Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Undersökning av slugtestmetodik

Författare

  • Klara Andersson

Summary, in Swedish

Hydrauliska parametrar är viktiga att kunna mäta i samband med stadsplanering, prospektering och för att få fram information om hur en möjlig föroreningstransport genom jordlager och berggrund skulle kunna ske. Slugtest är ett enkelt akvifertest som tar fram värden på formationens genomsläpplighet och har flera fördelar jämfört med andra akvifertester. I denna studie berörs grundvattenrör med liten diameter och där några av de testade rören delvis har filter ovanför grundvattenytan. Den sistnämnda omständigheten försvårar testet och är den främsta anledningen till uppsatsämnet. Arbetet har gjorts på initiativ av Swecos geologi- och grundvattenavdelning då frågetecken kring detta uppkommit. I Lomma i sydvästra Skåne sitter grundvattenrör som uppfyllde dessa kriterier och därför var lämpliga att utföra fältförsöken på. Därefter har de utvärderats enligt Hvorslevs och Bouwer & Rice metoder som kan appliceras på både slutna och öppna akviferer. Ett slugtest utförs genom att trycknivån ändras antingen genom att höjas eller sänkas och därefter mäts återgången till ursprungsnivån. Testet har låga kostnader sett till installation och bemanning men värdet på den hydrauliska konduktiviteten som ges är ofta endast representativt för en liten del av akviferen. Undersökningen visade att det mest lämpliga tillvägagångssättet när filtret var placerat över grundvattenytan var att använda en metallstav. Genom att placera denna under grundvattennivån och låta nivån återgå till sin vilande nivå och därefter hastigt dra upp staven och mäta tillbakagången från avsänkningen som skapats. När grundvattenytan ligger över filtret kan det allmänna tillvägagångssättet användas genom att vatten injiceras och sjunkningsförloppet studeras. Resultatet av uppsatsen visar att det är viktigt för hydrogeologer och ingenjörer att ha god kännedom om geologin och rörinstallationen innan slugtestet utförs.

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Earth and Environmental Sciences

Nyckelord

  • geologi
  • slugtest
  • bailertest
  • hydraulisk konduktivitet
  • hydrauliska egenskaper

Report number

451

Handledare

  • Dan Hammarlund (Professor)