Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Polyamori: en utmanande kärlekshistoria

Författare:
 • Louise Egelstig
 • Daniel Gustafsson
Publiceringsår: 2012
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Examensarbete för Yrkesexamen (Avancerad nivå)

Sammanfattning

Föreliggande kvalitativa studie syftar till att uppnå en fördjupad psykologisk förståelse för polyamori, det vill säga utövandet av flera parallella och jämlika kärleksrelationer. Utifrån en explorativ ansats genomfördes 22 semistrukturerade intervjuer med polyamorösa personer. Intervjumaterialet bearbetades med tematisk analys. Studien undersökte varför man lever polyamoröst, vilka känslomässiga utmaningar polyamorösa ställs inför samt om kännetecknade psykologiska mönster finns för gruppen. Resultatet visade att polyamori ses som såväl en läggning som ett medvetet val. Det polyamorösa levnadssättet beskrivs som berikande men utmanande, illustrerat av upplevelser av svartsjuka, komplexitet, tidsmässiga begränsningar samt icke-acceptans från omgivningen. Heterogenitet präglar gruppen genom att skilda bilder framträder gällande öppenhet beträffande levnadssätt, upplevelse av medglädje och behov av definierande av relationer. Homogenitet förekommer rörande uppfattningen om kärlek som en oändlig resurs, synen på den frihet relationsformen skänker, logiskt resonerande samt problematiserande förhållningssätt. Som ett sätt att åskådliggöra relationsskapande har författarna skapat Polymonomodellen, vilken kan användas i terapier med såväl polyamorösa som monogama. Slutligen diskuteras studiens implikationer och förslag ges på framtida forskning.
This qualitative study aims to achieve a deeper psychological understanding of polyamory, which means the practice of several parallel and equal romantic relationships. Based on an exploratory approach, 22 semi-structured interviews with polyamorous people were conducted. The interview material was processed by thematic analysis. The study investigated why people live polyamorously, the emotional challenges polyamorous people face and if characterizing psychological patterns exist within the group. The results indicated that polyamory is seen as both an orientation and a conscious choice. The polyamorous way of life is described as enriching but challenging, illustrated by experiences of jealousy, complexity, time constrains and non-acceptance from the society. Heterogeneity characterizes the group regarding openness about the polyamorous way of life, experience of compersion and needs to define the relationships. Homogeneity exists regarding the idea of love as an unlimited resource, the perception of the freedom that this kind of relationship allows, logical reasoning and the problem-oriented approach. As a way of illustrating the creation of relationships, the authors have created The Polymonomodel, which can be used in therapy with both polyamorous and monogamous people. Finally, the study's implications are discussed and suggestions are given for future research.

Nyckelord

 • Social Sciences
 • polyamory
 • poly
 • non-monogamy
 • emotional challenges
 • jealousy
 • compersion
 • The Polymonomodel polyamori
 • icke-monogami
 • känslomässiga utmaningar
 • svartsjuka
 • medglädje
 • Polymonomodellen

Övriga

 • Gunnel Ingesson (PhD)

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen