Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Process-based transaction cost analysis: a cost management exploration in SCA Packaging.

Författare:
Publiceringsår: 2000
Språk: Engelska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Lund Studies in Economics and Management
Volym: 58
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Lund Business Press

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Företag konkurrerar med varandra i strävan efter att nå den högsta lönsamheten. En mängd frågor måste tas under övervägande för att nå ett sådant mål - beslut angående produkter, marknader, kunder och, ej att förglömma, organisation måste fattas. När det gäller organisation kan ett företag välja mellan att själv göra en särskild produkt och att köpa den från ett annat företag. Beslutet avgör hur utbytet - transaktionen - organiseras. Transaktionskostnadsteori förklarar varför vissa transaktioner görs inom ett visst företag och varför andra utförs mellan oberoende företag; transaktionen är antingen 'integrerad' eller genomförd över en öppen marknad.Denna avhandling utgör en del av en process, i vilken transaktionskostnadsanalys utvecklas mot en allt mer finstämd organisationsteori. Föreliggande arbete är ett argument för en processbaserad analys av kostnadsstrukturer. I en fallstudie utforskas resursförbrukning och kostnader i två pappersbruk ägda av SCA Packaging. Slutsatserna, grundade på en detaljerad studie av brukens respektive kostnadsstruktur, antyder att 'faktiskt upplupna' transaktionskostnader representerar en låg andel av brukens totala kostnader, men framför allt observeras tecken som tyder på att företagets kostnadseffektivitet kan bero mer på hur aktiviteter faktiskt utförs än på hur transaktionen organiseras. En sådan slutsats motsäger gängse transaktionskostnadsteori. Användningen av 'transaktionskostnadsattribut' snedvrider traditionell transaktionskostnadsanalys mot strukturella förklaringsvariabler och missar därigenom väsentlig kostnadsdynamik som döljer sig i olika processvariabler. En processbaserad analys av kostnadsstrukturer, med huvudsakligt fokus på strukturella respektive processuella kostnadsdrivare, tar uttryckligen fasta på kostnadsdynamik som en viktig förklaringsvariabel och kan på så vis förbättra analys och förklaring av specifika grader av vertikal integration och samexisterande blandningar av olika organisatoriska lösningar för samma typ av transaktion. Sålunda, den processbaserade analysen av kostnadsstrukturer kan ta vid där transaktionskostnadsanalysen slutar.
Firms compete with each other to earn the highest profit. A wide range of issues needs to be considered in order to do so – decisions about products, markets, customers and, not to forget, organisation have to be made. Concerning organisation, a business firm can choose to make a particular thing (a good or service) by itself or to buy it from someone else. The decision determines the way in which the exchange – the ‘transaction’ – is organised. Transaction cost theory explains why some transactions are made within the realms of one company and why others are made between independent firms: the transaction is either ‘integrated’ or carried out over the market.This work is part of a process, in which transaction cost analysis is developed towards a fine-tuned theory of organisation. The thesis is an argument for a process-based cost structure analysis. In a case study, cost incurrence in two paper mills owned by SCA Packaging is explored. The conclusions, based on a detailed study of cost incurrence, indicate that actually incurred transaction costs represent a low share of total cost incurrence and that the cost-efficiency of the company may depend more on how activities are performed than on organisational structure. This contradicts transaction cost theory. Proxies of transaction costs, the ‘transaction cost attributes’, are biased by a structural preoccupation and misses important cost dynamics. The process-based cost structure analysis explicitly takes cost dynamics into account and may in that way improve the analysis and explanation of specific degrees of vertical integration and coexisting mixes of different forms of organisation. Thus, the process-based cost structure analysis may proceed where the transaction cost analysis ends.

Disputation

2000-09-29
15:15
EC III:207
 • Richard Hall (Professor)

Nyckelord

 • Business Administration
 • containerboard production
 • dynamic transaction costs
 • cost drivers
 • cost structure analysis
 • economic organisation
 • transaction cost attributes
 • transaction costs
 • cost management
 • Organizational science
 • Organisationsteori

Övriga

Published
 • ISBN: 91-973738-5-0
 • ISRN: LUSADG/SAEK-99/1063-SE

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen