Education, Health, and Earnings – Type 1 Diabetes in Children and Young Adults

Författare

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen består av fyra oberoende empiriska studier. Samtliga studier bidrar till den ekonomiska litteraturen kring barn och ungdomars hälsa och hälsans betydelse för utbildning och arbetsmarknadsutfall senare i livet. Samtliga studier focuserar på typ 1-diabetes men beaktar olika åldrar för sjukdomens debut. En sammanfattande slutsats av avhandlingen är att individer med typ 1-diabetes skiljer sig från jämnåriga kamrater, oavsett utfall eller tidpunkt för insjuknande. Typ 1-diabets har signifikanta konsekvenser för både utbildning och arbetsmarknadsutfall, men debutålder och egenskaper hos individen påverkar konsekvensernas omfattning. Avhandlingen baseras på två nationella diabetesregister som kombinerats med longitudinell data från Statistiska centralbyrån.En studie analyserar hur sannolikheten att ha en universitetsutbildning påverkas av typ 1-diabetes. Studien skiljer sig från tidigare studier på området genom att fokusera på typ 1-diabetes som debuterar i åldern 17-20 år, då unga vuxna vanligen står inför valet att gå in på arbetsmarknaden eller att fortsätta från gymnasiet till högre studier. Därmed skattar vi en direkt diabeteseffekt på utbildningsvalet och minimerar föräldrarnas inflytande, vilket är särskilt viktigt för barns prestationer under de tidiga skolåren. En andra studie av utbildningsval tar ett mer kvalitativt perspektiv. Studien undersöker om valet av studieinriktning på gymnasiet och universitet skiljer sig åt mellan studenter med och utan typ 1-diabetes.Två studier undersöker hur individers årsinkomst påverkas av ökad tid i sjukdom. Ena studien omfattar både direkta inkomsteffekter och effekter som går via utbildning medan andra studien avgränsar insjuknandet till åldrar då individer generellt sett avslutat sina studier. Första studien inkluderar syskon och studerar också konsekvenser av att ha vuxit upp med en bror eller syster med typ 1-diabetes. Syskonperspektivet stöds av ekonomisk teori som beskriver familjen som ett system vars välbefinnande påverkas av samtliga familjemedlemmars hälsa.

Ämne

  • Economics

Nyckelord

  • Siblings
  • Family formation
  • Type 1 diabetes
  • Education
  • Earnings
  • Health

Status

Published

Handledare

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0460-0029
  • ISBN: 978-91-7623-477-8
  • ISBN: 978-91-7623-476-1

Försvarsdatum

9 oktober 2015

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Holger Crafoord EC3:211