Juridiska fakulteten får tre nya hedersdoktorer

Fr v: Hans Nordegaard, Sylvaine Laulom, Anne Ruth Mackor
Fr v: Anders Nordegaard, Sylvaine Laulom, Anne Ruth Mackor

Generaladvokat Sylvaine Laulom, Frankrikes kassationsdomstol, professor Anne Ruth Mackor, Universitet i Groningen och universitetslektor Anders Nordegaard, Linköpings universitet, har utsetts till fakultetens hedersdoktorer för 2020.

Anders Nordegaard (f. 1962) är universitetslektor i statistik vid Linköpings universitet och verksam som forensisk specialist vid Nationellt forensiskt centrum (NFC) i Linköping. Han har både som forskare och praktiker medverkat till utvecklandet av Bayesiansk metod vid värdering av forensisk bevisning. Nordgaard har bland annat publicerat vetenskapliga artiklar om användningen av likelihood ratio i bevisvärdering, och är Editor-in-Chief för den ledande internationella tidskriften Law, Probability and Risk, som ges ut av Oxford University Press. I sin verksamhet vid NFC har han under lång tid haft en ledande roll i utvecklandet av forensisk resultatvärdering, och har i detta arbete gjort en väsentlig insats för svensk rättssäkerhet.

Nordgaard har under många år haft ett nära samarbete med juridiska fakulteten vid Lunds universitet, och bidragit till fakultetens verksamhet inom både forskning och undervisning. På forskningssidan medverkar Nordgaard för närvarande i ett treårigt forskningsprojekt om robusthet i forensisk bevisning, som bedrivs i samarbete mellan Lunds universitet och NFC. På undervisningssidan har Nordgaard sedan många år varit verksam som gästföreläsare i bevisvärdering, och hans föreläsningar om forensisk bevisning har varit mycket uppskattade av studenterna.

Sylvaine Laulom (f. 1967) är sedan 2018 generaladvokat i Frankrikes kassationsdomstol vid den sociala kammaren. Innan hon tillträdde tjänsten vid domstolen var hon professor i civilrätt vid Université Lumière Lyon II, där hon också var ledare för det tvärvetenskapliga Institut d’Études du Travail de Lyon (IETL) och ingick i forskargruppen vid det mångdisciplinära Centre de Recherches Critiques sur le Droit (CERCRID). Laulom disputerade år 1996 vid the European University Institute i Florens. Hennes forskningsintressen rör främst nationell och komparativ arbetsrätt, samt EU-rättens socialpolitiska område. Laulom är en internationellt erkänd forskare med ett stort mått av medvetenhet om de politiska sammanhang som samspelar med rättsutvecklingen i EU och Europas länder. Hon har därtill en ovanligt god förmåga att utveckla komparativa och tvärvetenskapliga forskningsansatser genom att på den vetenskapliga arenan föra samman människor från olika länder och olika discipliner.
Laulom har i över tio år samverkat nära med Jenny Julén Votinius och Ann Numhauser-Henning, liksom med andra medarbetare i Normaprogrammet. Hon var en drivande kraft bakom bildandet av det omfattande forskarnätverket Independent Network for Labour Law and Crisis Studies (INLACRIS) med arbetsrättsforskare från olika länder i EU, däribland Sverige. Under Lauloms ledning har nätverket sedan 2010 har bedrivit flera EU-finansierade projekt om den europeiska arbetsrättens utveckling. Samverkan och samförfattande har också skett i Europeiska kommissionens expertnätverk för könsdiskriminering och jämställdhet, där Laulom under lång tid varit nationell expert samtidigt med forskare från Normaprogrammet, liksom även i fristående projekt på diskrimineringsrättens område.

Anne Ruth Mackor (f. 1960) är professor på juridiska fakulteten vid Universitet i Groningen, och är verksam som forskare och lärare i rättsfilosofi. Hennes forskning spänner över en mängd rättsfilosofiska frågor av olika slag, bland annat: domarens oberoende och självständighet, det rättsliga giltighetsbegreppet, liberalism i straffrätten, deskriptivt och normativt i rättsdogmatisk metod, djurs rättigheter, rätten till eutanasi, empati i juridiken, straffprocessens förhållande till sanningen, sannolikheten att en dömd person återfaller i brott, användning av statistik i bevisföring, oskyldighetspresumtionens innebörd, intuition och inference to the best explanation, koherens mellan bevisfakta, samt betydelsen av neurovetenskap för den straffrättsliga ansvarsläran. På senare år har Mackor framförallt ägnat sig åt bevisteori, och bland annat lämnat värdefulla bidrag till utvecklandet av den holländska scenarioteorin för bevisvärdering.

Mackor är ordförande i The North Sea Group (NSG), ett internationellt forskningsnätverk för bevisteori med forskare från Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige. Mackor var en av grundarna till NSG, och nätverket har haft väsentlig betydelse för befrämjandet av den bevisrättsliga forskningen i norra Europa.


 

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.