Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Posture, postural ability and mobility in cerebral palsy

Publiceringsår: 2012
Språk: Engelska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
Volym: 2012:101
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Department of Orthopaedics, Lund University

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Cerebral pares (CP) är den vanligaste orsaken till motorisk funktionsnedsättning hos barn och ungdomar med en prevalens på 2-3/1000. CP innebär en livslång funktionsnedsättning och den förväntade överlevnaden är nästan densamma som för befolkningen i stort. CP karaktäriseras av svårigheter med rörelser och postural förmåga och symtomen varierar från knappt märkbara till kraftigt begränsande. Förmåga att kunna stabilisera kroppen mot tyngdkraften är en grundförutsättning för alla viljemässiga rörelser. En asymmetrisk kroppsställning ökar risken för vävnadsanpassningar som leder till utveckling av kontrakturer och felställningar. Vid CP är det framför allt rygg och nedre extremiteter som drabbas, vilket kan leda till skolios, bäckenasymmetri, windswept deformitet, höftluxation, höft- och knäkontrakturer samt fotdeformiteter. Dessa felställningar kan delvis förhindras genom tidig upptäckt och preventiv behandling. Eftersom vävnadsanpassningen ofta sker succesivt över längre tid kan den vara svår att upptäcka utan standardiserad mätning. Det finns ett fåtal bedömningsinstrument för position och postural förmåga i liggande, sittande och stående, men inget av dem har utvärderats för vuxna med CP.Det övergripande syftet med denna avhandling var att öka kunskaperna kring position, postural förmåga, förflyttning och hjälpmedelsanvändning hos personer med CP, och att utvärdera ett kliniskt instrument för bedömning av position och postural förmåga.Studie I-III var tvärsnittstudier av 562 barn med CP i åldrarna 3-18 år. De beskriver sitt-, stå-, uppresningsförmåga, hjälpmedelsanvändning (I), rullstolsanvändning (II) och gångförmåga (III) utifrån grovmotorisk funktionsnivå, neurologisk subtyp och ålder. Grovmotorisk funktion klassificerades enligt Gross Motor Function Classification System (GMFCS). Det är en 5-gradig skala där personer i nivå I går tämligen obehindrat medan personer i nivå V har svårt att stabilisera kroppen mot tyngdkraften och inte har någon självständig förflyttning. Studie IV var en tvärsnittsstudie, av unga vuxna med CP i åldrarna 19-23 år, som beskriver posturala asymmetrier och förmåga att ändra position relaterat till smärta, rörelseinskränkning, höftluxation och skolios. Studie V var en utvärdering av validitet och reliabilitet för bedömningsinstrumentet Posture and Postural Ability Scale för vuxna med CP.Omkring 60% av barnen med CP satt och stod utan stöd. Om man lägger till de som använder hjälpmedel och externt stöd så klarade 99% att sitta, 96% att stå och 81% att resa sig och sätta sig. Det var högst andel barn med unilateral spastisk CP och ataktisk CP som satt och stod utan stöd. Sitt och ståförmågan var starkt korrelerad till GMFCS nivå. GMFCS är åldersrelaterad och eftersom de flesta barn behåller sin GMFCS nivå förefaller denna klassificering användbar för att prediktera sitt och ståförmåga hos barn med CP (studie I).Rullstolar användes av 29% inomhus och 41% utomhus. Elrullstol möjliggjorde självständig förflyttning i de flesta fall medan endast ett av sju barn körde sin manuella rullstol själv. De flesta barn med dyskinetisk CP behövde elrullstol för att kunna köra rullstolen själv. För att öka andelen barn med självständig förflyttning bör elrullstol övervägas redan vid låg ålder för de barn som har nedsatt gångförmåga (studie II).Gångförmågan varierade mellan subtyper och korrelerade starkt med GMFCS nivå. Det totala antalet barn som gick utan hjälpmedel ökade upp till 7 års ålder, men andelen som gick själv på ojämna underlag var större i varje åldersgrupp ända upp till 18 år. Att kunna gå på ojämna underlag är viktigt för en självständig gång i samhället (studie III).Posturala asymmetrier förekom vid alla GMFCS nivåer men var vanligare vid lägre funktionsnivå. Asymmetrierna har ett samband med skolios, höftluxation, höft- och knäkontrakturer samt oförmåga att ändra position. Det är viktigt att kontinuerligt följa ledrörlighet, höfter, rygg och position från låg ålder men även upp i vuxen ålder vid CP för att möjliggöra tidig upptäckt och preventiv behandling av kontrakturer och posturala asymmetrier (studie IV).Det kliniska bedömningsinstrumentet Posture and Postural Ability Scale visade mycket hög interbedömarreliabilitet, goda interna mätegenskaper och begreppsvaliditet. Det identifierade asymmetrier i liggande, sittande och stående vid samtliga funktionsnivåer hos vuxna med CP och borde därför kunna möjliggöra tidig upptäckt av posturala asymmetrier (studie V).
Cerebral palsy (CP) is the most common cause of motor disability in children and adolescents with a prevalence of 2-3/1000. CP is characterized by disorders of posture and movement with impairments ranging from mild to severe. The ability to control posture is an important prerequisite for all voluntary movements. A sustained asymmetric posture predisposes to progressive deformities in people with CP, such as scoliosis, hip dislocations and contractures.The aim of this thesis was to enhance knowledge of posture, postural ability and mobility in people with CP, their use of assistive devices and also to evaluate a clinical tool for assessment of posture and postural ability.Study I-III were cross-sectional studies of 562 children with CP, aged 3-18 years, describing sitting, standing, sit-to-stand and the use of assistive devices, wheeled mobility, and walking performance according to the Functional Mobility Scale. The results were analyzed relative to the expanded and revised version of the Gross Motor Function Classification System (GMFCS), neurological subtype and age. Study IV was a cross-sectional study describing postural asymmetries and ability to change position in 102 young adults with CP aged 19-23 years; and the relation of posture to pain, range of motion, hip dislocation, scoliosis and ability to change position. Study V evaluated the psychometric properties of the Posture and Postural Ability Scale for adults with CP at GMFCS I-V.The GMFCS is a good predictor of sitting and standing performance. Powered wheelchairs provided independent mobility in most cases while few self-propelled their manual wheelchairs. To achieve a high level of independent mobility, powered wheelchairs should be considered at an early age for children with impaired walking ability. The number of children who walked without aids increased up to 7 years, but the proportion of children walking independently on uneven surfaces was incrementally higher in each age group up to 18 years. Postural asymmetries were associated with scoliosis, hip dislocation, hip and knee contractures, and inability to change position. The Posture and Postural Ability scale showed an excellent interrater reliability for experienced raters, a high internal consistency and construct validity. It can detect postural asymmetries in adults with CP at all levels of gross motor function.

Disputation

2012-12-14
13:15
Aros, Congress Center, Västerås
 • Reidun Jahnsen (Ass professor, PT)

Nyckelord

 • Orthopedics
 • Cerebral palsy
 • posture
 • mobility
 • walking
 • wheelchairs
 • assessment tool

Övriga

Published
 • Gunnar Hägglund
 • Lena Westbom
 • Ann-Christin Johansson
 • ISSN: 1652-8220
 • ISBN: 978-91-87189-64-7

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen