Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gästarbetare eller arbetsmigrant? : en lingvistisk-kvantitativ studie om vardagskommunikation och stereotypbildning i Ryssland

Författare

  • Henrik Toremark

Summary, in Swedish

Ryssland är världens näst största mottagarland för invandring och den ryska allmänheten oroas över inflödet av legal och illegal arbetskraft från främst de postsovjetiska länderna. Denna sociolingvistiska studie undersöker fyra uttryck som antas användas för att rubricera arbetsmigranter; gastarbajter, trudovoj migrant, uzbek och tjurka. Rubriceringar av arbetsmigranter antas bära denotativa och konnotativa innebörder som bidrar till att skapa och förstärka attityder gentemot arbetsmigrantgruppen. Med utgångspunkt i internationell och rysk forskning undersöks den ryska allmänhetens attityd gentemot arbetsmigranter inom kontexterna brottslighet och gränsskydd samt social och ekonomisk otrygghet. För att ringa in rubriceringarnas direkta och indirekta innebörder studeras begreppens kontextförekomst inom ramarna för en ordboks- och mediekorpusanalys. Studiens huvudmoment utgörs av en enkätundersökning som avser att mäta attityden förknippad till vart och ett av begreppen. Enkätanalysen påvisar att gastarbajter, trudovoj migrant och uzbek, vars denotativa laddning är neutral, ofta förknippas med en negativ attityd, särskilt vid kommunikation som rör brottslighet. Begreppet tjurka är, trots en starkt negativ denotativ laddning, neutralt laddat i vardagsspråk inom den ”ryska gruppen”. Med hjälp av en kombinerad problematisering av korpus- och enkätundersökningen dras slutsatsen att rubriceringar med neutral denotation kan ha en negativ konnotation om de ofta förekommer i en negativ kontext och vice versa.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Languages and Literatures

Handledare

  • Anastasia Karlsson (researcher)