Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tid hos Jon Fosse : Stilistisk analys av gestaltningen av tidselementet i Fosses roman Det er Ales

Författare

 • Sarka Erbenova

Summary, in Swedish

I uppsatsen gör jag en stilistisk analys av Jon Fosses roman Det er Ales samt en analys av tidsgestaltningen i romanen. Arbetets huvudfält är litterär stilistik där form och innehåll ses som två samspelande komponenter inom ett skönlitterärt verk. Huvudsyftet är att belysa hur form och innehåll samverkar i gestaltningen av tid i Det er Ales och vad denna gestaltning får för konsekvenser för förståelsen i romanen.
Flera mindre kvantitativa undersökningar och en kvalitativ analys inriktade på utmärkande stildrag i Det er Ales har visat att Fosses prosa är mycket särpräglad och skiljer sig i många avseenden från språket i samtida skandinaviska romaner.
I analysen av tidsgestaltningen behandlas tid, rum och perspektiv som tre samspelande element. Jag har spårat alla tids- och perspektivskiften i romanen samt undersökt på vilka sätt dessa skiften sker i romanen, vilket har belyst romanens tidsgestaltning. Denna analys har visat att tidsuppfattningen i romanen är mycket bunden till de olika platserna som gestaltas där. Alla tidsnivåer: dåtid, nutid och framtid verkar vara tillgängliga samtidigt genom specifika platser viktiga i romanens personers liv. Tiden i romanen gestaltas snarare som en krets än som en linje. Hela tidsgestaltningen byggs på ett sammanhang av flera olika realiteter. Samma historier, samma mönster i människans liv, upprepas från generation till generation.
Sammanhang mellan form och innehåll har visat sig tydligt under analysen. Både Fosses stil och verklighetsskildring i romanen bygger på kontinuitet och upprepning: både gränserna för romanspråkets standard såväl som den traditionella kronologin överskrids.

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • Fosse
 • tidsgestaltning
 • stilistisk analys
 • tid
 • rum och perspektiv
 • romanprosa
 • litterär stilistik
 • Det er Ales

Handledare

 • Lisa Holm (Professor)