kvalitativ studie om högkänsliga personers upplevelse av sitt personlighetsdrag

High sensitivity in an ‘“emotionless’’ society: A qualitative study on the highly sensitive person’s experiences of their own personality trait

Författare

 • Putu-Marie Matis
 • Sofia Andersson

Summary, in Swedish

Sensorisk beartbetningssensitivitet (SPS) är ett personlighetsdrag som tros återfinnas hos ca 15 - 20% av populationen. Personlighetsdraget karaktäriseras av djup bearbetning, förhöjd mottaglighet och medvetenhet om både yttre och inre stimuli. Denna studie syftade till att undersöka högkänsliga personers (HSP) upplevelse av personlighetsdraget SPS. Tidigare forskning har föreslagit att HSP är särskilt mottagliga för feedback från andra, samt att de kan påverkas både positivt och negativt av omgivningen. Syftet med studien var således även att undersöka hur HSP upplever att omgivningen uppfattar personlighetsdraget, samt vilken påverkan det haft på dem själva. Data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer med sex deltagare som identifierade sig som HSP. Tematisk analys användes för att fånga informanternas tankar och upplevelser. Fyra huvudteman framkom ur analysen: överstimulans i mötet med andra, omgivningens brist på förståelse, försök att passa in och påverkan på självkänslan. Resultaten visade att HSP upplever att omgivningen överlag har brist på förståelse för personlighetsdraget, vilket har påverkat HSP negativt. Studien bidrar med kunskap om hur HSP upplever att de själva och andra uppfattar personlighetsdraget. Vikten av att fortsätta sprida kunskap om HSP poängteras i studien. Kunskap kan öka medvetenheten om personlighetsdraget, vilket kan bidra till förbättrad förståelse och acceptans för HSP själva, såväl som för omgivningen.

Publiceringsår

2021

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

 • Social Sciences

Nyckelord

 • Sensory processing sensitivity (SPS)
 • sensitivity
 • The Highly Sensitive Person (HSP)
 • personality trait
 • thematic analysis
 • sensorisk beartbetningsenistivitet(SPS)
 • känslighet
 • högkänsliga personer(HSP)
 • personlighetsdrag
 • tematisk analys

Handledare

 • Petri Kajonius