Lunds universitet fäller en doktorand för plagiat i en poster

Lunds universitet fäller en doktorand för avvikelse från god forskningssed. Det gäller plagiat i en vetenskaplig poster.

Anmälan inkom i oktober 2019 från doktorandens handledare och rör en poster som presenterats på en internationell konferens i september samma år. Handledaren anmälde två frågor beträffande postern, dels en misstanke om plagiat, dels en fråga om felaktigheter rörande medförfattarskap.

Den del som rör medförfattarskapet har utretts av Lunds universitet. Universitetet beslutade i mars 2020 att doktoranden i den delen gjort sig skyldig till avvikelse från god forskningssed.

Den del som rör plagiat lämnade Lunds universitet över till den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF). Efter en utredning har NPOF konstaterat att doktoranden plagierat en artikel. Men NPOF menar också att plagiatet i detta fall inte ligger inom ramen för de allvarliga avvikelser från god forskningssed som hanteras av NPOF. Därför har NPOF lämnat ärendet tillbaka till Lunds universitet.  

Lunds universitet menar att doktoranden agerat grovt oaktsamt genom att publicera postern på en konferens där hen använt sig av andras artikeltext och idéer utan att referera till artikeln.Lunds universitet beslutar att doktoranden gjort sig skyldig till avvikelse från god forskningssed.

Ärendet lämnas nu över till Naturvetenskapliga fakulteten för vidare hantering.

Sedan den 1 januari 2020 är det Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed som handlägger ärenden som rör misstänkt avvikelse från god forskningssed vid Lunds universitet (fastställda 19 december 2019, dnr STYR 2019/855).
Misstankar om allvarliga avvikelser från god forskningssed och som avser fabricering, förfalskning och plagiat, så kallad oredlighet i forskning, hanteras sedan 1 januari 2020 av den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.
En anmälan om misstänkt oredlighet kan delas upp i flera delar beroende på om det förekommer olika typer av frågeställningar. De olika delarna utreds då av båda nämnderna som separata ärenden.