Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Besöksadress: Jan Waldenströms gata 35, Malmö

Beskrivning

Medarbetare

E

L

M

Avdelningar (motsv.)

Allmänmedicin och klinisk epidemiologi
Allmänmedicin och samhällsmedicin
Allmänmedicin, kardiovaskulär epidemiologi och levnadsvanor
Allmänmedicin, kardiovaskulär medicin och genetik
Anestesiologi och intensivvård
Dermatologi
Diabetes - epigenetik
Diabetes - immunovirologi
Diabetes - kardiovaskulär sjukdom
Diabetes - molekylär metabolism
Diabetes - öcellsexocytos
Diabetes - öpatofysiologi
Diabetes och celiaki
Diabetiska komplikationer
Gastroenterologi
Genetik
Genetisk och molekylär epidemiologi
Genomik, diabetes och endokrinologi
Geriatrik
Hälsoekonomi
Internmedicin - epidemiologi
Kansli för kliniska vetenskaper, Malmö
Kardiovaskulär forskning - cellulär metabolism och inflammation
Kardiovaskulär forskning - epidemiologi
Kardiovaskulär forskning - hypertoni
Kardiovaskulär forskning - immunitet och ateroskleros
Kardiovaskulär forskning - matrix och inflammation i ateroskleros
Kardiovaskulär forskning - translationella studier
Kirurgi
Klinisk minnesforskning
Laryngoesofagologi, allergi och livskvalitet
Metabolism och leversjukdomar
Neurofarmakologi och smärta
Nutritionsepidemiologi
Obstetrisk, gynekologisk och prenatal ultraljudsdiagnostik
Oftalmologi (Malmö)
Oftalmologi, Ghosh
Ortopedi - klinisk och molekylär osteoporosforskning
Pediatrisk endokrinologi
Perinatal och kardiovaskulär epidemiologi
Preventiv pediatrik
Psykiatri
Rättsmedicin
Socialepidemiologi
Socialmedicin och global hälsa
Socialmedicin och hälsopolitik
Urogynekologi och reproduktionsfarmakologi
Vaskulära sjukdomar - kliniska studier
Yrkes- och miljödermatologi

Karta