Betraktaren och den betraktade

Genuspraktik för skådespelarstudenter

Författare

Summary, in Swedish

Föreliggande kandidatarbete undersöker om begreppen subjektsposition och
objektsposition är verksamma för en skådespelare i hens gestaltningsarbete, samt bidrar till utvecklandet av en genuspedagogisk metod för dramapedagoger. Metoden tillika materialet för undersökningen är fysiska workshops, deltagande observationer, fokussamtal och intervjuer med skådespelarstudenter i årskurs 1 på Teaterhögskolan i Malmö. Den undersökningsfråga som ligger till grund för arbetet är: Hur går jag till väga för att omvandla en teori kring genus, till praktik och konstnärlighet för en skådespelarstudent? Undersökningen är kvalitativ med en hermeneutisk ansats.
Bakgrundsmaterialet berör genusvetenskapliga och teatervetenskapliga teorier kring performativitet och medvetna val.
Jag kommer fram till följande resultat i undersökningen; skådespelarstudenterna kan lära sig begrepp som från början tycks ”för teoretiska” genom att fysiskt prova olika uttryck och öva på förhållningssätt gentemot varandra och sig själva. Begreppen subjekt och objekt hjälper dem att ha en genusmedveten hållning till hela deras gestaltningsarbete.

Ämne

  • Performing Arts

Nyckelord

  • genusmedveten
  • gestaltning
  • performativitet
  • subjektsposition
  • objektsposition
  • dramapedagogik

Handledare

  • Rikard Loman (Lektor)
  • Barbara Wilczek Ekholm