Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Den utsträckta TV:n - Ett exempel ur praktiken

Författare:
  • Peter Abdelmassih Waller
Publiceringsår: 2007
Språk: Svenska
Sidor:
Dokumenttyp: Licentiatavhandling

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Syftet med den här licentiatuppsatsen är dels att beskriva äldre människors intresse av och möjligheter till att använda TV:n till annat än traditionellt TV-tittande, dels att beskriva olineariteterna i den designprocess i vilken detta arbete ägde rum. Konceptet

”Den utsträckta TV:n” utvecklades och provades (av äldre

människor, deras anhöriga och personal) i en ny vårdboendemiljö samtidigt som inflyttning, nyanställning och slutjustering av lokaler och teknik pågick. Totalt omfattades 30 äldre personer, med en ålder mellan 60 och 100 år, i den process som pågick mellan juni 2006 och februari 2007.En avgörande bakgrundsfaktor var att initialmotståndet mot tekniken i sig är lågt när det handlar om en så flitigt använd produkt som TV-apparaten. Detta visade sig också vara sant när - som i detta fallet - det handlade om en TV med platt skärm (gäller för alla rum och är helt oberoende av detta projektet).Funktionerna i den utsträckta TV:n var dels boendegemensamma, dels personliga. De boendegemensamma funktionerna bestod av en intern TV-kanal och två media centers med goda möjligheter att visa gemensamma internproduktioner, annat av allmänt intresse och material som anhöriga tog med sig. Den personliga funktionen handlade om kommunikation utifrån det egna fotoalbumet i den egna TV:n.Den utsträckta TV:ns funktion och användning utvecklades i och genom en väv av visioner, kompetenser, relationer, ansvarsområden och logistiska förutsättningar. Resultaten handlar både om gränssnitt och om de handlande människorna själva (de äldre, deras anhöriga, personalen, IT-konsulter, teknikleverantörer, jag själv och många fler), våra verktyg och handlingsutrymmen.Det som tagit den garanterat längsta tiden är det olineära i designprocessen. Den har varit komplex och ingalunda följt de initiala planerna. Detta är visserligen mer regel än undantag i situerade människonära designprocesser men det dokumenteras alltför sällan.Jag hoppas att lärdomarna från användningen av den utsträckta TV:n skall medverka till nytänkande kring äldre människors TV-tittande.
The aim of this licentiate thesis is twofold: 1) to describe old people’s interest in and prospects of using the television for something other than traditional TV viewing, and 2) to describe the nonlinearities in the design process in which this research was performed. A concept called The Extended TV was developed and tested (by old people, their relatives and care workers) in a new nursing home in the process of moving in, hiring employees, making final adjustments on the premises and in the technology. A total of thirty old people, between 60 and 100 years old, were included in the process which was carried out between June 2006 and February 2007.A pivotal background factor was that the initial resistance to the technology itself was low when it came to such a frequently used product as the television set. This proved to also be the case in this study when it came to TVs with flat screens (installed in all rooms and entirely independent of this project). The functions in The Extended TV included both personal ones and ones in common with other residents. The common functions consisted of an internal TV channel and two media centres with the necessary equipment to view common internal productions, other programmes of general interest and material that relatives supplied. The personal function dealt with communication based on one individual’s photo album presented on her own TV.The function and usage of The Extended TV were developed in and through an interweaving of visions, expertise, relationships, responsibilities and logistical prerequisites. The results deal with the interface, the people themselves in action (the old people, their relatives, the staff, IT consultants, technology providers, myself and many others), our tools and the scope of our action. What undoubtedly took the most time was the nonlinear design process. It was complex and by no means followed the initial plans. This is indeed more the rule than the exception in situated human design processes, but is documented all too seldom.I hope that the lessons from the usage of The Extended TV will contribute to innovative ideas concerning old people’s TV viewing.

Nyckelord

  • Human Computer Interaction
  • Äldre personer
  • Vardagsteknik

Övriga

Published
  • Bodil Jönsson
  • ISBN: 978-91-976894-1-0

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen