Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stora möjligheter för naturbaserade lösningar i Norden

Man som håller i en groda. Foto: Johan Persson.
Studenter lär sig mer om flodrestaurering under en exkursion på biologikursen vattenvård. Foto: Johan Persson.

Naturbaserade lösningar ger stora möjligheter att ta itu med miljö- och samhällsutmaningar. De kan bidra till att mildra klimatförändringar och skydda biologisk mångfald. Men för att införa fler sådana lösningar i Norden krävs bättre styrning och finansiering, kompletterat med tydliga politiska prioriteringar. Det visar en ny forskningsrapport från Nordiska ministerrådet, där forskare från Lunds universitet har deltagit.

Naturbaserade lösningar på klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald betonas alltmer, senast under FN:s klimatkonferens (COP27) och FN:s konferens om biologisk mångfald (COP15). Exempel på naturbaserade lösningar är hållbar användning av mark, återställande av våtmarker och återöppnande av bäckar och floder. Det kan även vara grönområden och regnbäddar i städerna som, till skillnad från betong och asfalt, absorberar regnvatten och därmed förebygger översvämningar. Samtidigt erbjuder de livsmiljöer för många olika arter och en plats för rekreation.

- En av de första utmaningarna vi stötte på när vi inledde projektet var att komma överens om vad vi egentligen menar när vi talar om naturbaserade lösningar. Det är viktigt att vi menar samma sak med begreppet i hela Norden för att kunna ta fram en gemensam strategi, säger Helena Hanson, forskare på Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet.

I de nordiska länderna ökar nu kunskapen om och användandet av naturbaserade lösningar, visar den nya rapporten "Working with Nature-Based Solutions: Synthesis and mapping of status in the Nordics". Rapporten ger en översikt av forskningsläget, ländernas styrningsstrukturer, de viktigaste utmaningarna och exempel på genomförda projekt. De naturbaserade lösningarna lyfts fram som ett kostnadseffektivt sätt att uppnå målen för hållbar utveckling och inkluderar både miljö, klimat och mänskligt välbefinnande.

Fem viktiga punkter för att nå framgång

Men vad krävs för att lösningarna ska införas i större skala i Norden? Forskarna listar fem viktiga punkter:

  • Tydlig politisk prioritering för att integrera naturbaserade lösningar i politik och praxis.
  • Effektiva institutionella strukturer, processer och politiska instrument på alla förvaltningsnivåer för att underlätta genomförandet av naturbaserade lösningar.
  • Förbättrade finansieringsstrukturer för naturbaserade lösningar.
  • Gemensamma standarder, långsiktig övervakning och bättre så kallad kostnads-nyttoanalys av naturbaserade lösningar.
  • Stärkt kunskapsunderlag i alla faser i projekt med naturbaserade lösningar.

Rapporten har tagits fram av forskare inom projektet S-ITUATION, som leds av NIVA (Norwegian Institute of Water Research) och finansieras av Nordiska ministerrådet. Det är det första av fem projekt som ingår i ett nordiskt program om naturbaserade lösningar och det presenterades även under FN:s klimatkonferens COP27 i Egypten.

- Det finns stora möjligheter att arbeta mer koordinerat med att implementera naturbaserade lösningar inom olika sektorer, såsom jordbruk, skog och i urbana områden. För att dessa möjligheter ska utnyttjas på ett effektivt vis krävs sektorsövergripande samarbete där centrala myndigheter arbetar med samma styrmedel och tillsammans, säger forskaren Johanna Alkan Olsson vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet.

Fakta S-ITUATION

Projektet S-ITUATION är det första av fem projekt inom Nordiska ministerrådets program om naturbaserade lösningar. I projektet sammanställs forskning och implementering av naturbaserade lösningar i de nordiska länderna. Programmet finansieras med medel från Nordiska ministerrådet. Projekttiden var 2021–2022 och den nya rapporten har tagits fram av representanter från NIVA i Norge, Århus universitet i Danmark, Lunds universitet i Sverige, Luke i Finland och Islands jordbruksuniversitet.
Rapporten Working with nature-based solutions – pub.norden.org
Nordiska ministerrådets temaprogram om naturbaserade lösningar - norden.org
Projekt S-ITUATION - nordicsituation.com
Läs mer om projekt S-ITUATION och forskarna som ingår – cec.lu.se

Naturbaserade lösningar

Så kallade naturbaserade lösningar har naturens egna funktioner som utgångspunkt och kan sträcka sig från att skydda eller återställa ett befintligt ekosystem till att efterlikna naturliga funktioner. Det finns flera definitioner, men i grunden handlar det om att mildra och anpassa sig till klimatet samtidigt som man skyddar naturen och den biologiska mångfalden.

Naturbaserade lösningar använder naturen för att lösa sociala, ekonomiska och miljömässiga problem och förbättra den biologiska mångfalden.
Definition av naturbaserade lösningar - nordicsituation.com
Exempel på naturbaserade lösningar i Norden – nordicsituation.com