Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sambandet mellan ociviliserat beteende på arbetsplatser och psykisk hälsa

Författare:
 • Sofie Hammer
 • Sven Kronberg
Publiceringsår: 2013
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Examensarbete för Yrkesexamen (Avancerad nivå)
Ytterligare information: Finansierat av Forte, dnr: 2012-01-38

Sammanfattning

Denna psykologexamensuppsats ingår i ett forskningsprojekt som finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Den aktuella studiens syfte var att undersöka sambandet mellan arbetsplatsrelaterat ociviliserat beteende och psykisk hälsa. Vidare undersöktes om det för sambandet mellan ociviliserat beteende och psykisk hälsa spelade roll om utövaren var chef eller kollega. Syftet var också att undersöka om kvinnors och mäns skattade ociviliserade beteende skilde sig åt och om könstillhörighet spelade roll för sambandet mellan ociviliserat beteende och psykisk hälsa. En utvärdering av reliabilitet för Workplace Incivility Scale (WIS) och hybridskalan Generell Psykisk Hälsa (GPH) var det tredje syftet. Studiens frågeställningar besvarades med en kvantitativ enkätundersökning med 225 respondenter. Resultaten visade att sambandet mellan ociviliserat beteende och psykisk hälsa var negativt och var starkare om det var chefer som utövade det ociviliserade beteendet. Respondenternas kön var däremot inte av betydelse för skattningen av det ociviliserade beteendet eller för sambandet mellan ociviliserat beteende och psykisk hälsa. WIS och GPH hade tillfredställande reliabilitet med alfavärden på 0,89 respektive 0,91. En viktig slutsats var att det är svårt att skilja ociviliserat beteende från mobbning. Viktigare ändå är att ociviliserat beteende påverkar människors psykiska hälsa och att chefer har en betydande roll för den psykosociala arbetsmiljön.
This master thesis in psychology is part of a research project financed by the Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (FORTE). The purpose of the present study was to examine the relationship between workplace incivility and mental health. It was also of importance if the instigator of incivility was a superior or a colleague and whether this affected the relationship between incivility and mental health. Furthermore, the purpose was to investigate if women and men differed in the amount of reported incivility and if sex had an influence on the relationship between incivility and mental health. The third purpose was to evaluate the reliability of Workplace Incivility Scale (WIS) and the hybrid scale General Mental Health (GPH). To answer the research questions a quantitative survey including 225 participants was conducted. The results showed a negative relationship between incivility and mental health and this relationship was stronger if superiors were the instigators of incivility. However, the sex of the participants was of no importance for the reported amount of incivility or the relationship between incivility and mental health. The reliability of WIS and GPH was psychometrically sound with alpha values of .89 and .91. One important conclusion was the identification of the difficulty to distinguish incivility from bullying. More central is the conclusion that incivility has a negative influence on people’s mental health and that superiors have an important role for the psychosocial workplace environment.

Nyckelord

 • Social Sciences
 • Medicine and Health Sciences
 • WIS
 • Workplace Incivility Scale
 • mental health
 • workplace incivility
 • counterproductive behaviors
 • General Mental Health
 • GPH
 • WHO-5 Well Being Index
 • ociviliserat beteende
 • kontraproduktiva beteenden
 • psykisk hälsa
 • Generell Psykisk Hälsa
 • WHO-5 Well Being Index (Välbefinnandeindex)

Övriga

 • Forte
 • Elinor Schad (Lic. Psychologist)

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen